Работодател закупува няколко противогрипни ваксини за персонала .Сумата ще се осчетоводи като социален разход и ще се начисли данък  върху социалните разходи.Има ли право на данъчен кредит по тази фактура.
Издадена фактура на фирма нерегистрирана по ДДС и няма ИН по ДДС.Какво да се запише в поле ИН на контрагента в дневника за продажби.
Клиент ,който през годината е купувал стока от магазина иска в края на годината да му се издаде фактура на стойност касовите бележки за закупуваната стока през годината.Правилно ли е това.
Може ли да ми дадете актуален образец на Отчета за извършените продажби по чл.119 от ЗДДС.
Такъв отчет съставяме при плащанията в брой като изваждаме платените в брой фактури.Това плащане постъпва по банков път .Как е по-правилно за тази сума да се прави друг отчет за извършените продажби по чл.119 от ЗДДС или може и в един заедно с този ,който изваждаме платените в брой фактури.
Датата на фин.отчет за тези  продажби е 02.09.2020 г . не е ли проблем ако в дневника за продажби напиша 31.08.2020 г.
Все пак моля за мнение
Имам следния въпрос :Аптеките отчитат на 15 дни продажбите  на лекарствата ,които трябва да бъдат заплатени от РЗОК за което с съставя Финансов отчет ,който се валидира от РЗОК 2-3 дни след издаването.За първите 15 дни  датата на валидиране си е от месеца за който са продажбите ,но за вторите 15 дни валидирането е с дата от следващия месец.При това положение как да се включи в дневника за продажби отчета за вторите 15 дни ,след като датата е от следващия месец.
При това положение първия номер на фактурата издадена чрез програмата ,трябва да е следващ на последния номер от кочана.Така ли.
До този момент фактурите във фирмата са издавани от кочан.Ако се реши да се премина на програма за фактуриране ,какво да се направи.Достатъчно ли е да с инсталира новата програма и да се продължи от следващ номер на фактура.
Ще има ли актуализиране в програмата на НАП за ДДС във връзка с промяната на ставката на ДДС на 9 % .В дневника на продажби има обособена клетка за облагаеми доставки с 9% , а в дневника на покупките няма.
Как ще се процедира  със стоките,които са купени преди 30.06.20 г. и за тях е ползван 20 % данъчен кредит , а от 01.07. трябва да се продават с 9% ДДС.Разликата от 11 % трябва ли да се превежда  или остава печалба .
В декларациите ,които подават управителите на държавни и общински дружестава в КПКОНПИ в  таблиците №6 и №7 съответно деклариране на вземания над 10 000 лв. и задължения над 10 000 лв. в колона титуляр на вземането в табл. 6 ,кой се вписва декларатора или получателя в същата колона на табл.7 като задължението е към банка , а колоната  е име презиме фамилия и какво се пише в колоните правно основание на тези таблици
 В случая лицето,което е предоставило заема е изтеглило тези пари от банка ,трябва ли да посочи в III и IV част на приложение 11 от ГДД ,че и то получило заем и от коя банка.
Лицето трябва да подаде ГДД заради предоставения заем ,въпросът е като попълва ГДД в кое приложение да попълни доходите си получени през годината които  са работата му по ДУК
Лицето,което е предоставило заема работи по ДУК ,като това му е и работното му място ,кое приложение на ГДД  по чл.50 за получени доходи да посочи.
Със сумата за извънреден труд,която не е изплатена към 31.12  трябва ли да се увеличи фин.резултат в ГДД по чл.92 от ЗКПО
Лице е дало заем на брат си ,който има бизнес .Сумата ,която е предоставена включва лични средства  и изтеглен кредит.Трябва ли лицето,което е дало заема да подава ГДД.
последното обновяване от 04.02.2020 г.