Не ви знам, какви ви са отношенията. Но според мен е правилно да пишете молба за напускане. По скоро те трябва да ви прекратят и евентуално да имате право на обезщетение за безработица в по-висок размер.
Това им е част от работата - да ни плашат, но пък и ние не от всичко ще се плашим, нали ?

Мисля, че не е подходящо да ги коментирам в основната тема. Но ми се струва по правилно, като им плащаме заплатите, ние да решаваме, каква им е работата :)
Здравей,

според мен това не е приложение. Не е инсталирано на мястото, където ползвате касов апарат. По логика на НАП, ще изкарат и браузърите СУПТО-та. Ползвайте си го със здраве.
Здравей,

много ме дразнят от тези детски градини. вече ми върнаха една служебна бележка ......

прилагам извадка от изискваните документи на страницата https://kg.sofia.bg/isodz/manual

вие не попадате ли в последното? Там няма подобно изискване.


3.
Работещ родител /или в отпуск за отглеждане на дете/ - по 2 т. за родител   Определя се автоматично от данните за трудовия статус на родителите. Сумата от точките по К3 и К4 е максимум 4 т. Ползва се само един от критериите 3 и 4.

При записване трябва да представите:
- за работещ родител по трудово или служебно правоотношение /или в отпуск за отглеждане на дете/ – служебна бележка от работодателя или осигурителя, която съдържа изходящ номер, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, с приложени копия на трудова, служебна или осигурителна книжка, като лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения (лицата, работещи в МВР, МО, ДАНС, НСО и др. подобни структури представят само служебна бележка);

- за самоосигуряващ се родител - копие от платежни документи за внесените осигурителни вноски преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП;

- за работещ родител в страна, членка на Европейския съюз - легализиран превод на документа въз основа на който родителите полагат труд, издаден не по-рано от един месец преди датата на класирането;

- за родител, работещ по договор за управление - служебна бележка от работодателя, че е осигурен за всички осигурителни случаи, която съдържа изходящ номер, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
Здравей,

мисля си, че си дал отговор на въпроса.
Може за целите на ДДС да го предтсавиш в дневниците, като услуга и счетоводно да си го заприходиш, като стока. Двете са просто отделни неща.
Здравей,

не ми е позната материята, но предлагам да ги върнете от където сте ги купили или от там да ви ги продадат на новата фирма.
Относно чл.48 от ЗДДС - проверете да не се окаже, че нямате лиценз за да продавате по този начин билетите от едно дружество на друго. Тоест чл.48 да е ограничен до специфични компании.
Съгласно наредна н-18 е възможно да не сте задължени да издавате касови бележки, би следвало да попълвате някаква книга за тези продажби.

прилагам и отговор от стара тема на registrirana, предполагам, ще ви е в полза:

Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г.) Лицата, извършващи продажби съгласно чл. 4, т. 3, водят книга (регистър) за дневните продажби. Книгата (регистърът) съдържа вид и брой на продадените ценни книжа по чл. 4, т. 3, начален и краен номер от съответния вид, по номинали и общ оборот за деня.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Лицето по ал. 1 съхранява в търговския обект книгата (регистърът) по ал. 1 и копие от документ за получените ценни книжа, издаден по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.


надявам се и на по-компетенти отговори,


Здравейте,


Корекции след деклариране (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.
Според мен си издаваш фактура - в 5 дневен срок от настъпване на данъчното събитие. Дори и да не искаше фактура клиента, пак би трябвало с отчет за продажбите да се отчете. След получаване на плащането се обвързва с това начисление.
Няма нещо различно от това да си купиш мебели и да искаш да ги платиш по банка след 45 дни.
Конкретно за издаване на фактура с много касови бележки, не виждам да има промяна. Издават си се, както до сега.
Проверете в електронните услуги на НАП - какво е декларирано от Технополис и подайте същите суми. И със служебна бележка, ще стане, но не знам дали ще могат в толкова кратък срок да ви я предоставят. Все пак, ако подадете грешни данни, ще имате възможност до 30 септември да подадете коректните.
Здравей,

пробвах на pdf формата на НАП. Няма грешки без да се маркират полетатата за ГФО.
Мога да предложа да изтриетте приложението и да започнете на чисто. Мисля, че не се опресенява онлайн приложението. Тази година по този начин подадох една декларация.
Когато четвъртък е последен работен ден - брой ли се за петък :)

от фейсбук - по повод, смяна на решение на управител, няколко пъти. Предполагам пернишки подход.

Разпечатайте протокола за Д1 и Д6, увийте един винкел с него и пребийте управителя!
Здравейте,

в сайта на НАП са приложени таблиците с указания и опитайте с тях.

линк - https://nap.bg/document?id=17850
прилагам ви текст от правилника за прилагане на ЗДДС. Надявам се да ви е полезен.

Протоколи

Чл. 80. (1) Бланките на протоколите, издавани от регистрирани по закона лица, с изключение на протоколите по чл. 116, ал. 4 от закона, трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването реквизити по чл. 78, ал. 1, т. 1, 3 и 4.
(2) Номерата на протоколите са нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката. Всички екземпляри на един и същи протокол носят един и същ номер.
(3) Номерацията на бланките на протоколите не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година.
(4) Ако лицето/клонът на лицето има поделения или обекти, същите могат да определят диапазон от номера, които да се използват от поделението (обекта) при издаваните от него протоколи. Този диапазон следва да се изчерпва постепенно през следващите периоди. При запълването му се определя нов диапазон.
(5) Погрешно съставени или поправени протоколи се анулират и се издават нови.
Здравей,

не знам автоматично ли е. Виж в услугите на НАП предоставне на данъчна и осиг. информация и Справка за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях.
Ще разбереш, как се погасяват задълженията.
Не знам шега ли е, но са ми казвали, че там "при пенсиорниране ти дават пенсията накуп и до където ти стигне" :) ми и до 110 ще работи женицата
Без да съм имал подобен казус и да съм разучавал:
бих подал ддс с фактурите и после ще ги закрия с плащанията.

А ако клиентите са си платили, но парите са ги задържали от куриерската фирма, пак ли така се разглежда въпроса?
Малко отговори на въпроси във фейсбук. Как си помагаме само.

Като не можете, не се ангажирайте да подавате

Прочетете си наредбата!

Как е възможно бе "КОЛЕГИ" да задавате такива въпроси?

По-тъп въпрос скоро не бях чела
Ако не работи за какво му е болничен?
Няма пред кого да оправдава отсъствието си.

Здравейте,

може би това ще ви помогне:

Корекции след деклариране (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.