Здравейте, колеги,
Дълго време се блъскам, когато се наложи да осчетоводя болничен лист. Имам малка фирма и за това нямам софтуер за това. Така всеки път поправям и подавам поне два пъти деклароция 1 и декларация 6, когато осчетоводявам болничните. Въпросът ми е дали някой знае добра програма, която да подготвя декларациите №1 и №6, както и документите за НОЙ, въз основа на въведени данни от болничния лист?
Грешчица в отчета на НСИ, която ми коства време и нерви! Все още на знам как да отразя вярното!
-


Именно - няма как сборът от приходите от продажби и услуги да съвпада със следващия сбор от отчета по КОДПРОМ защото той съдържа приходите от услуги по ишлеме ДВА пъти!!!! Дано с този пост да помогна за отстраняването му!
Здравейте, колеги,
Попълвайки справка за преки и непреки инвестиции в ГФО на НСИ ми излиза събщение за начислени и изплатени дивиденти от рода на - "ако сумата в хил. лв е извън интервала от -15 и 15, то сумата в евро, по страна на инвестиране трябва да е в интервала от 1.9 - 1-96" !!! Въпросът ми е как да въведа в тези графи сума от 41 хил. лв. ?
Здравейте, закъснях, поради техническа грешка, с подаването на декларацията по ДДС за м.11. Същата подадох днес, но междувременно имам и акт. Сумата на дължим данък съм подал в скрок. Днес подадох и възражение по акта, с основание, че сумата е преведана в срок. Моля, ако във форума има някой с опит, или знае какво точно следва, да ме осветли по въпроса, следва ли санкция или предупреждение?! Нямам съставяни актове и глоби да момента. Предварително благодаря, колеги!
"Приета е защото за този период няма подадена предходна декларация" !!
По банков път. В краен случай мога да го преформя (че сумата е била за друго и после е начислена като дивидент), но дали има смисъл, ако всичко мине без проблеми от НАП?!
Здравейте, колеги,
моля за помощ, както се казва не питай старило а патило. Изплатил съм дивидент през юли, но съм забавил плащането и декларирането на данъка. Дали ще ми направят проблем ако подам декларацията с днешна дата?!
Освен това, ако вноските са за сметка на работника - какъв размер се вписва в Д1 за брутно трудово възнаграждение - сумата с приспадната доброволна вноска или без приспадната такава? Тъй като до 10% не се дължи данък и възниква въпросът какъв е размера за определяне на другите данък и вноски. Дължат ли се здравни вноски върху брутния доход, ако доброволната удръжка е над 10% или тя си влиза като част от заплатата? Ако удръжката е за сметка на работодателя, какъв е редът за облагане по ЗДДФЛ?
Здравейте, днес отново чух, че работодателят е длъжен да уведоми в писмена форма всеки служител за правото му на допълнително доброволно осиуряване. От това произтича и въпросът ми - в чия сметка се внасят доброволните вноски, на НАП или на фонда? Декларират ли се? В законът за за допълнително доброволно пенсионно осигуряване не е споменато. Логичното е да се внесат в сметка на пенсионния фонд и да не се декларират, тъй като работодателят не е длъжен да прави това, въпреки това искам да изчистя въпроса. Предварително благодаря!
Кога се счита, че "онлайн регистрацията на съответната услуга" е направена, предполагам с получаване на входящ номер на заявлението, или?
Един труден въпрос ме срещна в последно време. До сега съм подавал декларацията за корпоративния данък на хартия и все още нямам такава опция в менюто за електронни услуги с ел. подпис. Трябва ли заявлението да се подава веднъж - в системата, и на хартия в данъчното или само в системата е достатъчно. Защото заявлението което съм подал май месец за уведомленията за работници и служители, все още стои необработено и нямам такава услуга! Очаквам съвети.
Мерси, има го и в сайта на НСИ, където се попълва на място. Чудя се защото не знам дали като е в хиляди не е проблем.
В ГДД 2017 има поле за входящ номе на ГФО2017. Това номерът от отчета подаден в статистиката ли е или трябва да се подава в НАП? Помогнете!
Имам лице наето по гр. д-р за извършване на определена работа. След приключване на тримесечието трябва ли да подам декларация по чл.55. Задавам си въпроса, защото не откривам нищо по въпроса в членове 37 и 38 от ЗДДФЛ, каквото е условието в декларацията. А и никъде не се упоменават "доходи от нетрудова дейност".
Здравейте, тъкмо попълвам новия образец на декларацията за данък печалба за 2016г. Не знам какъв входящ номер да попълня за ГФО, който се подава заедно с декларацията, та нали ще го получа на място?
Попълнена е преди. Благодаря за насоката!
Дейността ми е с код 2229, вписвам я, а процента на фонд ТЗ ми излиза с единствен вариант 1.1%    Защо? Благодаря на отзовалите се.
И аз имам подобен въпрос. Трябва да подам фактура, издадена през м.12. в дневника за продажби за м. 01. на следващата година. Фактурата е за вътреобщностна доставка. Предполагам, че в този случай глоба не се предвижда, тъй като това е необлагаема доставка?
Благодаря, не бях сигурен как е сега.