Има калкулатор за осигуровки на самоосигуряващо се лице.

http://www.kik-info.com/calculators/samoosig.php

Предстои да направим такъв и за случая, в който сумата се изплаща, като доход на лицето.
Благодаря DEMIMOORE.
подготвили сме и нови модули :)
Аз нищо не разбрах. Я пак на килирица и по-ясно.
Разяснение Изх. № 2-1894 от 18.11.2010 г. Относно: Осчетоводяване на разходи за гориво

Във Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция "ОУИ" гр. ………… с вх. № от 18.11.2010 г., сте изложили следната фактическа обстановка:

Основната дейност на ЕТ "………" е товарен транспорт в страната и в чужбина. Предприятието фактурира транспортни услуги на клиентите на база изминати километри, отчетени по пътни листи. Разходът на гориво формирате също на база на изминатите километри по пътни листи и съгласно законоустановена разходна норма. Установили сте, че така отчетения разход на гориво надхвърля количеството гориво, отразено в документите за придобиване. Разлика между закупено и изразходвано гориво отчитате обичайно при международните превози. Допълнили сте в запитването, че не винаги се представят документи за закупеното гориво в чужбина.

Във връзка с изложената информация сте поставили следните въпроси:
Как следва да осчетоводявате разхода на гориво:
- на база на изминати километри, които са основа и за фактуриране на приходи от клиентите или
- на база на представени документи за закупено гориво?


С оглед изложената фактическа обстановка в запитването и съобразно действащата нормативна уредба, изразя-ваме следното принципно становище:

Съгласно чл. 4, ал. 3 от ЗСч предприятията осъществяват счетоводството си на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.

Принципът за документална обоснованост е основен принцип при отчитане на приходи, на разходи, на придоби-ване на материални запаси, включително на горива и т.н.

Съгласно чл. 10 от ЗКПО "документална обоснованост" е налице, когато стопанската операция е документално обоснована чрез първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч, отразяващ вярно стопанската операция.

В сила от 01.01.2007 г., съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗКПО, документална обоснованост на стопанската операция е налице и при условие, че липсващата информация по ЗСч може да се подкрепи с други документи, които я удостоверяват.

Предвид спецификата на международния транспорт, при придобиването на горивата, принципът за документална обоснованост има по-особено проявление. То се налага от факта, че ЗСч и ЗКПО са нормативни актове, които имат териториален обхват на действие. Техните разпоредби относно минимума реквизити, регламентирани в чл. 7 от ЗСч, които следва да съдържа първичният документ са задължителни в случаите, в които съставител на документите са български предприятия. Това обаче не отменя необходимостта от наличието на първичен документ, доказващ зареждането на горива извън територията на страната, който да съдържа достатъчно информация за наименованието на документа, идентификатори на фирмата, съставител на документа, предмета на покупката, количество, единична цена, обща стойност и др.

За да бъде изписвано горивото като разход, документът за доставка не е достатъчно основание, тъй като в момента на покупката не се правят записи по разходните сметки, а по материалните сметки на предприятието.

Изписването на гориво, отразено в счетоводството на предприятието като разход, също следва да е документално обоснован. Като първичен документ служи пътния лист или пътната книжка за извършените превози, които дават информация за фактическия разход на горива и смазочни материали съгласно нормения разход на гориво на 100 км. пробег и пропътуваните километри.

Счетоводното и данъчното законодателство изискват като разход да се отчита само стойността на фактически изразходваните горива, тъй като разходът за материални запаси е пряко свързан с правилното установяване на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО.

В тази връзка, пътният лист или пътната книжка трябва да съдържат не само пропътуваните километри, но и описание на маршрута.

Реалният разход на гориво следва да бъде съобразен и с различните експлоатационни условия, с вида на маршрута и атмосферните условия, при които се използват транспортните средства на предприятието.

Наличието на пътен лист без документ за покупка, както и наличието на документ за покупка без пътен лист, не са основание за признаване на разхода на гориво.
Аргумент в подкрепа на горното е и характеристиката на счетоводна сметка 601-Разходи за материали, която изисква стойностно отчитане на изразходваните материали /горива/. Изписването на материалите като стойност, съобразно избрания от предприятието метод, изисква да е налице конкретна цена на придобиване на всяко количество, собственост на предприятието за да бъде документално обосновано последващото формиране на счетоводен разход.

При последващ данъчен контрол от страна на НАП счетоводният разход за изписано гориво се изследва при съблюдаване на неговата обвързаност и наличието и на други първични документи като заповеди за командировки, заплатени магистрални такси, такси за паркинги, разменена кореспонденция между страните по транспортната услуга и др.

В подкрепа на отразения разход за гориво са и сключените по реда на чл. 367 от Търговския закон договори за превоз на товари между контрагентите и изискуемите по реда на чл. 50 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/ то-варителници, които съдържат визираните в чл. 53 от ЗАП данни.

Липсата на документална обоснованост за придобиване на горивата както и за тяхното изразходване е нарушение на счетоводното и данъчно законодателство, което дава основание при последващ данъчен контрол от страна на органите на приходите на Националната агенция за приходите, да бъде извършено увеличение на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 26, т. 2 от ЗКПО.
Е, хубава работа сега ... Ето как може да изглежда осчетоводяването, като сметките са условни, тъй като всяка фирма може да има различен сметкоплан.

1. За начисляването на разхода за наем:

Дебит 602      1000.00 лв
Дебит 453/1     200.00 лв
--------------------------------------
Кредит 401     1200.00 лв

2. За начисляването на удръжката за данъка от наемодателя:

Дебит 401 / Кредит 454    90.00 лв

Салда след операциите:
602 - 1000.00 лв, колкото е и разхода за наем
453/1 - 200.00 лв, колкото е и начисления ДДС от наемодателя
401 - 1110.00 лв,  колкото е и сумата за плащане на наемодателя
454 - 90.00 лв, колкото е и задължението за внасяне на ДДФЛ за удържания данък
desita, спокойно без паника - няма да се стигне до глоби :)

Въпреки, че въпросите са свързани с организацията на НАП и по-скоро тях трябва да питате, ще се опитам да Ви насоча:

по първия въпрос: Подавате ново уведомление в 3 дневен срок

по втория въпрос: Сменяте длъжностите в ТРЗ системата си, за да Ви излязат верни експортите за НАП още сега. И имате 6-месечен срок да приведете в ред документацията си, тоест да сключите ДС и да уведомите НАП в три дневен срок от датата на ДС. Датата на ДС е текуща дата.
20%
* Моля, пишете на кирилица.
Здравейте,
Може ли някой да ми каже - какво правим, когато наемодателите са няколко- на всички ли издавам служебна бележка за получения доход ,пропорционално разпределен съобразно притежавания дял от имота?

Би следвало, точно така да направите ...
Какво пише в договора? Кой е упоменат, като наемодател?
Да, но само ако работодателят разреши или е включен в графика, за ползване на платен годишен отпуск.
Сметки
Наем: 1000 лева
НРП:    100 лева

Данъчна основа по ЗДДФЛ: 900 лева
Удържан ДДФЛ: 90 лева

Данъчна основа по ЗДДС: 1000 лева
Начислен ДДС: 200 лева

Общо за плащане към наемателя: 910+ 200 = 1110 лева

Ако не си изплащат възнаграждение, самоосигуряващите се лица, не плащат данък, защото не получават доход. Ако обаче получават доход, то да данък трябва да им се удържи, когато дохода е изплатен от дружество, в което притежават повече от 5% дялове/акции.
 
По отношение на втория въпрос, не става, ясно тази сума 1000 лева  осигурителен доход ли е или сте получавали доход през месеците и платеца на дохода удържал ли е данъка. Ако сте получили, доход то данъкът е 10% и ако дохода е по висок, то трябва да се доосигурите до 2000 лв. месечно.
Здравейте,
(1) Не сте задължени да поддължате оборот след доброволната регистрация. 
(2) Няма задължение да поддържате оборот след регистрацията по ДДС(добровобна или задължителна).
на пръв поглед НЕ
виж СС 18 (или аналогичния МСС, ако си по МСФО)
  Здравейте,това което сте създали е супер кратко,точно и бързо,отне ми малко време да изготвя графиците на служителите.Благодаря на екипа и му пожелавам успехи. :thumbup:


Зравейте и благодаря за хубавите думи! Това е и целта на сайта -  бързо и лесно да си свършим работата :)

Успехи и на Вас през цялата 2011 година!
А какво пише в акта за въвеждане в експлоатация на актива?
Благодаря за хубавите думи и пожелания!
 :hi:
Здравейте,

Става въпрос за допълнителни трудови възнаграждения за професионален стаж, които според Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се заплащат при стаж не по-малък от една година. В Наредата са заложени минималните изисквания. Работодателят може да реши да гласува и по-големи възнаграждения за професионален стаж.

Засега, няма предвидена такава опция.