Постановление №426 от 18 декември 2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. (1) Определя годишния размер на законната лихва за просрочени парични задължения в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процентни пункта.
(2) Дневният размер на законната лихва за просрочени парични задължения е равен на 1/360 част от годишния размер, определен по ал. 1.
(3) Лихвеният процент по ал. 1 в сила от 1 януари на текущата година e приложим за първото полугодие на съответната година, а лихвеният процент в сила от 1 юли e приложим за второто полугодие.

Допълнителна разпоредба
§ 1. Постановлението въвежда изисквания на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (OB, L 48/1 от 23 февруари 2011 г.).
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановление № 100 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута (ДВ, бр. 42 от 2012 г.) се отменя.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 86, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г.

За министър-председател: Томислав Дончев

За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Транзитна продажба на стоки

30
Българска фирма купува стоки от Турция и после ги продава на фирма от Китай. Транспорта се осъществява директно от Турция за Кит...

Сметка и вид плащане - лихви по корпор.данък

99
Благодаря!

Въпроси за Декларации Обр.1, 3 и 6

279617
Приета е, да. В регистър Булстат също е регистриран с дата за започване на дейност 01.01. Благодаря за отговора.

Стоки получени от Англия

182
Здравейте, не знам, ще ви помогна ли, ако ви кажа да действате така,  все едно сте закупили стоки от Русия?
Още от форума