МОД 2020

Приложение № 1 към чл.9, ал.1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
(без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2020 г. – 610,00 лв.)

отратно към www.kik-info.com

Пореден номер Икономи- чески дейности
(ном. А31)
Икономически дейности
(код по КИД)
Наименование на икономическа дейност Ръководители Специалисти Техници и приложни специалисти Помощен административен персонал Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Машинни оператори и монтажници Професии, неизискващи специална квалификация
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 А 01, 03 без 1.49 Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство 1034 779 707 655 610 610 618 688 610
2 А 02 Горско стопанство 935 644 610 610 610 610 610 610 610
3 А 1.49 Отглеждане на други животни (пчеларство) 755 709 673 610 610 610 610 610 610
4 В 05 Добив на въглища 901 738 699 610 610 610 699 635 610
5 В 06 Добив на нефт и природен газ 865 694 675 610 610 610 623 610 610
6 В 07 Добив на метални руди 926 770 682 610 610 610 674 610 610
7 В 08.11 Добив на строителни материали 705 610 610 610 610 610 610 610 610
8 В 08.11 Добив на декоративни скални материали 677 610 610 610 610 610 610 610 610
9 В 08.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 709 610 610 610 610 610 610 610 610
10 В 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 890 740 639 610 610 610 610 610 610
11 В 08.12 Добив на глина и каолин 916 761 657 610 610 610 610 610 610
12 В 08.9 и 09 Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 712 610 610 610 610 610 610 610 610
13 C 10.1 без 10.12, 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 1486 982 784 610 610 610 636 610 610
14 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 1226 1018 883 623 610 610 610 644 610
15 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 904 727 613 610 610 610 610 610 610
16 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 982 883 644 610 610 610 610 610 610
17 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 1057 697 610 610 610 610 610 610 610
18 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 1247 1039 987 610 610 610 675 831 610
19 C 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 831 610 610 610 610 610 610 610 610
20 C 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1143 940 873 623 610 610 613 644 610
21 C 10.9 Производство на готови храни за животни 1122 987 894 655 610 610 675 675 610
22 C 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 Производство на напитки 869 675 610 610 610 610 610 610 610
23 C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц 821 696 639 610 610 610 610 610 610
24 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 935 790 717 610 610 610 610 610 610
25 C 12 Производство на тютюневи изделия 1034 1008 705 610 610 610 610 610 610
26 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 987 673 644 610 610 610 610 610 610
27 C 14 без 14.3 Производство на облекло 925 675 623 610 610 610 610 610 610
28 C 14.3 Производство на други трикотажни изделия 997 717 675 610 610 610 610 610 610
29 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 906 615 610 610 610 610 610 610 610
30 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 610 610 610 610 610 610 610 610 610
31 C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 852 634 610 610 610 610 610 610 610
32 C, J 18, 58 и 59 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 610 610 610 610 610 610 610 610 610
33 C 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1763 1310 1034 756 882 610 958 967 610
34 C 20 Производство на химични продукти 870 680 610 610 610 610 610 610 610
35 C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 870 680 610 610 610 610 610 610 610
36 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 614 610 610 610 610 610 610 610 610
37 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 827 670 625 610 610 610 610 610 610
38 C 24 без 24.5 Производство на основни метали 810 610 610 610 610 610 610 610 610
39 C 24.5 Леене на метали 769 610 610 610 610 610 610 610 610
40 C 25 без 25.4 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 769 610 610 610 610 610 610 610 610
41 C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 790 686 610 610 610 610 610 610 610
42 C 27 Производство на електрически съоръжения 790 686 610 610 610 610 610 610 610
43 C 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 862 610 610 610 610 610 610 610 610
44 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 987 623 623 610 610 610 610 610 610
45 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 1018 675 610 610 610 610 610 610 610
46 C 31 Производство на мебели 623 610 610 610 610 610 610 610 610
47 C 32 без 32.5, 33 Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 705 610 610 610 610 610 610 610 610
48 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 929 697 610 610 610 610 610 610 610
49 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 987 779 738 610 610 610 644 613 610
50 D 35.2; 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1461 1008 958 610 610 610 700 772 610
51 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 873 670 639 610 610 610 610 610 610
52 Е 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 810 727 655 610 610 610 610 610 610
53 E 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 832 610 610 610 610 610 610 610 610
54 E 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 1013 842 758 623 610 610 665 623 610
55 F 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 790 644 623 610 610 610 610 610 610
56 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 878 696 634 610 610 610 634 634 610
57 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 696 610 610 610 610 610 610 610 610
58 G 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 1299 1070 945 665 610 610 623 613 610
59 G 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 923 610 610 610 610 610 610 610 610
60 I 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 966 831 649 610 610 610 610 610 610
60a I 55, 56 Хотелиерство; Ресторантьорство 1266 1090 800 800 800 800 800 800 610
61 H 49.1, 49.2, 52 - само за железопътен транспорт Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 927 822 675 610 610 610 610 610 610
62 H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 845 650 610 610 610 610 610 610 610
63 H 50 Воден транспорт 1011 924 789 610 610 610 610 610 610
64 H 51 Въздушен транспорт 1201 1103 900 610 610 610 610 648 610
65 H 52, без железопътен транспорт Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 1038 973 760 610 610 610 610 610 610
66 H 53 Пощенски и куриерски дейности 610 610 610 610 610 610 610 610 610
67 J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 933 817 700 610 610 610 610 610 610
68 K 64, 65, 66 ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1589 1008 756 610 610 610 610 610 610
69 J, L, M, N 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1008 656 610 610 610 610 610 610 610
70 N 80 Дейности по охрана и разследване 848 610 610 610 610 610 610 610 610
71 M 72 Научноизследователска и развойна дейност 673 610 610 610 610 610 610 610 610
72 O 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 610 610 610 610 610 610 610 610 610
73 P 85 ОБРАЗОВАНИЕ 686 610 610 610 610 610 610 610 610
74 Q 86 без 86.1, 75 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност 1045 668 610 610 610 610 610 610 610
75 Q 86.1 Дейност на болници (без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите) 1336 987 650 610 610 610 610 610 610
76 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 610 610 610 610 610 610 610 610 610
77 R 90, 91, 92, 93 КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб) 659 610 610 610 610 610 610 610 610
78 S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ 610 610 610 610 610 610 610 610 610
79 S, U 94 без 94.91, 99 Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби 896 630 610 610 610 610 610 610 610
80 R 93.12 Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)     610            
81     Централен кооперативен съюз 665 610 610 610 610 610 610 610 610
82 Q 86 без 86.1 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 697 610 610            
83 Q 86.1 Дейност на болници (само за началник клиника/отделение) 1103                
84 Q 86.1 Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 766 709 697            
85 S 94.91 Дейност на религиозни организации   610              

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение 2 към Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

отратно към www.kik-info.com