Собственик на ЕТ, регистриран  като  ЗП и  регистриран по ЗДДС е  починал на 30.10.2011г.Фирмата се  наследява от сина му , който към момента на наследяването  е ригистриран като ЗП и регистриран  по ЗДДС.След съответните регистрации на новата фирма  с новия БУЛСТАТ  и регистрация  по ЗДДС, синът  продължава  да  развива дейността на фирмата.Към 31.10.2011г. на  фирмата на починалия ЕТ е изготвена  оборотна ведомост и отчетеният  фин.резултат е загуба.За  периода от 01.01.11 – 31.10.11г. ЕТ  е извършвал само разходи за селскостопанската си дейност.Към 31.10.11г.  няма  извършени  продажби на селскостопанска  продукция.Продукцията  е продадена  през  м.Ноември  от наследника , фактурирането е  от  новата фирма.Към 31.12.11 се  оказва че  наследника  има да декларира  голям  размер приходи от  наследодателя, като  разходите  срещу  тези  приходи  са  извършени и осчетоводени от  починалия ЕТ.След  като  наследника  наследява активите и пасивите на ЕТ и наследява  всички  права, задължения и фактически отношения -
Въпросът ми е: 1.Формираната  загуба  от  фирмата  на починалия ЕТ към 31.10.11г.  не  трябва ли  да се  пренесе в  новорегистрираната  фирма и да се приспадне.
2.Какви  трябва да са началните  салда на  новорегистрираната фирма, след като  наследника  също  извършва  дейност през 2011г.  и води  своя отчетност съгласно ЗСч.
3.Какво  става  със  салдата  по сметките на  починалия търговец – с капиталовите  сметки, ДМА-ви  и начислените  към  момента амортизации, наличностите в касата и банката, наличните активи.
4.Правилно ли е към 31.10.11г.  да се  „приключи”   дейността  на  наследодателя и наследника  като  на всеки от тях се състави  оборотна  ведомост към 31.10.11г.Крайните  салда на двамата   се  явяват  начални  салда  в оборотната ведомост на новата фирма, като  всяка  сметка  обобщава  резултата  по съответните  сметки  на  двамата.
Благодаря предварително!
 Двама съдружници в ООД извършват търговска дейност.Единият от тях притежава като физическо лице сграда, която иска да "внесе" в дружеството, тъй като се предвижда да се извърши основен ремонт на сградата с цел отваряне на нов търговски обект.Тъй като не искам да увеличавам основния капитал, въпросът ми е:

1.Какви счетоводни записвания трябва да се направят за да се заприходи сградата в активите на фирмата?

2.Заприхождаването на имота по данъчна оценка ли да бъде, или е необходима оценка от оценител?

Здравейте,
ООД има нужда от паричен ресурс  за да доразвие дейността си.Тъй като банките не  отпускат заем на фирмата, единият от съдружниците тегли заем като физичиско лице и го предоставя на фирмата.Месечните вноски по заема се внасят от ООД-то.Въпросът ми е какви счетоводни записвания трябва да взема в случая  и трябва ли собственика и той да начисли лихва.Собственика като физическо лице трябва ли да декларира предоставените  средства като заем в декларацията  по чл.50 от ЗДДФЛ.