МОД 2017

Приложение № 1 към чл.9, ал.1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2017 г.
(запазване на нивата от 2016 г. с приравняване на минимална работна заплата за 2017 г. 460,00 лв.)

отратно към www.kik-info.com

Пореден номер Икономи- чески дейности
(ном. А31)
Икономически дейности
(код по КИД)
Наименование на икономическа дейност Ръководители Специалисти Техници и приложни специалисти Помощен административен персонал Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Машинни оператори и монтажници Професии, неизискващи специална квалификация
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 А 01, 03 без 1.49 Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности;Рибно стопанство 995 750 680 630 460 519 595 662 460
2 А 02 Горско стопанство 900 620 530 480 460 460 520 500 460
3 А 1.49 Отглеждане на други животни /пчеларство/ 727 682 648 570 460 460 536 460 460
4 В 05 Добив на въглища 867 710 673 484 460 460 673 611 460
5 В 06 Добив на нефт и природен газ 833 668 650 460 460 460 600 552 460
6 В 07 Добив на метални руди 891 741 656 471 460 460 649 560 460
7 В 08.11 Добив на строителни материали 679 534 485 500 500 460 580 534 500
8 В 08.11 Добив на декоративни скални материали 652 514 466 460 460 460 558 514 460
9 В 08.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 682 537 488 460 460 460 584 537 460
10 В 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 857 712 615 460 460 460 565 565 460
11 В 08.12 Добив на глина и каолин 882 732 632 465 460 460 581 581 460
12 В 08.9 и 09 Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 685 540 490 460 460 460 587 540 460
13 C 10.1 без 10.12, 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 1430 945 755 572 460 460 612 511 460
14 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 1180 980 850 600 460 460 470 620 460
15 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 870 700 590 470 460 460 540 541 460
16 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 945 850 620 510 460 460 470 470 460
17 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 1017 671 541 550 480 460 480 480 460
18 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 1200 1000 950 580 460 460 650 800 460
19 C 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 800 565 560 460 460 460 460 510 460
20 C 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1100 905 840 600 460 460 590 620 460
21 C 10.9 Производство на готови храни за животни 1080 950 860 630 460 460 650 650 460
22 C 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 Производство на напитки 836 650 558 460 460 460 460 460 460
23 C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц 790 670 615 460 460 460 510 490 460
24 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 900 760 690 485 460 460 480 492 460
25 C 12 Производство на тютюневи изделия 995 970 679 535 460 460 460 535 460
26 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 950 648 620 498 460 460 460 460 460
27 C 14 без 14.3 Производство на облекло 890 650 600 480 460 460 460 460 460
28 C 14.3 Производство на други трикотажни изделия 960 690 650 550 460 460 460 460 460
29 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 872 592 576 475 460 460 460 460 460
30 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 580 470 460 460 460 460 460 460 460
31 C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 820 610 550 460 460 460 510 470 460
32 C, J 18, 58 и 59 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители ;Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 485 460 460 460 460 460 460 460 460
33 C 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1697 1261 995 728 849 460 922 931 535
34 C 20 Производство на химични продукти 837 654 478 460 460 460 471 460 460
35 C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 837 654 478 460 460 460 471 460 460
36 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 591 460 460 460 460 460 460 460 460
37 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 796 645 602 460 460 460 581 581 460
38 C 24 без 24.5 Производство на основни метали 780 540 500 460 460 460 460 460 460
39 C 24.5 Леене на метали 740 540 520 460 460 460 460 460 460
40 C 25 без 25.4 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 740 500 470 460 460 460 460 460 460
41 C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти. 760 660 580 460 460 460 560 540 460
42 C 27 Производство на електрически съоръжения 760 660 580 460 460 460 560 540 460
43 C 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 830 570 510 460 460 460 480 470 460
44 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 950 600 600 490 460 460 520 510 460
45 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 980 650 570 460 460 460 580 460 460
46 C 31 Производство на мебели 600 475 460 460 460 460 460 460 460
47 C 32 без 32.5 ,33 Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 679 460 460 460 460 460 460 460 460
48 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 894 671 460 460 460 460 460 503 460
49 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 950 750 710 460 460 460 620 590 460
50 D 35.2; 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1406 970 922 559 485 460 674 743 485
51 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 840 645 615 460 460 460 490 540 460
52 Е 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 780 700 630 460 460 460 530 460 460
53 E 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 801 485 471 460 460 460 460 460 460
54 E 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 975 810 730 600 575 460 640 600 585
55 F 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 760 620 600 460 460 460 580 580 460
56 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 845 670 610 460 460 460 610 610 460
57 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 670 545 515 460 460 460 460 460 460
58 G 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 1250 1030 910 640 545 460 600 590 470
59 G 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 888 563 471 460 460 460 460 460 460
60 I 55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 930 800 625 505 460 460 550 560 460
61 H 49.1, 49.2, 52 - само за железопътен транспорт Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 892 791 650 460 460 460 460 541 460
62 H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 813 626 555 460 460 460 463 463 460
63 H 50 Воден транспорт 973 889 759 483 460 460 492 547 460
64 H 51 Въздушен транспорт 1156 1062 866 539 551 460 561 624 488
65 H 52, без железопътен транспорт Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 999 936 731 460 460 460 516 460 460
66 H 53 Пощенски и куриерски дейности 500 490 460 460 460 460 460 460 460
67 J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 898 786 674 516 516 460 563 563 460
68 K 64, 65, 66 Финансови и застрахователни дейности 1529 970 728 535 460 460 460 559 460
69 J, L, M, N 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; Операции с недвижими имоти; Професионални дейности и научни изследвания; Административни и спомагателни дейности 970 631 508 460 460 460 460 460 460
70 N 80 Дейности по охрана и разследване 816 570 470 460 460 460 460 460 460
71 M 72 Научноизследователска и развойна дейност 648 465 460 460 460 460 460 460 460
72 O 84 Държавно управление 478 460 460 460 460 460 460 460 460
73 P 85 Образование 660 555 465 460 460 460 460 460 460
74 Q 86 без 86.1, 75 Хуманно здравеопазване и социална работа /без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/; Ветеринарномедицинска дейност 1006 643 460 460 460 460 460 460 460
75 Q 86.1 Дейност на болници /безначалник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/ 1286 950 626 503 460 470 481 481 460
76 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 460 460 460 460 460 460 460 460 460
77 R 90, 91, 92, 93 Култура, спорт и развлечения /за 93.12 Дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб/ 634 460 460 460 460 460 460 460 460
78 S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; Дейности на домакинства като работодатели; 480 460 460 460 460 460 460 460 460
79 S, U 94 без 94.91, 99 Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби 862 606 460 460 460 460 460 460 460
80 R 93.12 Дейност на спортни клубове /само за професионален спортист във футболен клуб/ 568
81 Централен кооперативен съюз 640 560 500 460 460 460 460 460 460
82 Q 86 без 86.1 Хуманно здравеопазване и социална работа /само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант/ 671 514 460
83 Q 86.1 Дейност на болници /само заначалник клиника/отделение / 1062
84 Q 86.1 Дейност на болници /само замедицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант/ 737 682 671
85 S 94.91 Дейност на религиозни организации 460

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - Приложение 2 към Заповед №РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.
5. Ред 80 се отнася само за професионалните футболисти, като минималният осигурителен доход за професионалните футболисти от група А и група Б се определя според квалификационна група 3 - техници и приложни специалисти.

отратно към www.kik-info.com