Все пак е петък и Ви е простено!  :wink1:
От страницата на МТСП, раздел: Въпроси и отговори
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=FA2&fcat=15
Въпрос: Служител по трудово правоотношение колко дни платен отпуск може да отложи за следващата година след промените в КТ? Повече от половината полагаем отпуск може ли? Румяна Стоянова
Отговор: В чл. 176, ал. 1 от Кодекса на труда е посочено, че ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от: 1. работодателя – поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето; 2. работника или служителя – когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя. В чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено отлагане на ползването, по причина на работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя. Съгласно чл. 38 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в случаите по чл. 176, ал. 1, т. 2 от КТ, когато отпускът се отлага със съгласието на работодателя, е необходимо работникът или служителят да подаде писмено искане до работодателя. С писменото искане работникът или служителят може да поиска отлагане на ползването на целия размер или на част от платения годишен отпуск. Разпоредбата на чл. 176, ал. 2 от КТ регламентира задължението на работодателя да осигури ползването на платен годишен отпуск, който е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася. Задължението е да се осигури ползването през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага отпускът. Изпълнението на задължението „да осигури ползването” е свързано с „поискване на ползването”, т.е. в случай че работникът или служителят до края на 6-ия месец писмено поиска да ползва отпуск, който е бил отложен или който не е бил ползван през предходната календарна година. Неизпълнението на задължението на работодателя да разреши ползването на този отпуск дава право на работника или служителя сам да определи времето на ползването му, като е необходимо да уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително (чл. 176, ал. 3 от КТ). ЯР/
Няма такъв вариант.
Срокът на предизвестието започва да тече от деня, следващ деня на получаването му от работодателя.
Спорът за мен е безсмислен!
Чл. 228. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.
Колко по-ясно от това?
Базовият месец е октомври, а самото обезщетение изплащате със заплатите за ноември.
Не съм съгласна с Вас!
Този форум е един от малкото, в които отговарящите НЕ се заяждат, КОМПЕТЕНТНИ са и винаги готови да дадат отговор, да изкажат мнение, препоръка, съвет и т.н.
Съжалявам, че сте останали с такова впечатление!
Решението е пожизнено.
Има ТЕЛК над 50%.
Има право на данъчно облекчение.
Точка!

п.п. Днес нещо много "набрали" има!  :wink1:
      Здравейте! Въпросът ми е следния:лицето е на трудов договор и е с решение на телк ,което е пожизнено. От 01.07.2015г,лицето започва да получава пенсия за осигурителен стаж и възраст и продължава да работи на трудов договор.
  Има ли право на данъчни облекчения и след 01.07.2015г. -намалява ли се данъчната основа с 660 лв.при изчисляване на  зпалатата,
  Благодаря предварително!
За да имате право на отново на "пълна" борса, то трябва да са минали 3 години от датата на отпускане на последното обезщетение. Трябва да имате осигуровки във фонд „Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването.

п.п. Вие за момента сте имали около 5 месеца само.
След като договорът не е прекратен, то той автоматично е станал безсрочен. Според мен, тя е под закрилата на чл.333 от КТ. Детето е под 3 г., нали?
Според мен за август ще има 11 дни трудов и осигурителен стаж.
В трудовата книжка си попълвате отново длъжността, датата, от която е преминал на 2 часа, основанието за промяната, възнаграждението /когато не е на 8 часа, аз записвам на колко часа е/, а при прекратяване - оформяте общо стажа.
от 20 до 25 г. - 11 месеца
над 25г. - 12 месеца

п.п. Не е задължително тези 9 месеца да са непрекъснати.
Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването.
И тези са екип. ;)
Трудов стаж - 1г., 1м., 4д.
Осигурителен стаж - 0г., 6м., 11д., 4ч.

п.п. Моля, не задавайте един и същи въпрос в две теми.
Здравейте!
Да споделя аз как успях да "вляза" в проблемния сайт:
През Internet Exsplorer - www.nap.bg  и до момента ми дава грешка 522.
Написах на кирилица - Електронни услуги на НАП и УСПЯХ.
Малко по-бавно се отваря всичко, но пуснах 1 уведомление и за 14 минути ми го върна прието.