А счетоводната Ви програма има ли версия за Mac OS?
Според мене за нашата работа не си заслужава (ще бъдете силно ограничени откъм специализиран софтуер) и ще си купите една лъскава играчка.
Вярно, има някакви емулатори, виртуални машини и т.н., но струва ли си да си усложнявате живота....
Здравейте,
(използвам тази тема, за да не отварям нова).

Имам някакъв смътен спомен, че четох, че ГФО вече може да се предаде подписан с електронните подписи на управителя и съставителя (респ. ръководителя на специализираното счетоводно предприятие.) Уточнявам, че имам предвид подписването на самия отчет (бланката в електронен вид), а не подаването. Най-малкото така се спестява разпечатване на бланки, подписи, сканиране и т.н.
Обаче не успях да открия тази промяна в законодателството и се чудя дали преди като съм чел "по диагонал" нещо не съм разбрал или паметта ми си прави шегички.
Ако все пак е допустимо, дали и придружаващите декларации не могат да бъдат подписани с електронен подпис?

И още нещо. чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводството нали си остава в сила, т.е. неподлежащите на задължителен финансов одит еднолични търговци не са задължени да публикуват ГФО в търговския регистър?
Колеги, за мен е крайно време да се регулира в някаква форма кой има право да съставя отчети/ Не съм сигурен дали лицензирането е начина, но не може Сульо и Пульо да са съставители на финансови отчети само защото покриват смешните изисквания в закона. Вариант би бил да има лицензирани и нелицензирани съставители на финансови отчети, а клиента сам да си преценява дали да рискува или не.
Много ми идва когато някой клиент ми каже - ама еди кой си взема толкова, а ти защо искаш повече.
Колега, нищо лично, но употребата на израза "пазарно регулиране на цените", особено като част от аргументацията в подкрепа искането на ИДЕС за лицензиране на бранша, е нелепа дори и за човек, покриващ "смешните изисквания на закона".
Ами недомислица, но трябва да се спазва.
Ето какво пишат и от НАП в брошурата "Спазване на осигурителните задължения от самоосигуряващите се лица през 2015 г.
(разширен вариант)":

Самоосигуряващо се лице по смисъла на Закона за здравното осигуряване е физическо лице, което плаща изцяло здравноосигурителна вноска или премия за себе си.

Това са физически лица:
 по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО -самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО;
 по чл. 40, ал.2а от ЗЗО – морските лица;
 По чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗЗО – лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание.
 по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване –лицата, които не са осигурени на друго основание по същия закон, и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка."


Пък безработният щом има доходи по извънтрудови правоотношения значи има пари и сам да си плати вноските.  :smile1:
Повдигам темата. В последните указания НАП отново причислява безработните, внасящи здравни осигуровки за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, към самоосигуряващите се лица.
В чл. 30 от ЗДДФЛ също няма разграничение между "СОЛ по смисъла на ЗЗО" и  "СОЛ по смисъла на КСО"

"Годишна данъчна основа

Чл. 30. (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Годишната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 29, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се - с удържаните задължителни осигурителни вноски, които са за негова сметка, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице."


Разбирам, че на НАП може и да не им харесва, но в такъв случай не е ли по-редно да се инициира законодателна промяна, така че внесените от безработните ЗОВ да не участват при формирането на данъчната основа, вместо да се прилагат спорни тълкувания.
За нормативите грижа има управителят на автосервиза. За тебе това са отделни поръчки. Към всяка фактура би трябвало да има нещо като калкулация, в която се описват вложените материали и човекочасове труд. Оттам, стига да ти се занимава да водиш склада стриктно, ще знаеш какво е вложено, а няма да ти се налага да гадаеш и за правиш свободни съчинения.
"Нашият" автосервиз работеше основно със застрахователни компании и управителят (на сервиза, не на фирмата) правеше тази калкулация. За другите клиенти попълваше същата калкулация. Серзизът не беше голям - 3-4 души, вкл. управителя, който работеше заедно с другите автотехници, тенекеджии и бояджии.
Предполагам че "твоят" серзиз няма да е по-малък и няма начин да не водят подобна документация, освен ако не им се ще да лъжат клиента и/или държавата.
Все пак ми се струва, че е излишно усложнение единия от елементите на достаквата (в случая: датата) да бъде извън блока, в който се въвеждат другите данни.
Колкото до това дали е сметоводен софтуер - СкладПро меже да работи като самостоятелна складова програма, но може да бъде част и елемент от цялата система система - счетоводство-склад-ТРЗ, още повече че има какво да да се желае относно възможности на счетоводната програма за работа с материални запаси.
 
Здравейте,
Интересува ме мнението на колегите, които работят с тази складова програма, относно начина на въвеждане на датата на доставката и след това на фактурата за покупка.
Само на мене ли ми се струва, че настоящият вариант - с кликване на мишката в полето долу, а не в полетата, където се въвежда операцията, и необходимостта от влизане в прозорец за датата, а не с директното и въвеждане, при фактуриране, е крайно неудобен и забавя темпото при въвеждане на поредица от документи?