Постановление №72 от 8 април 1994

ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 72
от 8 април 1994 г.
за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и валута
(обн., ДВ, бр.33 от 19 април 1994 г.; изм., бр.74 от 1995 г., бр.15 от 22 февруари 2000 г.)


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:


Член единствен. (1) (пред.чл.единствен, ДВ,бр.15 от 2000 г.) Определя от 1 септември 1994 г. годишен размер на законната лихва за просрочени задължения, както следва:

1. в левове - основният лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 10 пункта;

2. в конвертируема валута - тримесечният Либор за съответния вид валута плюс 10 пункта.

(2) (нова,ДВ,бр.15 от 2000 г.) Дневният размер на законната лихва за просрочени задължения е равен на 1/360 част от годишния размер, определен в ал.1.


Заключителни разпоредби

(загл.изм.,ДВ,бр.74 от 1995 г.)

§ 1. (пред. параграф единствен,ДВ,бр.74 от 1995 г.) Това постановление се издава на основание чл.86, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и отменя Разпореждане No 1238 на Министерския съвет от 1951 г. за определяне на максималния процент на договорните лихви (обн.,Изв.,бр.52 от 1952 г.; изм.,ДВ,бр.6 от 1991 г.).

§ 2. (нов,ДВ,бр.74 от 1995 г.) За заверените към 1 септември 1994 г. просрочени задължения в конвертируема валута годишният размер на законната лихва е равен на лихвата по годишния депозит на обслужващата банка на длъжника за съответния вид конвертируема валута, в която се води задължението.

Министър-председател: Любен Беров
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Благоев

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Транзитна продажба на стоки

29
Българска фирма купува стоки от Турция и после ги продава на фирма от Китай. Транспорта се осъществява директно от Турция за Кит...

Сметка и вид плащане - лихви по корпор.данък

98
Благодаря!

Въпроси за Декларации Обр.1, 3 и 6

279616
Приета е, да. В регистър Булстат също е регистриран с дата за започване на дейност 01.01. Благодаря за отговора.

Стоки получени от Англия

182
Здравейте, не знам, ще ви помогна ли, ако ви кажа да действате така,  все едно сте закупили стоки от Русия?
Още от форума