До 14 септември 2022 г. включително в НОИ ще се приемат данни от старите образци на удостоверения, приложения № 10 и 11 за изплащане на парични обезщетения. В периода от 15 до 18 септември 2022 г. ще бъде преустановено приемането на данни от удостоверения, поради актуализирането на програмните продукти и системи, обслужващи приемането и валидирането на данни за изплащане на паричните обезщетения. В този период в рубриката "Софтуер" ще бъде публикувана и новата версия на програмата.

След 18 септември 2022 г. ще се приемат само данни от утвърдените от управителя на НОИ образци на удостоверения (в сила от 01.08.2022 г.), независимо за кои периоди ще се отнасят.
Може да подадете в ТР само баланс и ОПР, не е задължително да бъде пълен комплект.
Може и без ОПР.
Благодаря, delphine! :smile1:

Едва започна годишното приключване и вече съм ....под вода. :wink1: :smile1:
Лице, свободна професия - СОЛ. От 1 юни прехвърля ДЗПО в ДОО, без да знам това, тъй като всички платежни му ги давам в началото на годината - за цялата година. И той си внасял...човека.  :smile1:
В Таблица 1 - е посочено, че ще трябва да попълня и сумата на ДЗПО при годишното изравняване на доходите в т.4. Така е и в указанието - т.9.
Съмнения имам дали трябва да направя платежно за ДЗПО - за год.изравняване или направо сумата по 551111.
Така се чудя и за годишната Д6 - ще има ли декларирана вноска за ДЗПО.
Или нещо се филмирам?

Еднократна парична помощ при бременност - 150 лв., за бременни жени, чийто доход на член от семейството е по-нисък от 350 лв.
Еднократна парична помощ при раждане на дете - 250 лв. за първо, 600 лв. за второ дете, независимо от доходите на семейството
Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на 1 година - по 600 лв. за всяко дете, независимо от доходите на семейството
Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на 1 година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение – 2880 лв.
Месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 35 лв. месечно. Помощта се предоставя под формата на пари и/или на социални инвестиции в семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв.
Месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година - 100 лв. месечно, под формата на пари и/или на социални инвестиции на майката (осиновителката), според дохода на семейството.

Месечна помощ от 100 лв. от датата на 45 дни преди раждане - до датата на набиране на необходим осигурителен стаж за получаване на обезщетения -  до 410-я ден или до 2-г.
Никак.
Следя си салдото по 454 и като излезе за внасяне, декларирам с Д6 и внасям

Най-правилното! :smile1:
Ако се избира период от 12.2020 до 11.2021 няма как да се генерира правилна справка.
Изберете период 2021 г. , програма си знае работата , и ще включи облекчения от м 12 2021  в справка за 2021 г.

... програма си знае работата...

Никак не е сигурна тая работа. Вече видях кашата с двата периода.
А, данък-заплати излиза ли с знак минус в Д6 ?
Благодаря, delphine!
Терзанията ми не спират, защото проучванията се правят по поляни и гори, а какъв недвижим имот може да е това.. пък неначисляването на ДДС е сериозна и опасна работа.:)
Българска фирма, регистрирана по ЗДДС възлага извършване на геоложки проучвания в Р. Северна Македония - на друга българска фирма, също регната по ЗДДС.
Дилемата ми е - с ДДС ли да е фактурата от изпълнителя или да приложа  чл. 21, ал. 4, т. 1 от закона, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги ...свързани с недвижимия имот;
От друга страна - Македония не е в ЕС, та прилага ли се Регламента и този член с недвижимите имоти..
Това, което ще построи строителя на собственика.
Точно по условията на чл.130 трябва да издадете фактура за аванс за СМР, съгл. Нот.акт.
Сумата на аванса е това, което строителят получава - остойностено по пазарни цени.
Данъчната оценка не е меродавна в случая, извадете си оценка от лицензиран оценител.
По ДОПК-то, а и по принцип - данъчните могат да поискат всичко, или почти всичко.
Така, че - подгответе си исканите документи.
В нета има доста..
Например в ЗБУТ-а:
https://zbut.bg
Аз ги слагам в други..
/15%/.
Миналата година ми върнаха документите заради липса на документи, че членовете на общото събрание са уведомени за дата и час на събранието, както  и че няма протокол от общото събрание за приемане на ГФО.
Всички документи, които представих, бяха посочените по-долу в статията, а и ЮНЛЦ е в регистъра  на АВ.
--------------
"На основание чл. 22, ал. 5 във връзка с чл. 21, т. 4, 5 и 6 от ЗТРРЮЛНЦ указвам на заявителя да
представи решение на настоятелството/общото събрание за приемане на
ГФО  и доклада за дейността на фондацията, както и доказателства за редовното свикване и
провеждане на събранието  по предвидения в устава на фондацията ред."
А има и такива - без неразпределена печалба - всяка година  на дивидент.
И пак са с голяма каса, да не кажа огромна.
 Г2 - не.
Пълномощното - да.

п.п. И ако искате пълномощното да ви служи дълги години - не е необходимо да изреждате "прилежащите" документи, догодина може да ги сменят с други.
Все пак, намерете подходяща дума  вместо прилежащи, както и премахнете това "ИЗРИЧНО" - пълномощно си е напълно достатъчно.
 :smile1: