...стоките и услугите, за които лицето е приспаднало данъчен кредит...
Застраховките са освободени от ДДС. Това указание си касае само ДДС-то.

В чл. 204 ЗКПО става въпрос за документално обосновани разходи и то не само за разходи в натура , а и за представителни и социални. Определено сумите на разчет не са документално обоснован разход.
Според мен, ако един актив е напълно амортизиран в ДАП, няма разход в натура по отношение на амортизациите при лично ползване. При определяне на частта на личното ползване се взема предвид данъчната амортизация, а тя е нула.
А за чл. 204 ал. 2 - дали не става въпрос за отчетени разходи за бъдещи периоди - застраховки, абонаменти и др.?
А как може да се обоснове документално друг размер на разходите - примерно за лаптоп? И ако решим да не се занимаваме с доказване и приемем това съотношение 20:80, какво правим с ДДС-то за лични нужди, което е трябвало да начисляваме от 01.01?
Имам следния случай:
Получен аванс за доставка от физ. лице от страна извън ЕС с адрес за доставка също извън ЕС. Издадена е фактура с 0% ДДС. Впоследствие (след 2 месеца) се променя адресът на получателя и става вече в ЕС. Доставката е дистанционна продажба с място на изпълнение в България и съответно облагаема с 20% ДДС.
Варианти:
1. Анулирам фактурата за аванса и издавам нова с 20% ДДС.
2. Кредитно за аванса и нова фактура с ДДС.
3. Протокол чл. 117 ал. 2 на основание чл. 39 ал.1 от ППЗДДС.
Мисля, че вар. 1 е правилният, тъй като издадената фактура за аванса вече се явява грешна.
Така ли е?
Става въпрос за изплащане на възнаграждение за личен труд на съдружници, а не за възнаграждения (заплати) по КТ. Така че в този случай законът си важи.
Моля за отговор, дали в този случай има проблем с изплащането на възнагражденията в брой, тъй като общият размер ще надхвърли 10000  лв. с течение на времето.

Освен това,  плащане на възнаграждението чрез внасяне на пари в брой по кредитната карта на съдружника представлява ли "внасяне по платежна сметка" съгласно  чл.3  ал.1 ЗОПБ?

 
Ежемесечно на съдружниците в ООД се начисляват и изплащат възнаграждения за личен труд въз основа на решение на общото събрание и сключени договори за личен труд. Договорите са с посочено месечно възнаграждение (много под  10000лв.) и са без определен срок. Според мен това са договори с непрекъснато изпълнение и няма проблем за изплащане на възнагражденията в брой. Моля за вашето мнение.