Но за да сме съвсем точни, направо цитирахме правното основание в самата проверка. :)
Относно проверката: погледнете в т. 27 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството какво следва да е включено в предмета на дейност:

§ 1. По смисъла на този закон:

27. „Счетоводно предприятие” е всяко лице, регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в чийто предмет на дейност е включено организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети.
Това Ваше изказване отново показва липса на кореспонденция между закона и логиката: "Защото, когато дадения счетоводител знае, че носи отговорност най - вероятно ще откаже да следва "нарежданията" на собствениците"

Че то и до момента счетоводителят носи лична наказателна отговорност по чл. 255-266 от НК, ерго следва да откаже да следва "нарежданията" на собствениците, ако е наясно, че те целят укриване на данъци. Ние просто сме информирали за новото тълкувателно решение на ВКС.

Относно некадърните счетоводители - общо взето каквито собствениците, такива и счетоводителите, такива и одиторите, такива и другите им доставчици на собствениците. Обичайно се намират едни с други. :)
Е, те искат да плащат по 60 лева на година/месец, а отсреща да им предоставят качествени данъчни услуги и по ЗДДС, и по СИДДО, ако се наложи, и по осигуряване, и по Валутния закон. Няма как да стане така.
Отговорен за дейността на фирмата, включително за подбора на доставчиците е ръководителят. Ако изберете бизнес консултант и той/тя Ви посъветва нещо, което Ви е увредило - отново си има ЗЗД със съответните членове за обезщетения и неустойки. Не можете да очаквате държавата/НАП да ви "пази" от вашия избор на доставчици на всякакви услуги. А когато малкият бизнес избира счетоводна кантора, обикновено водещото е цената. Ако държавата се намеси и регулира този процес, това ще вдигне цените драстично, и тогава малкият бизнес отново няма да е доволен. Като цяло най-добрият регулатор е пазарът. По този начин потребителите получават качествени услуги на възможно най-ниска цена.
Много вопли срещу “счетоводителите си, банките, прочие други лица и институции”, вероятно поради ниска правна култура.

Има си Закон за задълженията и договорите и клиентът винаги може да претендира за обезщетение по съответните членове. Да не говорим, че може да се договори и неустойка. Консултирайте се с адвокат как може да стане това, ако Ви интересува.
Затова бих си позволила да помоля създателите на сайта,дали е възможно да се предостави някаква по-подробна декларация,която да представяме ежемесечно на клиентите си за подпис,че дадените от тях документи или взетите от нас счет.операции са истински и с тяхно знание и разрешение.Или нещо от този сорт.Разбира се ,че всеки би си съчинил нещо,но ако може с общи усилия да изработим някаква декларация,която да обхваща повечето от случаите.

Ние в счетоводната кантора сме включили текстове в самите договори с клиенти. Ще обсъдим въпроса в АССП. През другия месец (на 22 април) ще имаме Общо събрание на асоциацията и среща със счетоводни предприятия в София. Ще поканим и нечленове, които ще могат да се запишат за срещата. Вероятно ще включим темата в програмата. Скоро ще пуснем покана, така че може да заповядате, ако ви е интересно и важно.
Това става като натискате зеления бутон "Добави представляващ" и приложението ще Ви добавя място, където да попълните данните за следващите представляващи.
Междинните, годишните и консолидираните отчети се съставят:
• от счетоводни предприятия или
• от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието.
Законът за счетоводството (ЗСч) поставя определени изисквания към счетоводните предприятия и физическите лица, които съставят финансови отчети.


В тази връзка създадохме ново безплатно приложение:

Цитат
Проверка по критериите за съставителите на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството.

Целта е чрез приложението да се определи дали едно счетоводно предприятие или физическо лице отговаря на изискванията от Закона за счетоводството, за да има право да съставя финансови отчети.
Изисквания към счетоводните предприятия

За да може едно предприятие легално да съставя финансови отчети на други предприятия, то следва да отговаря на определението за счетоводно предприятие, според което:

Цитат
В предмета на дейност трябва да е включено организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, а счетоводното предприятие да е регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Наред с изискванията към регистрацията, има изисквания и към представляващите счетоводното предприятие, които подписват финансовите отчети на клиентите. Тези лица  следва да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

Другото важно изискване към представляващите счетоводното предприятие, които подписват финансовите отчети на клиентите, е да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:
а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
аа) при магистърска степен – 2 години;
бб) при бакалавърска степен – 3 години;
вв)  при степен „професионален бакалавър” – 4 години;
б) друго висше икономическо  образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
в) средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител.

Всички тези критерии са заложени в безплатното приложение Проверка на критериите за съставител на отчети по ЗСч.

Следва да се има предвид, че "действителен стаж" е действително прослужено време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило без трудово правоотношение, както и времето, през което лицето е полагало личен труд или е упражнявало свободна професия и изцяло се е осигурявало за своя сметка. В понятието "действителен стаж" не се включва времето на наборната военна служба и времето за отглеждане на малко дете.

Когато финансовият отчет е съставен от счетоводно предприятие, то отчетът се подписва от представляващия и/или управляващия счетоводното предприятие. Друго изискване на закона е да се посочи името на лицето, подписало отчета и да се постави и печатът на счетоводното предприятие.

На счетоводно предприятие, което състави финансов отчет, без да отговаря на изискванията на тези изисквания се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Изисквания към физическите лица

Когато отчетът не е съставен от счетоводно предприятие, то физическото лице, което го е съставило, също трябва да отговоря на изискванията посочени по-горе за образование, стаж и чисто съдебно минало. Друго важно изискване е лицето да бъде в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието. Лицето съставило отчета следва да го подпише и да посочи името си.

Лице, което състави финансов отчет, без да отговаря на въпросните изисквания се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Санкции и за възложителите

В административнонаказател ните разпоредби на ЗСч са предвидени санкции и за възложителите, които са се възползвали от счетоводни услуги по съставяне на финансови отчети от счетоводни предприятия и лица, които не отговарят на законовите критерии. Който възложи съставяне на финансови отчети при тези нарушения се наказва с глоба от 500 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Същите са санкциите, когато отчетът е съставен не от счетоводно предприятие, а от физическо лице, което не е в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието – възложител.

Контролът се осъществява от НАП

Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите на Националната агенция за приходите или на Агенцията за държавна финансова инспекция. Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Изключение от правилото

Допуска се изключение за годишните финансови отчети на едноличните търговци, които прилагат способа на едностранното счетоводно записване, както и за микропредприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период. В тези случаи финансовите отчети се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия.
Погледнете и в Закона за счетоводството:

Чл. 32. Консолидиран финансов отчет може да не се съставя от предприятие майка на малка група, освен ако в групата има поне едно предприятие от обществен интерес.
Когато заредя гориво на бензиностанцията ще го ползвам за лична употреба, но странно защо ми издават документ за извършена продажба.
Когато заредя за служебният автомобил гориво на бензиностанцията и ще го ползвам за лична употреба, още по странно следва да извършвам неясни и магични действия за определяне и разделяне на разхода за данъчни нужди.
Когато ДЗЛ зарежда служебен автомобил, то презумпцията е че ще го ползва за служебни цели. Но ако се случи така, че да го ползва и за лични нужди, което е изключение от правилото (защото ако беше правило, то трябваше автомобилът да не е купен на името на фирмата), та чак тогава се извършват "неясни и магични действия за определяне и разделяне на разхода за данъчни нужди" :), които с нашето приложение сме ги направили ясни, прости и лесни.

Относно другите Ви разсъждения, то изключение се допуска само при събитие, предизвикано от крайна нужда или непреодолима сила.

Трябва да се прави разлика между лично ползване (употреба) по чл. 9, ал. 3, т. 1 ЗДДС и предоставени безвъзмездни услуги за лични нужди по чл. 9, ал. 3, т. 2 ЗДДС. Те съответстват на член 26, т. 1, букви "а" и "б" от Директивата.

Член 26
1. Всяка от следните сделки се третира като възмездна доставка на услуги:
а) употребата на стоки, които са част от стопанските активи за лични нужди на данъчнозадълженото лице или за нуждите на неговия персонал, или по-общо за цели, различни от икономическата дейност на лицето, когато дължимият за тези стоки данък върху добавената стойност подлежи на изцяло или частично приспадане;
б) безвъзмездната доставка на услуги, извършена от данъчнозадълженото лице, за негови лични нужди или по-общо за цели, различни от икономическата дейност на лицето.


Тоест:
1. чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС = 26, т. 1, буква “а” от Директивата = употреба на фирмени активи за лични нужди. Тук има значение това дали е ползван ДК.
2. чл. 9, ал. 3, т. 2 от ЗДДС = 26, т. 1, буква “б” от Директивата = безвъзмездни услуги, предоставени за лични нужди. Тук няма значение това дали е ползван ДК.

Първото е употреба за лично ползване, а второто е извършена безвъзмездна услуга за лични нужди. И ето така, персоналът извършвайки безплатна услуга на шефа, всъщност извършва второто - доставка на услуга по чл. 26, т. 1, буква “б” от Директивата (чл. 9, ал.3, т. 2 от ЗДДС) и затова няма значение, че не е ползват ДК преди това в Указанието пише, че искат част от разходите за заплати да се обложат с ДДС.
Това изменение го мотивираха, че е във връзка с официално уведомително писмо на ЕК за откриване на процедура по нарушение на правото на Европейския съюз срещу България. Защото в писмото си Комисията критикува установената практиката на българските данъчни и съдебни органи, според която систематичното включване на нотариалните такси в данъчната основа на извършените доставки, изискващи действията на нотариус, не съответства на чл. 73 и 78 от ДДС Директивата.

Първоначално в мотивите записаха, че направеното изменение уточнява, че при формиране на данъчната основа на облагаеми с ДДС доставки не се включват такси, събирани за извършваните от нотариуси дейности. И първоначално в проекта за изменение на ППЗДДС го бяха написали така: Създава се алинея 2: „(2) Данъчната основа по чл. 26 или чл. 27 от закона не се увеличава с таксите, дължими по Закона за нотариусите и нотариалната дейност.“  към ето този стар текст чл. 15 “Данъците и таксите по Закона за местните данъци и такси се включват в определената по реда на чл. 26 или чл. 27 от закона данъчна основа на доставките, за които те са дължими.”

След това обаче са се загледали по-сериозно в член 73 и член 78 от Директивата и са извъртели текста по този безобразен начин в момента, че да се чудим, какво са искали да кажат.

Затова като наставим текста на ППЗДДС:
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) Данъчната основа по чл. 26 и 27 от закона се увеличава с дължимите за доставката данъци и такси, когато са налице едновременно следните условия:
1. платени са от името и за сметка на доставчика;
2. поискани са от доставчика.


И Директивата:
Член 73
По отношение на доставката на стоки или услуги, различни от посочените в членове 74—77, данъчната основа включва всичко, което представлява насрещна престация, получена или която следва да бъде получена от доставчика срещу доставката, от клиента или трето лице, включително субсидии, пряко свързани с цената на доставката.

Член 78
Данъчната основа включва следните елементи: а) данъци, мита, налози и такси с изключение на самия данък върху добавената стойност; б) съпътстващите разходи, начислени от доставчика на клиента, като разходи за комисиона, опаковка, транспорт и застраховане. За целите на буква б) от първи параграф, държавите-членки могат да считат разходите, обхванати по отделно споразумение, за съпътстващи разходи.

разбирам, че са искали да кажат, че трябва да прибавяме към данъчната основа и платените от доставчика данъци и такси (каквато беше досега позицията на НАП) , но вече само ако има основание да се счетат като част от насрещната престация. А това ще е така, ако и едновременно са поискани от него, в смисъл той ги е поискал от клиента. Напр. в договора е записано, че продавачът иска купувачът да му възстанови, платените от негово име и за негова сметка данъци и такси. Тогава трябва да ги добавим към данъчната основа.

Тоест ние трябва да се сетим, че щом доставчикът ги плаща (изпълнена т. 1), но не ги иска от клиента (неизпълнена т. 2) , то вече не се добавят към данъчната основа, защото не са част от насрещната престация . И така, като гледам ще вземем да направим нов калкулатор и за това, защото честно казано е доста объркващо.
Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния живот. Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без неговото знание или въпреки изричното му несъгласие.

Личното ползване на служебните автомобили през личното време на гражданите влиза в концепцията на "личен живот" и "лична свобода". Неприкосновеността на личния живот е защитена чрез забрана за следене или записване или други подобни действия без знание или въпреки изричното несъгласие на лицето. Производно право на правото на лична свобода е правото на зачитане на личния и семеен живот, които се гарантират от чл. 32 от Конституцията.

В този смисъл обекти на проверките и ревизиите на данъчната администрация не могат да бъдат фактите около това къде, кога, защо или с кого са били гражданите по време на тяхното лично ползване на служебни автомобили. Документирането на личното ползване на автомобила не налага да бъдат описвани маршрут, точния ден и час през отчетния месец.

Облагането с данък "уикенд" е на месечна база. Затова за целите на изчисляването на данъчната основа и данъка е достатъчно да се посочат броя километри за лично ползване през месеца. По този начин ще може да бъде изчислена базата за разпределение на личното ползване. На тази база може да се направи пропорционалното разделяне на разхода за изхабяването по чл. 27, ал. 2 от ЗДДС, както и разпределение на месечните разходи, свързани с автомобила, за които е приспаднат данъчен кредит, като по този начин коректното ще се изчисли данъка.

Препоръчваме служебно изминатите километри да се доказват чрез пътен лист. А личните километри могат да се получат като разлика по следната формула: 

Лично ползване (км.) = Общо изминати км. – Служебно изминати км.

Затова в месечния пътен лист, в който доказвате изразходването на горивото за служебното ползване, може да включите един отделен ред с общите километри за лично ползване през месеца. Точно това сме предвидили в Приложението за издаване на пътни листа, чрез което месечното издаване на пътни листа се оказва "работа 5 минути", особено ако ползвате бързите бутони за готови шаблони, копиране на повтарящи се данни или автоматично извеждане само на работните дни месеца.

Калкулацията на базата за разпределение, данъчната основа или изхабяването върху, което следва да се начисли данъка, процента лично ползване и данъка, както и самото издаване на Протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3, също могат да се окажат времеемък процес.  Затова сме създали отделно Приложение: ДДС върху лично ползване с издаване на Протокол по чл. 117, чрез което всички тези изчисления, както и издаването на протокола се случват с един бутон.

Цитат
14 март наближава, а въпросите за личното ползване, документирането и изчислението на данък "уикенд" към нас не спират. Особен случай представлява личното ползване на автомобила на управителя. Затова подготвяме ново специално приложение за неговото документиране и отчитане, което ще бъде онлайн съвсем скоро.

Още малко за личните права и свободи
 
Лични права и свободи – създават условия за свободно съществуване на личността. Те очертават границите на вмешателство на държавата в личния живот и свободата на гражданите. Значителна част от личните конституционни права са заимствани от Всеобщата декларация за правата на човека и др. международни актове.

Нещо повече Съветът на Европа предостави на българските власти Наръчник по Европейската конвенция за правата на човека за неюристи преведен на български, които е публикуван на страницата на Министерството на правосъдието.

Наръчникът разяснява член 8 "Право на зачитане на личния и семейния живот" от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи така: "Съгласно параграф 1, всеки има право на зачитане на личния и семейния живот, на жилището и кореспонденцията. На всички тези понятия Съдът е дал едно обширно тълкуване, което надхвърля обикновения смисъл, приет в много национални системи. Длъжностните лица трябва да са наясно с това и да не приемат, че смисълът на Конвенцията ще бъде същият като този, с който те са свикнали."

"Личен живот" е много по-широко понятие, отколкото неприкосновеността на личния живот (която се отнася главно за правата на поверителност и уединение). Той обхваща, наред с други неща, и лична идентичност; сексуална ориентация; полова идентичност; защита на личните данни; защита от шум или токсични емисии и защита от тормоз, се казва още в Наръчника.
Това им изявление за стачката от 1 май абсолютно показва какви "титани" на правната мисъл са радетелите на този безумен законопроект.

Стачка по закон има само при служители и работници на трудов договор, каквито по закон не могат да бъдат адвокатите. Кой е техният работодател, към когото предявяват исканията си, които не са уважени?
Не могат да бъдат наети адвокати по трудов договор.
Закон за адвокатурата
Чл. 5
(2) Не може да бъде вписано като адвокат лице, което:
….
3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) работи по трудово правоотношение, освен ако заема академична длъжност по правни науки във висше училище или научна организация;

Идеята им е те да ни наемат като подизпълнители, както писах по-горе, срещу дребни суми. А нашият труд към тях няма да се води консултация, а например "съдействие", но пък бракоразводният, който притежава кетапа за адвокат гордо, ще представлява клиента пред институциите и ще го “консултира“ по ЗДДС и Директивата например, стъпвайки на нашите "съдействия".

За пълномощното горе, където сте дали пример искам за поясня, че законопроектът им не забранява всеки сам да си върши работата, но ако иска да го възложи на някой друг, то не може да избере някой, който ще свърши работата качествено и евтино, а трябва да го възложи задължително на адвокат с минимална тарифа. В предложението им за чл. 24, ал. 1 говорят за дейности по “възлагане от клиент“, а не че сам не можеш да си свършиш работата. И това трябва много добре да се разбере, защото като напишете някъде "не мога ли сам", то започват да ви обясняват как не сте им разбрали нелепия законопроект.
1. Колко трябва да бъде капитала на новорегистрирано търговско дружество, така че да не попадне в режим на слаба капитализация и/или самозадлъжняване?
2. Колко трябва да е оборотния капитал на новорегистрирано търговско дружество?
3. Как с вноските по чл. 134 от Търговския закон се покриват загуби и как това се „връзва“ с временния характер на тези вноски?
4. Кое, от икономическа гледна точка, е по-доброто решение - да регистрирате дружество с 100 дяла по 5 лева или дружество с 5 дяла по 100 лева?

Според клетия им и нелеп законопроект, това горе са все правни консултации, които силно желаят да ни забранят да извършваме. Но пък за сметка на това всеки бракоразводен адвокат ще имат право да консултира клиенти по ЗДДС например.

А може би идеята е ние да станем подизпълнители на адвокатските кантори, които просто да вземат хонорарите на клиентите, а работа да я вършим ние срещу дребни суми. Явно това е идеята - да се създаде изкуствено бизнес за едни хора, които не могат да си спечелят клиенти на пазарен принцип, понеже може би са некадърни, та трябва да ограничават със закон другите професии в дейността им, както и да не позволят бизнесът да избира кой най-изгодно като качество/цена ще му свърши работа. А коментарите им как се сравняват с лекарската професия и правят аналогия са просто забавни. Затова кадърните адвокати не подкрепят законопроекта. Те си имат предостатъчно клиенти и сами разбират и осъждат абсурда, който се предлага.

Счетоводната услуга е комплексна, и ако някой си мисли, че счетоводните кантори просто завеждат едни документи в счетоводен софтуер, значи е тотално неадекватен за съвременния бизнес живот, особено на малките фирми.
Мисля, че документът не е публикуван никъде, за да Ви предоставя линк. Всяка от трите организации си е изпратила на своите членове пълния материал с коментарите, предложенията и разясненията  по указанието. Ние от АССП го изпратихме на нашите членове, отделно ИДЕС си го праща на одиторите, а АИКБ на фирмите, които членуват там. 
Здравейте logise8, отговорила съм Ви в тази тема.