МОД 2016

Приложение № 1 към чл.9, ал.1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2016 г.
(с налагане на административно увеличение от 7,5% за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата за 2016 г. 420,00 лв.)

отратно към www.kik-info.com

Пореден номер Икономи- чески дейности
(ном. А31)
Икономически дейности
(код по КИД)
Наименование на икономическа дейност Ръководители Специалисти Техници и приложни специалисти Помощен административен персонал Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Машинни оператори и монтажници Професии, неизискващи специална квалификация
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 А 01, 03 без 1.49 Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности;Рибно стопанство 995 750 680 630 460 519 595 662 421
2 А 02 Горско стопанство 900 620 530 480 450 420 520 500 420
3 А 1.49 Отглеждане на други животни /пчеларство/ 727 682 648 570 458 458 536 458 420
4 В 05 Добив на въглища 867 710 673 484 420 420 673 611 450
5 В 06 Добив на нефт и природен газ 833 668 650 435 435 420 600 552 435
6 В 07 Добив на метални руди 891 741 656 471 420 420 649 560 420
7 В 08.11 Добив на строителни материали 679 534 485 500 500 420 580 534 500
8 В 08.11 Добив на декоративни скални материали 652 514 466 420 420 420 558 514 420
9 В 08.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 682 537 488 423 423 420 584 537 423
10 В 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 857 712 615 452 421 420 565 565 421
11 В 08.12 Добив на глина и каолин 882 732 632 465 431 420 581 581 431
12 В 08.9 и 09 Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 685 540 490 425 425 420 587 540 425
13 C 10.1 без 10.12, 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 1430 945 755 572 427 420 612 511 420
14 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 1180 980 850 600 420 450 470 620 430
15 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 870 700 590 470 420 420 540 541 420
16 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 945 850 620 510 460 420 470 470 422
17 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 1017 671 541 550 480 422 480 480 430
18 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 1200 1000 950 580 440 420 650 800 450
19 C 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 800 565 560 445 420 420 455 510 425
20 C 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1100 905 840 600 422 422 590 620 422
21 C 10.9 Производство на готови храни за животни 1080 950 860 630 422 440 650 650 430
22 C 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 Производство на напитки 836 650 558 420 420 420 420 441 420
23 C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц 790 670 615 433 423 420 510 490 422
24 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 900 760 690 485 420 420 480 492 420
25 C 12 Производство на тютюневи изделия 995 970 679 535 438 420 460 535 420
26 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 950 648 620 498 420 420 420 420 420
27 C 14 без 14.3 Производство на облекло 890 650 600 480 420 420 440 425 420
28 C 14.3 Производство на други трикотажни изделия 960 690 650 550 420 420 450 445 425
29 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 872 592 576 475 420 420 420 420 420
30 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 580 470 460 420 420 420 440 440 420
31 C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 820 610 550 430 420 420 510 470 420
32 C, J 18, 58 и 59 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители ;Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 485 438 420 420 420 420 420 420 420
33 C 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1697 1261 995 728 849 420 922 931 535
34 C 20 Производство на химични продукти 837 654 478 420 420 420 471 455 420
35 C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 837 654 478 420 420 420 471 455 420
36 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 591 420 420 420 420 420 420 420 420
37 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 796 645 602 420 420 420 581 581 420
38 C 24 без 24.5 Производство на основни метали 780 540 500 420 420 420 460 460 420
39 C 24.5 Леене на метали 740 540 520 420 420 420 440 440 420
40 C 25 без 25.4 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 740 500 470 420 420 420 435 435 420
41 C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти. 760 660 580 420 420 420 560 540 420
42 C 27 Производство на електрически съоръжения 760 660 580 420 420 420 560 540 420
43 C 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 830 570 510 420 420 420 480 470 420
44 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 950 600 600 490 420 420 520 510 420
45 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 980 650 570 420 420 420 580 460 420
46 C 31 Производство на мебели 600 475 450 420 420 420 440 440 420
47 C 32 без 32.5 ,33 Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 679 460 438 420 420 420 420 420 420
48 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 894 671 420 420 420 420 447 503 420
49 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 950 750 710 440 420 420 620 590 420
50 D 35.2; 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1406 970 922 559 485 420 674 743 485
51 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 840 645 615 430 420 420 490 540 420
52 Е 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 780 700 630 460 430 420 530 460 420
53 E 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 801 485 471 420 420 420 426 420 420
54 E 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 975 810 730 600 575 420 640 600 585
55 F 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 760 620 600 420 420 420 580 580 420
56 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 845 670 610 445 420 420 610 610 420
57 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 670 545 515 425 420 420 420 460 420
58 G 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 1250 1030 910 640 545 440 600 590 470
59 G 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 888 563 471 420 420 420 420 440 420
60 I 55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 930 800 625 505 450 420 550 560 420
61 H 49.1, 49.2, 52 - само за железопътен транспорт Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 892 791 650 436 436 420 458 541 436
62 H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 813 626 555 420 420 420 463 463 420
63 H 50 Воден транспорт 973 889 759 483 427 420 492 547 427
64 H 51 Въздушен транспорт 1156 1062 866 539 551 420 561 624 488
65 H 52, без железопътен транспорт Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 999 936 731 446 446 420 516 446 446
66 H 53 Пощенски и куриерски дейности 500 490 420 420 420 420 420 420 420
67 J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 898 786 674 516 516 420 563 563 448
68 K 64, 65, 66 Финансови и застрахователни дейности 1529 970 728 535 420 420 438 559 420
69 J, L, M, N 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; Операции с недвижими имоти; Професионални дейности и научни изследвания; Административни и спомагателни дейности 970 631 508 420 420 420 420 420 420
70 N 80 Дейности по охрана и разследване 816 570 470 420 420 420 420 420 420
71 M 72 Научноизследователска и развойна дейност 648 465 420 420 420 420 420 420 420
72 O 84 Държавно управление 478 420 420 420 420 420 420 420 420
73 P 85 Образование 660 555 465 420 420 420 420 420 420
74 Q 86 без 86.1, 75 Хуманно здравеопазване и социална работа /без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/; Ветеринарномедицинска дейност 1006 643 420 420 420 447 420 420 420
75 Q 86.1 Дейност на болници /безначалник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/ 1286 950 626 503 420 470 481 481 420
76 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 420 420 420 420 420 420 420 420 420
77 R 90, 91, 92, 93 Култура, спорт и развлечения /за 93.12 Дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб/ 634 438 420 420 420 420 420 420 420
78 S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; Дейности на домакинства като работодатели; 480 460 420 420 420 420 420 420 420
79 S, U 94 без 94.91, 99 Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби 862 606 448 420 420 420 420 420 420
80 R 93.12 Дейност на спортни клубове /само за професионален спортист във футболен клуб/ 568
81 Централен кооперативен съюз 640 560 500 420 420 420 420 420 420
82 Q 86 без 86.1 Хуманно здравеопазване и социална работа /само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант/ 671 514 425
83 Q 86.1 Дейност на болници /само заначалник клиника/отделение / 1062
84 Q 86.1 Дейност на болници /само замедицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант/ 737 682 671
85 S 94.91 Дейност на религиозни организации 420

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - Приложение 2 към Заповед №РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.
5. Ред 80 се отнася само за професионалните футболисти, като минималният осигурителен доход за професионалните футболисти от група А и група Б се определя според квалификационна група 3 - техници и приложни специалисти.

отратно към www.kik-info.com