Тук има разяснения:
https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/dds-pr-sdelki-v-ES/Specialni-rejimi-za-oblagane-s-DDS-OSS

а и ще има онлайн среща организирана от  НАП на 02.06.2021 от 11 ч. в платформата Zoom
На събитието ще вземат участие представители на НАП и Агенция „Митници“, като ще се фокусират върху следните въпроси:

Новите правила за ДДС, които засягат дистанционните продажби на стоки;
Каква е целта на новите правила за ДДС при електронната търговия;
Какво представлява обслужването на едно гише ((One Stop Shop/OSS) и кои продажби обхваща;
Кога електронният интерфейс носи отговорност за плащането на ДДС върху дистанционни продажби на стоки от продавачи?
Как може електронен интерфейс да се регистрира по OSS?
Това са част от главните въпроси, които ще бъдат разгледани, като при възникване на други ще бъдем отворени за дискусии.


Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86372393413?pwd=ekhxc1R0VlA2RDJsM0hKWTNEK003dz09

Meeting ID: 863 7239 3413
Passcode: 984870
Java -та обикновено е причината. Има в тук в сайта информация как да се справим с проблема.
За тази аранжировка, която изработват не са ли купили материали за изработването или готови материали са ползвали?
Аз бих го разделила на 2 реда - единият за самата украса /материалите/, на другият ред стойността на услугата.
Вие счетоводителят ли сте или консултанта?
Свободните професии са с 25% нормативно признати разходи  от стойността на реализираните приходи. 
Принципно ние им издаваме фактурата със стойнотта по договора и на отделен ред пишем отстъпка напр. 3% и в края сумата е тази, която ни се превежда по банка.
Напоследък имаме проблем с един контрагент,  който си удържа от всяка фактура 2,60 евро за банкова такса :)
А вие счетоводителя или аранжора сте?
За да е мирно селото връзваме, попа с една декларация поне до НСИ, че това с "могат" ....
Ние работим с германци, понякога в договорите има условие, че искат отстъпка от цената, че ще платят веднага.Ние си издаваме фактура и на отделен ред си включваме отстъпката.
Повечето клиенти от чужбина отказват нашите фактури, има в договорите изричен текст и те си издават документ. Това се прави във връзка със следното:
Съгласно чл. 219а, т. 2, б „а” (абзац 2) във връзка с чл. 219а, т. 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28.11.2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност фактурирането следва да се осъществява по правилата, приложими в държавата-членка, в която се счита, че е извършена доставката на услуги.
Издадената фактура по същество не представлява данъчен документ съгласно изискванията на чл. 112 и чл. 114 от ЗДДС. Но за нашата отчетност ние си издаваме фактури.
Не би трябвало да имате проблем, само трябва да си я декларирате в БНБ.
чл.117  (3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.
до 05.05. имаше възможност за подаване на пропуснати декларации обр. 1 да се подадат по електронен път, но мисля че вече периода е затворен и няма да ви позволи да ги подадете. Само на място в НАП ще трябва да се подадат, но ще има глоба, за плащането ще си ги платите с лихва.
С ПИК в сайта на НАП можете да си направите справка за самоосигуряването на лицето.  Почнете с нея, там много от нещата може да ви се изяснят и след това ще решавате какво да правите.
Може, но трябва нотариално заверено пълномощно от собственика, че вие ще подадете документите в ТР. 
За тази фирма, която имате указани, когато срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден. Подавате си необходимите документи посочени в указанието.
За фирмата с отказ си плащате нова такса и си качвате документите отново.
А как са заприходени стоките с какъв документ?
Прилагате само удостоверението за дарение. Ако имате още дарявани пари на Хелпкарма пишете им ще ви ги изпратят. За другите пари не съм се сблъсквала какви документи се прилагат.
Можете да си ползвате облекчението. Освен сертификата си поискайте и договора за дарение, че след определен период стават неактивни линковете за достъп до удостоверенията за дарения.
Не знам какво е ЕСК. Но няма нищо сложно, правите един протокол с решение на едноличния собственик на капитала, че  променя седалището и адреса на фирмата, пишете актуален дружествен договор. След това се плаща такса в ТР, прилагате попълнено А4 и декларация по чл. 13 от ТЗ
Данъчно задължени лица, които са регистрирани на основание чл.97а, ал.2 от ЗДДС нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури /чл.113, ал.9/. Когато тези лица предоставят услуги, с място на изпълнение на територията на друга държава членка или на трета страна като основание за неначисляване на данък следва да посочат "чл.21, ал.2 ЗДДС", а за доставки с място на изпълнение на територията на страната - "чл.113, ал.9 ЗДДС".
Разпоредбата на чл.124, ал.1 от ЗДДС задължава регистрираните лица да водят отчетни регистри – дневник за покупките и дневник за продажбите.
Съгласно чл.113, ал. 2 от ППЗДДС регистрираните лица на основание чл.97а, 99 и чл.100, ал.2 от закона отразяват в дневника за продажбите единствено документите, издадени във връзка с извършените доставки на услуги по чл.21, ал.2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и получените доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2, т.3 от закона и извършените вътреобщностни придобивания с място на изпълнение на територията на страната.
НАП все още само по телефона дават консултации