Всичко прослужено време от 24.11.2011г. до 31.07.2019г. 7/ седем /години, 8/осем/ месеца и 7/седем/ дена. Осигурителния стаж не е равен на зачетения трудов стаж.
При работа на 4 часа или друг брой часове различни от 8 часа / пълното законоустановено  работно време/ осигурителния стаж не е равен на трудовия стаж и се изчислява в часове, дни ,месеци и години. Вижте чл. 9 от КСО и чл.38 от НПОС.
В  КСО  чл.9, ал.2 пише:“… (2) За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето:

3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
…“, т.е. ако работника е на 4 часа, то осигурителния му стаж се изчислява като  се умножат отработените дни / включително 30 дена неплатен отпуск / Х 4 часа и се делят на 8 часа.
Допълвам кам горното - ако е пенсионер и има ГД под МРЗ и няма трудов договор.
Ако е пенсионер и има ГД със сума под МРЗ, след намаляване на НПР няма осигурителни вноски, включително и за ЗО,тъй като е осигурено от държавния бюджет.
 Справка: 
ЗЗО
..........чл.40...ал.1
точка 4. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) за пенсионерите от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд - размерът на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях; вноските са за сметка на държавния бюджет и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят;..."
След като Ви казват от АЗ , че имате нов 7 дневен срок това за Вас е добре, регистрирайте се за да не го изпуснете, нали това искате.Относно обещетението от НОИ, няма да пропуснете плащане, тъй като в три месечен срок от прекратяване на осигуряването можете да се регистрирате в НОИ - Вие сте в срока.
КСО
"Чл.54а...(4) (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.; предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:
1. заявлението по ал. 3 е подадено в тримесечен срок от тази дата;
2. лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата...."
За времето от прекратяването на ТД до регистрацията в НОИ сте безработен без обещетение и без здравно осигуряване.
Точно така ,но едва ли ще има задължение за подаване на Д1, тъй като няма да има никакви осигурителни вноски, вкл. и ЗО.
Напротив, ако се изплати сума само веднъж през м.12.2019г ще се дължат осигурителни вноски и ще се подаде Д1 до 25-то число на следващия месец- КСО чл.6 ,ал.4. - Осигурителни вноски и осигурителен доход.И при този случай ще трябва да връща обещетение за м.12 ако получава такова / хипотетично/.
Към ххххх
Задължението за осигуряване е обвързано с получения доход и при доход под 560 лв, след приспадане на НПР няма задължение за осигуряване - КСО чл.4, ал.3, т.5
„…Лила, бих Ви попитала какво се прави,  какво и кога се показва в НОИ, ако безработно лице сключи ГД на 01.07 със срок до 31.08, сума 2000, приемане на работата на 31.08 и плащане на 01.10?   При положение, че срокът за на обезщетението на безработни е до 20.09."     Щом през м.10 е получил/а плащане  по ГД , а не получава обещетение за м.10, съгласно Решението на НОИ за отпускане на обещетение няма какво да показва.
Интереса е на лицето да покаже какви са месечните му доходи, в противен случай когато се проверят доходите на лицето по време на изплащане на обещетението, дори тово да бъде и след една година, ще се наложи да връща получените пари или да доказва , че по месеци няма превишение над 560 лв след приспадане на НПР. При ГД е от значение за определяне на дохода месеца на изплащане на сумата, както знаете.
Точно поради тази причина , че не се вижда от въпросните дакларации каква е месечната сума, трябва да покаже в НОИ Сметката за платени суми през всеки от месеците и така показва необходимата информация дали доходите и превишават или не 560 лв.месечно, след приспадане на НПР. НОИ виждат доходите по ЕГН на лицето, разбира се когато е подадена информацията съгласно срока съответно за Д-я по чл.55 и почл.73.
С Декларация по чл.55 от ЗДДФЛ или след 31.12. Декларация по чл.73.
Да в НОИ на гише обещетения си занесете Гражданския договор и Служебната бележка от месечното изплащане и/или Сметката за изплатени суми.
При регистрацията в НОИ нали попълвате Декларация за определени обстоятелства и в случая ще има промяна - работа по ГД , а получения доход се вижда от Сметката за изплатени суми, която издава възложителя.
Възложителя ще подаде информация към НОИ в случай, че получавате по ГД повече от 560 лв., след намаляване на необходимо-присъщите разходи.В случая няма да подава нищо към НОИ и Вие трябва да носите на гише Сметка за изплатени суми, която ще Ви бъде издадена при плащането и така ще удостоверите , че получавате под МРЗ след намаляването на НПР и няма основание да се спира обещетението Ви от НОИ
 Не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. За 2019г. е 3000 лв., освен при сумирано изчисляване на раб.време - КСО чл.6, ал.16.
ахрида - ако наистина Ви е нужна тази информация по толкова важен въпрос-пенсиониране, не бихте мислили за тези 20 лева според мен.
Отговорност на работника или служителя при предоставяне на работна сила без сключен трудов договор
Чл. 414а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2012 г., обявен за противоконституционен с РКС № 7 от 2012 г. - ДВ, бр. 49 от 2012 г.) (1) Който предоставя работната си сила без сключен трудов договор, се наказва с глоба в трикратен размер на личните осигурителни вноски за задължително социално и здравно осигуряване, определени върху минималния осигурителен доход за изпълняваната работа в зависимост от съответната икономическа дейност и професия.
(2) Платената глоба по ал. 1 се превежда във фондовете на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса по ред, определен от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите.
Наистина не съм запознат - защо не се преизчислява единия час?
Защото н.труд е под 4 часа- чл.9а ал.4 от НРВПО.
 Извинявам се за не добре написаното,
Приложение 1 подавате към ГДД по чл.50, а бланката за служебна
 бележка издадена от работодателя по трудовото правоотношение
на деклариращия/ с ГДД по чл.50/ е Приложение№1 за доходи от трудови правоотношения
Образец 2011/ линка/ .
За доходите от трудови правоотношения, ако вие издавате бележка,
то бланката е Приложение 1 и за код 101 се попълват за периода от 2018г.
т.1, т.2 и т.6, т.7. Отдолу има УКАЗАНИЕ, формуляра е тук http://www.nap.bg/document?id=15798 [/color]