До м 9 са им начислявани от м 10 без възнаграждения
Надзорен съвет осигурявани на друго място.В дружеството получават само 460 лв и само дод се удържа.Отказват се от възнаграждение.какво се пиде в Д 1
опционен/
Главният ни счетоводител се пенсионира на 1,10,2017 г.Управителят не иска да назначи нов до края на годината.МОЖЕ ЛИ старият главен счетоводител да приключи годината?По какъв договор да бъде назначен?
През м 1 2016 г Председател на Надзорен съвет се осигурява само от нас,върху  сумата съгл. НКИД.От 18-0302016 г започва работа върху 420 лв.Върху какъв доход да бъде осигурен от нас?
Начислени приходи по лихви по заем,Фирмата която дължи заема отказва плащането.По коя сметка да се сторнират лихвите.
Начислени лихви по заеми дадени от нас.Длъжниците не ги признават.Мо;ля по коя сметка да бъдат отписани.
За м 10 хулева декларация по ДДС м 11 има м 12 има,Срока за справка декларация е за 3 месеца.При нулев м 10 измества ли се срока?
Съвсем се обърках.Излизаме на счетоводна печалба 10000лв.Начислява ли се данък върху тях?А  по данъчна деклрация имаме а приспадаме захубиза минали години пак 10000 лв
няма дан печалба
на Счетоводна печалба 10000 лв приспадаме дан загуба10000.Какво става с данък печалба
Счетоводна печалба 10000лв приспадане данъчна загуба 10000.Начислява ли св данък печалба
В годишната данъчна декларация дивидентите получени от юридическо лице спадат ли в графа намаление на резултата?
От фирма която е фалирана имаме присъдени вземания,но поради рова ,че същата дължи пари на банки,при нас присъдените вземания са несъбираеми.Моля ,какви счетоводни операции следва да се вземат.
Лицето е в болнични 15 дни които се заплащат от НОИ,каква е сумата за здравна осигуровка за сметка на работодателя.
Кога трябва да се предаде в НОИ болничен лист започващ от 20-10-2014 до 21-11-2014гогина Благодаря.
Срока за подаване на декл 1 и 6 е 25-то число.Като се пада в събота могат ли да се подадат на 27 число.Благодаря.
Автомобил взет под наем за 1 година.Кой плаща автокаското?
Моля кажете в ГДД кое приложение се попълва за работещи по извънтрудово правооношение.Предварите лно благодаря.
Моля за помощ.Взета кола под наем която служи за представителни цели.Разходите съгласно договора се заплащат от нас.Регистрирани сме по ДДс.Следва ли да си искаме ддс -то от нап.