След месец април сме планирали допълнение с протоколи и стокови разписки.
В Държавен вестник бр. 8 от дата 28.01.2020 г. са публикувани дългоочакваните за електронните магазини промени в Наредба Н-18, които постановяват, че за отчитане на неприсъствените плащания с кредитни и дебитни карти електронният магазин може да не се издава касов бон от фискално устройство, а вместо това да издава друг документ при определени с наредбата условия. Важно е да се отбележи, че с настоящите изменения в Наредбата Н-18 се въвеждат и нови изисквания към търговците, използващи като метод за разплащане пощенски паричен превод (ППП).

Целта на настоящия материал е да разгледаме два въпроса:
  • Какво се променя за електронен магазин, който използва ППП за разплащане с клиенти?
  • При какви условия електронен магазин може да не използва касов апарат за отчитане на плащания с дебитни и кредитни карти?
Какво се променя за електронен магазин, който използва ППП за разплащане с клиенти?

Търговците с електронни магазини, при които плащанията са само чрез ППП и банков път, са освободени от използването на фискално устройство, по тази причина продължават да са освободени от използването на одобрен и регистриран в НАП СУПТО.

Новото при тях е, че когато плащането се извършва чрез ППП трябва да предоставят на клиентите си в хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко следната информацията:
     1. наименование и адрес за кореспонденция;
     2. ЕИК или БУЛСТАТ - за фирмите; ЕГН за физическите лица, ЛНЧ - за чуждестранните физически лица, служебен номер от НАП - в другите случаи;
     3. наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;
     4. обща сума за плащане и начин/и на плащане;

     Видове групи по т. 3:
     1. група "А" - за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;
     2. група "Б" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност;
     3. група "В" - за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;
     4. група "Г" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 9 % данък върху добавената стойност.


Практиката показва, че и преди промените голяма част от търговците с електронни магазини издават подобни документи на техните клиенти. Необходимо е да допълнят техните реквизити, съгласно точките по-горе, за да са в съответствие с наредбата.

Обръщаме внимание, че новото изискване за предоставяне на гореспоменатия документ на клиента, не касае само търговците с електронни магазини, а всички търговци, които използват плащането с ППП, като метод за разплащане с клиенти.

Срокът за привеждане в съответствие след последните промени бе отложен до 01.08.2020 г. (допълнено)

При какви условия електронен магазин може да не използва касов апарат за отчитане на плащания с дебитни и кредитни карти?

Съгласно определението в § 1, т. 96 от допълнителните разпоредби на ЗДДС "неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта" е заплащане чрез платежна операция, инициирана по интернет и осъществена чрез софтуерно идентифициране на кредитна или дебитна карта или друг картово базиран платежен инструмент от виртуално терминално устройство ПОС (Virtual POS Terminal) без физическо прочитане на картата и без едновременното физическо присъствие на продавача и купувача по продажби, при които предоставянето на стоките или услугите става на място, различно от търговския обект на търговеца.

Условия

Когато е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта в електронен магазин, то търговецът може не използва касов апарат за отчитане на тази продажба, а да отчита тези продажби чрез друг документ, с реквизити посочени по-долу, само при следните условия:
     1. софтуерът/софтуерите за управление на продажбите, отговаря/т на изискванията по чл. 52с, посочени са по-долу; и
     2. за продажбите, извършвани чрез електронния магазин, лицето приема неприсъствени плащания, извършвани с кредитна и дебитна карта, и не приема други плащания, изискващи издаването на фискален/системен бон; и
     3. чрез софтуера/софтуерите по т. 1 не се управляват други продажби, извън продажбите по т. 2.

Документи

В този случай за продажбата търговецът издава документ, съдържа най-малко следните реквизити:
     1. наименование, номер и дата на документа; номерът на документа трябва да е 10-разряден, да нараства възходящо със стъпка 1 за всяка продажба и да съдържа само арабски цифри; номерът трябва да е уникален за цялата дейност на електронния магазин и търговеца;
     2. данни за търговеца; за юридическите лица и едноличните търговци – наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, електронен адрес или телефон; за физическите лица – имена, адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес или телефон;
     3. уникален номер на клиентската поръчка;
     4. референтен номер на финансовата трансакция;
     5. наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки/услуги, единична цена, обща сума за плащане и начин/и на плащане;
     6. двумерен баркод (QR код) съгласно приложение № 18а, съдържащ информация за продажбата – номера, получен от НАП при подаване на информация по чл. 52р съгласно приложение № 33, дата и час на продажбата в софтуера на електронния магазин, референтен номер на финансовата трансакция, сума на продажбата и уникален номер на клиентската поръчка в електронния магазин.

Кодирането на информацията в QR кода за софтуер се извършва в следната последователност и формат на данните: <номерът, получен от НАП при подаване на информация по чл. 52р съгласно приложение № 33>*< >*<уникален номер на клиентската поръчка>*<референтен номер на финансовата трансакция>*<дата на издаване на документ за продажба във формат ГГГГ-ММ-ДД>*<час на издаване на документ за продажба във формат ЧЧ:ММ:СС>*<обща сума на продажбата>.

Търговецът е длъжен да предостави по електронен път на клиента така издадения документ при извършване на плащането с дебитна или кредитна карта/авторизацията на нареждането за плащане от виртуалния ПОС.

Когато за продажбата е издадена фактура, съдържаща информацията по т. 5, се допуска в документа да се посочи номер и дата на фактурата вместо информацията по т. 5.

Когато за продажбата е издадена фактура, се допуска да не се издава този документ, ако във фактурата се съдържат данните по т. 3 – 6.

Търговецът трябва да осигури еднозначна идентификация на всяка продажба от всеки електронен магазин, като спази и изискванията на чл. 27, като раздели стоките си услугите в следните видове групи:
     1. група "А" - за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;
     2. група "Б" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност;
     3. група "В" - за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;
     4. група "Г" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 9 % данък върху добавената стойност.

Изисквания към банковите сметки

Допуска се прилагането на тези по-облекчени условия за електронните търговци, само при условие че те приемат неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта само по платежни сметки в банки и/или други доставчици на платежни услуги с титуляр задълженото лице. Сметките могат да бъдат при доставчик на платежни услуги, установен на територията на ЕС или държава, с която Република България има влязла в сила СИДДО, включваща клауза за обмен на банкова информация. Сметките трябва да са свързани с използваните от търговците виртуални ПОС, предоставени им от доставчика на платежни услуги, при който е разкрита сметката. Допуска се постъпленията от плащания чрез виртуален ПОС да постъпват в сметки на доставчици на платежни услуги, предоставили ПОС-а, при условие че впоследствие се превеждат пак по такава сметка.

Допуска се постъпленията от продажби да се приемат чрез виртуален ПОС, който е свързан с платежна сметка на доставчик на платежни услуги, различен от доставчика на платежни услуги, при който е разкрита сметката, при условие че:
     1. доставчикът, който приема плащането чрез виртуален ПОС, е установен на територията на ЕС или юрисдикция, с която Република България има влязла в сила СИДДО, включваща клауза за обмен на банкова информация; и
     2. постъпленията от продажбите се трансферират от доставчика, приел плащането чрез виртуален ПОС, директно до сметката.

Обявяване на електронния магазин в НАП

Търговецът, избрал облекчения режим, е длъжен да подаде в НАП за всеки електронен магазин и следната допълнителна информация чрез приложение № 33:
     1. методите на плащане, предлагани от електронния магазин;
     2. доставчиците на платежни услуги, с които има сключен договор за предоставяне на виртуален ПОС или с които има сключен договор за получаване на плащания чрез виртуален ПОС на доставчик, свързан с платежна сметка на доставчика;
     3. платежните сметки, по които получава плащания от продажбите на стоки или услуги, включително тези, с които е свързан виртуален ПОС;
     4. изпълнението на условията на чл. 52с;
     5. номер на виртуалния ПОС, чрез който се извършват плащанията, включително когато виртуалният ПОС е на доставчик на платежни услуги и е свързан с платежна сметка на доставчика.

В тази връзка е допълнено и самото приложение със следното:
     7. 1. методите на плащане, предлагани от електронния магазин;
     7.2. доставчиците на платежни услуги, с които има сключен договор за предоставяне на виртуален ПОС или с които има сключен договор за получаване на плащания чрез виртуален ПОС на доставчик, свързан с платежна сметка на доставчика;
     7.3. Уникален идентификатор на търговеца в системата на доставчика на платежни услуги (Merchant ID);
     7.4. платежните сметки, по които получава плащания от продажбите на стоки или услуги, включително тези, с които е свързан виртуален ПОС;
     7.5. изпълнението на условията на чл. 52с;
     7.6. номер на виртуалния ПОС, чрез който се извършват плащанията, включително когато виртуалният ПОС е на доставчик на платежни услуги и е свързан с платежна сметка на доставчика.
* При подаване на информация по чл. 52р електронният магазин получава номер от НАП.
Досегашните т. 7 и 8 стават съответно т. 8 и 9.

Търговец, избрал този по-облекчен режим на отчитане, е длъжен преди започване на дейност по продажби да регистрира електронния си магазин в информационната система на НАП съгласно приложение № 33, като му се присвоява уникален номер от НАП.

Изисквания към софтуера по чл. 52с

Софтуерът на електронния магазин, чрез който се извършват продажби на стоки или услуги, заплащани чрез неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта, за които се издава гореспоменатия документ, трябва да генерира уникален номер на всяка поръчка за закупуване на стока или услуга и да отговаря най-малко на изискванията в т. 2, 3 и 7 от приложение № 29, които са:
     1. Софтуерът осигурява пълнота и интегритет на данните, създавани при използването му.
     2. В случаите, в които СУПТО представлява модул от софтуер, останалите модули не могат да имат дублираща функционалност за управление на продажбите или функционалност, целяща заобикаляне на изискванията в това приложение.
     3. Софтуерът осигурява еднозначна автентикация на потребителите (операторите) при работа с него.

В случай че интерфейсът на софтуера не е на български език, търговецът е длъжен да разполага с превод на български език на информацията и данните, които предоставя на НАП при подаване на информация за електронния магазин в НАП с Приложение № 33.

В хода на контролни производства по ДОПК и при поискване от страна на орган по търговецът осигурява на органите пълен достъп до административния панел, включително настройки и пълната справочна част, осигурявана от софтуера.

Ежемесечно подаване в НАП чрез одиторски файл на данните за продажбите

Търговец, избрал този по-облекчен режим на отчитане, е длъжен за всеки календарен месец да подава към НАП стандартизиран одиторски файл съгласно приложение № 38, съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месеца. Информацията се подава до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася. Подаването на данни към НАП се осъществява по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Приложение № 38 към чл. 52т, ал. 2 за стандартизиран одиторски файл, съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през календарния месец можете да изтеглите от тук. Приложението описва в табличен вид данните, които ще се подават в XML формат.

Срокът за привеждане в съответствие след последните промени бе отложен до 01.08.2020 г.(допълнено)

В случай, че търговецът спре да изпълнява някое от изискванията по-горе, той няма право да прилага реда за отчитане на продажбите чрез издаване на документ за регистриране на продажбата вместо фискален бон. В тези случаи органът по приходите може да разпореди заличаването на електронния магазин от списъка на НАП с електронните магазини, докато не бъдат изпълнени изискванията на наредбата.

Свързани статии:
Електронните магазини, СУПТО, срокове и схеми за съответствие с Наредба Н-18
Схеми СУПТО, ЕРП, разносна търговия и възможности за съответствие с Наредба Н-18
кои са най-добрите счетоводни кантори?

В този форум всички са много добри. :) Обаче рекламата е забранена. Затова ще заключа темата, а колегите, които колеги имат интерес, ще Ви напишат лично съобщение.
Здравейте, относно въпросите, които задавате ще има промени в Н-18, които ще бъдат публикувани в държавен вестник до броени дни. И тъй като междинният период е нищожен, а след него разяснения, дадени сега, ще са неактуални след броени дни, то ще коментираме след като публикуват промените.

В тази връзка сме планували статия, в която ще разгледаме:
1. При какви условия електронен магазин може да не използва касов апарат за отчитане на плащанията с дебитни и кредитни карти?
2. Какво се променя за електронните магазини, които използват ППП за разплащане с клиенти?
irenados, интересна вратичка, особено, ако успеем да докажем, че електронният магазин се управлява от това населено място с под 300 души, високопланинско, трудно достъпно и некурортно... :)
Най-честият въпрос за онлайн магазините, който получаваме в последните седмици е: "Какво да правим при електронен магазин, използващ пощенски паричен превод за разплащане и физически магазин с касов апарат?"

Няма съмнение, че класическият сайт за електронен магазин представлява софтуер за управление на продажбите в търговския обект (СУПТО), тъй като чрез него могат да се управляват продажби и той съдържа база данни за направените заявки и продажби. А ако се приемат плащания, за които е необходимо издаването на касов бон, то този СУПТО следва да бъде одобрен от НАП чрез производителя и съответно регистриран в НАП с Приложение № 32 от използващия.

Оказа се, че въвеждането на СУПТО за електронен магазин е цяло предизвикателство по схемите на НАП (публикувани са по-долу). По тази причина много от електронните търговци, предпочетоха да избегнат СУПТО на всяка цена, като се отказаха да приемат плащания, за които е необходимо използването на касов апарат и преминаха на плащания само чрез пощенски паричен превод (ППП), за които не е необходимо да използват касов апарат.

Общото правило за избягване на СУПТО е:
➤ В търговски обект, в който има нерегистрирано СУПТО, следва да няма нужда от касов апарат.
➤ И обратно – в търговски обект, в който има касов апарат, следва да няма достъп до софтуер с белези на СУПТО.

Какви са вариантите?

Очевидно, когато продажбите се осъществяват, както през електронен магазин, така и през физически магазин, то във фирмата има наличие на касов апарат. Тогава въпросът се свежда до това да разделим касовия апарат от сайта на електронния магазин, за да избегнем сложното внедряване на СУПТО за електронен магазин.

Решение 1

Ако няма да има никакъв регистриран СУПТО, то за избягване на всякакъв данъчен риск се препоръчва разделянето в две отделни фирми на електронния магазин, опериращ само с ППП, от физическия магазин, опериращ с касовия апарат. Тук трябва да се има предвид и регистрацията по ДДС в светлината на новите промени и становището на НАП относно чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС. Във физическия магазин може да се използва неСУПТО софтуер за фактури и проформи или фактурите да се издават на хартия.

Решение 2

Ако физическият магазин с касовия апарат и онлайн магазинът останат в една фирма и няма да се ползва друг СУПТО, то се препоръчва адресът на фирмата и дейността по управлението на електронния магазин да са на различен адрес от този на физическия магазин с касовия апарат. НАП няколко пъти споменава в свои семинари и коментари, че търговският обект на електронния магазин е там, от където той се управлява. Тоест правим така, че физическият магазин и касовият апарат да не се намират на едно място със софтуера на сайта на електронния магазин, като реално това са два различни търговски обекта. Този вариант го определяме като по-рисков от Решение 1, предвид новостта на материята и възможните различни тълкувания от различните проверяващи от НАП.
 
Решение 3

Ако електронният магазин и физическият магазин са в една фирма и физическият магазин използва регистриран СУПТО и е на адреса, от който се управлява сайта, то попадаме в т. 2.4 от схемите на НАП, която изисква всички заявки за продажби (поръчки), направени чрез електронния магазин, да се импортират чрез автоматизиран интерфейс в използвания СУПТО. Всички изисквания за тази схема са публикувани по-долу в т. 2.4. В този случай, тъй като касовият апарат и сайтът на електронния магазин се управляват от едно и също място, то сайтът ще притежава характеристиките на СУПТО. Затова може да се търсят варианти с разделянето в два обекта на физическия магазин и адреса, от който се управлява сайта на електронния магазин, по примера на Решение 2.

Вариантът за работа през една фирма, в който поръчките се приемат от електронния магазин, който се управлява от мястото, където е физическия магазин и се въвеждат ръчно в регистриран СУПТО, не е в съответствие, защото противоречи на схемата по т. 2.4 (виж по-долу). НАП позволява на е-търговците само в една единствена схема да въвеждат електронните продажби ръчно в СУПТО и това е, когато продажбите се извършват чрез платформи (като eMag, Amazon, eBay, Aliexpress и др. такива), а не чрез собствен електронен магазин. Само при платформите е допустимо търговецът да въвежда ръчно в СУПТО получените от онлайн платформата данни за продажби, например ако за тях се получават известия по имейл, което е записано в схема 1.1 – Вариант 2 (по-долу).

Публикуваме схемите на НАП за електронните магазини и СУПТО, като сме маркирали в синьо споменатия вариант за електронен магазин и отделен СУПТО по т. 2.4.

Схеми на НАП за електронни магазини и СУПТО

1. Търговец извършва продажби чрез онлайн платформа
(бел. ред. – под онлайн платформа се има предвид платформи като eMag, Amazon, eBay, Aliexpress и др.)

1.1. Онлайн платформата не притежава характеристиките на СУПТО

Вариант 1: Е-търговецът не използва СУПТО.

Търговецът извършва дейността си от обект, в който няма СУПТО. Продажбите чрез тази платформа се отчитат с издаване на ФБ от ЕКАФП в обекта, ако видът плащане изисква издаване на ФБ.

Вариант 2: Е-търговецът използва СУПТО.

Допуска се търговецът да импортира в СУПТО получаваните заявки за продажби, направени в онлайн-платформата. Прилагат се правилата за импорт в СУПТО от други източници, които не са СУПТО.
Допустимо е търговецът да въвежда ръчно в СУПТО получените от онлайн платформата данни за продажби, например ако за тях се получават известия по имейл.

1.2. Онлайн платформата притежава характеристиките на СУПТО.

Вариант 1: Е-търговецът използва софтуера на онлайн-платформата за управление на продажбите си.
 
Онлайн платформата трябва да отговори на всички изисквания за СУПТО съгласно Приложение №29 от Наредба Н-18/2006г.

Вариант 2: Е-търговецът не използва софтуера на онлайн-платформата за управление на продажбите.

Управлението на продажбите се извършва чрез друг софтуер – СУПТО, за който е декларирано съответствие с изискванията на наредбата.

Изисквания:
1. Всички заявки за продажби (поръчки), направени чрез онлайн-платформата, се импортират чрез автоматизиран интерфейс в използвания СУПТО и се обработват в него.
*В случай че онлайн-платформата не предоставя възможност за автоматизиран интерфейс със СУПТО, се допуска импорт от файлове.
2. Е-търговецът е длъжен да предостави, при поискване от ОП, пълен достъп до профила си в онлайн-платформата.
3. При импорта СУПТО осигурява зареждане в базата данни на всички заявки/поръчки от онлайн-платформата в пълен обем и с непроменено съдържание.
4. В момента на импорт СУПТО генерира УНП на всяка заявка/поръчка.
5. За всички импортирани заявки/поръчки се съхранява следната структурирана информация:
  • Дата и време на импорт в СУПТО;
  • Източник на импорта – наименование на онлайн-платформата, име/псевдоним/идентификатор на търговеца в платформата;
  • Уникален номер на заявката/поръчката, присвоен в онлайн-платформата;
  • Пълни данни за всяка импортирана заявка/поръчка (съгласно т. 2);
6. За всички импортирани заявки/поръчки софтуерът прави обвръзка между номерата им, присвоени в онлайн-платформата и генерираните за тях УНП.

2. Търговец извършва продажби в интернет чрез софтуер за електронен магазин
(бел. ред. – под софтуер за електронен магазин се има предвид собствен/нает сайт за електронен магазин)

2.1. Търговецът използва за електронния си магазин софтуер, производителят/разпространителят на който е декларирал съответствие с изискванията на Наредба Н-18.

Софтуерът на електронния магазин отговаря на всички изисквания съгласно Приложение №29 от Наредба Н-18/2006 г.

2.2. Софтуерът на електронния магазин е модул от СУПТО.

Производителят/разпространителят на СУПТО, включващ и модул „Е-магазин“, е декларирал съответствие с изискванията на Наредба Н-18/2006 г.

2.3. Търговецът използва за електронния си магазин софтуер, притежаващ характеристики на СУПТО, за който не е декларирано съответствие с изискванията на Наредба Н-18/2006 г. (напр., open-source платформа за електронен магазин). Софтуерът се използва от търговеца за управление на неговите продажби.

За да отговори на изискванията на Наредба Н-18/2006 г., софтуерът трябва да бъде надграден с допълнителна функционалност – чрез промяна (преработка) на sourceкода на софтуера и/или чрез разработено за целта разширение (plug-in).

Декларация за съответствие с изискванията на Наредба Н-18/2006 г. по реда на чл. 52б се подава:
➤ Или от лицето, извършило промяна (преработка) на source-кода на софтуера на електронния магазин;
➤ Или от електронния търговец, който използва софтуера, надграден с plug-in. За целта електронният търговец трябва да се увери, че функционалността на софтуера на електронния магазин, разширена със съответния plug-in, отговаря на изискванията съгласно Приложение №29 на Наредба Н-18/2006 г.

2.4. Търговецът използва за електронния си магазин софтуер, притежаващ характеристики на СУПТО, но управлява продажбите чрез друг СУПТО, за който е декларирано съответствие с изискванията на наредбата.

Изисквания:
1. Всички заявки за продажби (поръчки), направени чрез електронния магазин, се импортират чрез автоматизиран интерфейс в използвания СУПТО и се обработват в него.
2. Е-търговецът е длъжен да предостави, при поискване от ОП, пълен достъп до административната част на електронния магазин.
3. При импорта СУПТО осигурява зареждане в базата данни на всички заявки от електронния магазин в пълен обем и с непроменено съдържание.
4. В момента на импорт СУПТО генерира УНП на всяка поръчка.
5. За всички импортирани поръчки се съхранява следната структурирана информация: 

  • Дата и време на импорт в СУПТО;
  • Източник на импорта – (напр. наименование на е-магазина, домейн, др.);
  • Уникален номер на поръчката, присвоен в електронния магазин;
  • Пълни данни за всяка импортирана поръчка (съгласно т. 3).
6. За всички импортирани поръчки софтуерът прави обвръзка между номерата им, присвоени в софтуера на електронния магазин и генерираните за тях УНП.

Можете да изтеглите схемите от тук.

Какви са сроковете?

Електроните магазини, които не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, трябва да бъдат приведени в съответствие с Наредба Н-18 до 31 март. Информацията за използвания от тях софтуер се подава в НАП до 31 май с Приложение № 32. Тези срокове важат само за тези електронни магазини, които попаднат в хипотезата на СУПТО.

Ако обаче търговецът използва друг СУПТО, то сроковете са по-кратки, а именно до 31 януари за внедряване на СУПТО и до 31 март за деклариране на СУПТО в НАП с Приложение № 32.

До 31 януари всички търговци, използващи СУПТО, трябва да сменят или модифицират фискалните си устройства в съответствие с изисквания на Наредба Н-18.


Свързана тема:
Схеми СУПТО, ЕРП, разносна търговия и възможности за съответствие с Наредба Н-18
Здравейте отново.Ако направите търсене по ЕИК/а не по ДДС/ от Търговския регистър-всичко ще е перфектно! :)

Здравейте, ще правим промени скоро в приложението и ще обмислим как да улесним въпроса с тези клиенти, които не са регистрирани по ЗДДС.
Здравейте, реших да ползвам приложението, за да издам фактура. Пише ми грешен ЕИК. Проверих го в Търговския регистър - верен е. Там излизат данните.

Здравейте, моля да предостовине тук или на имейла ни за кое ЕИК Ви изписва грешен ЕИК, но го има в ТР, за да проверим конкретно.
Здравейте, можете да издавате вече фактура само на български като промените най-горе "Език на документа" и изберете Български. Имаше проблем с тази настройка в новата версия, която вече е отстранена. Благодарим за съобщението.
Натиснете "Покажи банкови данни" и в появилите се полета напишете отгоре данните за новата сметка. Всяка следваща фактура ще е с новите данни.
Здравейте, в меню Данъчни е, има секция Облагане на лично ползване по ЗДДС и ЗКПО

https://kik-info.com/danatsi/lichno-polzvane.php

Личното ползване сме го отделили в отделна секция, а не по закони, но ако е необходимо ще ги преместим, за да е по-ясно, щом не ги намирате от пръв поглед.
Здравейте, МОЛ не е сред задължителните реквизити за фактура съгласно законодателството и тъй като не носи голяма информационна полза, затова не сме го включили в приложението.

Предвидили сме допълнително поле, в което можете да въвеждате тази информация.
Здравейте, поддържаме версия 11 на Интернет Експлорер, която си работи без проблем на Win7.

Не поддържаме по-стари версии във връзка с по-високите изисквания за информационна сигурност, които сме заложили в новата версия на сайта.

Ако имате проблеми с IE, първо проверете дали ви е включен ТLS v.1.2 от настройките на вашия браузър.
Здравейте, излизат вече банковите детайли на доставчика във фактурата. Благодаря, че писахте.  :good:
Здравейте, оправихме линка със свалянето на таблицата в PDF. МОД за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители e 420 лв, просто се е сваляла старата таблица.
Здравейте, правим нова оптизация за старите шаблоните, защото установихме проблем с визуализирането на данните от старите шаблони.

Тествахме и не би трябвало да има проблем със запомняне на нови шаблони и фирми. Моля, пишете, ако проблемът продължи. Благодаря за търпенето и весело посрещане на новата година!

Здравейте, генерира се СИС, прикачам примерна. Моля да пробвате пак, защото е възможно да е бил временен проблемът, докато сме работили по сайта.
Здравейте, появиха се някои проблеми в новата версия, които отстранихме още днес.

Проблемът с невиждането на шаблоните е остранен, както и неизлизането на словом е оправено. Моля, проверете дали виждате шаблоните си, и ако има проблеми, ни пишете тук, от формата на сайта или на имейла, където Ви е удобно.