Запознат съм с принципните постановки в указанието на НАП.
По скоро ме вълнува как стои въпроса със включването на прехождащ оборот от действащата нерегистрирана по ДДС фирма Б, в облагаемия оборот на фирма А, която е регистрирана по ДДС след, като тя започне дейност след нерегистрираната фирма, ако няма разстояние м/у дейността на двете дружества.
Здравейте, колеги!
Бихте ли ми помогнали с тълкуванието на следния член и по-точно, дали би имало негативни последици в следната хипотеза. Дружество А (регистрирано по ДДС) оперира в търговски обекти до 13.03. и същите не оперират за период от 2 месеца. Би ли имало негативни последици ако в обектите след отварянето им започнат да оперират други нерегистрирани по ДДС фирми и при приблизително достигане на 50хил. дейността на А се поднови в отделните обекти? При евентуална проверка ще се взима ли предвид оборота от нерегистрираните фирмите за целите на облагането им?
Благодаря на включилите се!
Изчилението ще е по-лесно, ако знаем размера на БТВ на лицето  :wink1:
Здравейте!
Възможно ли е да подам заявлението за упълномощаване на ел.подпис от името на мой клиент в ТД на НАП, ако имам изрично нотариално пълномощно за това?
Изискване от банка за предоставяне на потребителски кредит. Лицето е близко до собственика и той е съгласен с това упражнение.  :hmmm:
Здравейте! Възможно ли е подаването на осигурителна информация преди приключил месец за лице назначено по ТД? Т. е. днес да се подаде д1 за лице за целия м. ноември?
Здравейте!
Въпросът е елементарен, но се сблъсквам с него за 1-ви път.
Какво е необходимо за спиране на обезщетение по чл.54 от КСО на работник при прекратяване на трудовия му договор? Приложение №10 с маркиран раздел II и точка "11.Правоотношението  на лицето е прекратено" ли?
Изискват ли се някакви документи от майката за целта?
Благодаря на отзовалите се!  :good:
Здравейте!
Днескашната ми главоблъсканица е свързана със следния въпрос. Определя ли окончателен размер на осигурителен доход земеделски производител, който изварява лавандулов цвят получил от дейността си, без след това да реализира доход от него, а го съхранява за лична употреба?
Предварително благодаря на включилите се!
Ще използвам темата да попитам и още нещо.
Подавате ли и декларациите и протоколите в 2-ри вариант със закрити лични данни и какво правите за да отличавате редовните от тези със заличени данни?
чл. 13 (4) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Към заявлението се прилага декларация, подписана от заявителя по чл. 15, ал. 1, т. 1, 2 и 3 или ал. 3, за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове.

чл. 15.(3) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обявяването в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на актовете по чл. 6, ал. 3 може да се заяви и от съставителя на финансовите отчети по смисъла на Закона за счетоводството с нотариално заверено пълномощно.

чл. 6. (3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Актовете по чл. 38, ал. 1, 3 и 5 от Закона за счетоводството се заявяват и представят за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по реда и в сроковете, предвидени в Закона за счетоводството.

Когато ГФО се обявява от ФЛ, съставител на ГФО, с КЕП на същото това лице, декларацията по чл. 13, ал. 4 се подписва от него, от съставителя на ГФО.

Моето тълкувание е аболютно идентично с вашето, но както виждате и по-горе има всякакви практики от подпис само на управителя до подаване на 2 декларации по чл.13, ал.4, та дори и ал.5, та се чудя дали аз не греша в действията си и в последствие това да е причина за отказ на подадената информация.
Благодаря ви за мнението!
Още 1 въпрос. Според вас би ли следвало от тази година да се подават и декларации със заличени лични данни в унисон с GDPR ?
Здравейте!
Знам, че въпросът е разглеждан многократно, но никъде не в цялост и в 1 насока.
Публикуване на ГФО в ТР от ФЛ съставител на отчетите с ел.подпис на негово име и ЕГН. За целта се прилагат отчетите, протокол за решение на общото събрание. платежно, пълномощно и декл. по чл.13, ал.4 от ЗТР.
Въпросът ми е при така описаната ситуация декларацията по чл.13 се подписва от заявителя- съставител на ГФО или от управителя на дружеството.
Предварително благодаря на всключилите се по темата!
Здравейте!
Имаме служителка, която започва работа при нас след като е пракратила правоотношението си с предишен работодател.
Старият работодател трябва да подаде промяна в обстоятелствата с прил.№10, докато ние трябва да пуснем ново приложение №10 на база входираното от нея прил.№8. Въпросът ми е от коя дата трябва да започне изплащането на обещетението? От датата на започване на трудовото правоотношение или от следващия ден за да има 1 отработен ден в осигуряване при нас.
Благодаря на отзовалите се ! :good:
Здравейте!
Въпросът ми е свързан със следната ситуация. Фирма Б закупува компютърна конфигурация, която от своя страна се фактурира на фирма А, заради ТО, която фирма А ползва. От своя страна фирма А префактурира конфигурацията 1:1 към Б. Паричния поток е от фирма А към доставчика и от фирма Б, към  фирма А.
Не мога да систематизирам как би следвало да отчета въпросната фактическа ситуация.
Благодаря предварително на отзовалите се!
И последен въпрос, тъй като мисля, че е проблем на програмата ми.
При извеждане на служебна бележка по чл.45,ал.1 и 2, т.4 от ЗДДФЛ, програмата включва и направените осигурителни вноски за месец 02  в т.2 като СОЛ.
В конкретика лицето има 39.62лв. осигурителни вноски за 02м по ТД и 127,70лв. за СОЛ.
Трябва ли да се сумират вноските за този месец и тези от СОЛ да присъстват в служебната бележка или е проблем на софтуера?
delphine искам да ти благодаря изключително много за подкрепата!
А следва ли да впиша и доходите от трудовия договор в колона 3 и съответно нормално ли е т.1 да ми излиза отрицателно число, в размер на авансовите вноски за СОЛ.
Благодаря за вниманието!
Здравейте!
Ще съм благодарен за асистенция по следния въпрос.
Лице, което е било СОЛ през месец януари и част от февруари, от февруари започва трудова дейност по ТД като се осигурява под максималния осигурителен доход. Трябва да подаде ГДД по чл.50 ЗДДФЛ заради продажба на 1 дял от 1 лев. Доходите по трудов договор се представят в пр.1, продадения дял в приложение 5, но въпросът ми е къде трябва да се представят платените осигуровки, като СОЛ  и следва ли изобщо да се представят?
Предварително се извинявам, ако въпроса е глупав и благодаря на отзовалите се!
В частност ДДС и включването на този вид приходи в справката декларация.
Според чл.25, ал.1, т.4 данъчното събитие е при получаване на парите, но не в този случай не мога да реша как да отразя дължимия данък в справката декларация, ако съм издал фактури в месеца, но не всички са платени.
Кой данъчен кредит би следвало да призная в справката-декларация, този по фактурите или този от получените пари, или 3-ти вариант разликата м/у 2-те?
Здравейте!
След като приходите заплатени чрез пощенски паричен превод се признават в момента на плащането им то как би следвало да се състави отчета за извършените продажби в конкретен месец. По-конкретно ако фирма А реализира продажби за 5000 лв. и е издала фактури за всяка една фактура, но поради стечение на обстоятелствата до последно число на месеца куриера е изплатил само 4000 лв., то крайния резултат за този месец ще е -1000 след приспадането на фактурите, 5000 само със стойността на фактурите или само 4000 само със стойността на получените ППП?
Предварително благодаря и ме извинете, ако въпроса е глупав!
Въпросът ми е свързан по-точно с това би ли имало проблем, ако лицето излезе в 135 дневен болничен без да има прокурист или друг управител и отделно в какъв ред по подават приложенията за изпълнение за чл.50а от КСО. Дали 1 приложение 11, в което се декларира всичко по надлежния ред и след това веднага да се подаде промяна в обстоятелствата, че лицето ще извършва дейност, или е достатъчно да пусне само 2-рото приложение ?