А примера в началото с тоалетната хартия, която била отчитана, а не трябвало, чухте ли го?  :blink:

Освен това се оказа, че счетоводителите са виновни, че този данък не е бил събиран от НАП до сега. И снизходително прибави, нещо от сорта, че няма да се връщаме назад.

100 млн. лева по консервативни оценки за данък "уикенд"... Интересно е видеото. Редно беше да излязат с интервю по-рано, друго е да ги чуем от първо лице.
Колега, ще кажете ли нещо по същество или ще си хейтите анонимно? Нали знаете, че маргиналният форум за хейтене е другаде, щом като изпитвате такава потребност...

И какво значение има какво е работил човекът в началото в НАП? Всеки е започнал от някъде. Да не би "пасат" да се родил научен?

Това е последният път, в който търпя подобни Ваши неадекватни включвания.
Велин Филипов по TV+
"Данък уикенд" натоварва бизнеса с над 60% разходи
https://www.youtube.com/watch?v=2FGUj8p9pe8
Здравейте, текстът е свободен.
За улеснение в статията сме описали какво съдържат заповедта от работодателя и декларациите от самите служители: http://www.kik-info.com/novini/novini-i-akcenti/Firmena-zapoved-za-neizpolzvane-na-sluzhebnoto-imushtestvo-za.101756.php
Ние все пак решихме да пуснем по една Фирмена заповед за неизползване на служебното имущество за лични нужди при клиентите, при които няма лично ползване, плюс декларации от служителите, че не са ползвали служебно имущество за лични цели до сега, като ги задължаваме, ако ползват, то да информират писмено работодателя, за целите на данъчното облагане.

Ако някой ползва автомобила за лични нужди, то да съставя пътен лист и да отбелязва коректно.

И приключваме с одисеята по данък “уикенд” … засега.  :good:
Здрaвейте, реквизитите на пътния лист не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно. Затова няма пречка пътният лист да бъде месечен.

Обръщам внимание, че както сме отбелязали в приложението, то не важи за обществен превоз на пътници и товари. За тези преводи има специална нормативна уредба с изискванията към техните пътни листа. Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
Светлина в тунела сред срещата в Министерство на финансите.

Въпросите са:
- тези до 50% (точно колко) за всички автомобили ли ще са (защото за леките до 6+1 в момента няма право на никакъв данъчен кредит);
- ще има ли право на избор, както е сега лицето да доказва процента на лично ползване чрез пътни листа или пътни книжки;
- каква ще e ставката на данък върху разходите;
- в какви срокове се очаква всичко това да бъде уредено в законодателството.

Прави ми впечатление, че НАП и МФ пишат:
"ползването на данъчен кредит за придобитите стоки може да бъде отложено за срок до 12 месеца, като в това време компаниите могат да прецизират съотношението служебна/лична употреба на активите си и не се налага да начисляват ДДС за личното им ползване." - да чакаме да нагласят законодателството и да не си ползваме данъчния кредит ли?
Чак толкова дълбоко едва ли се мисли, т.е. с практическа насоченост.
Мирише ми отново на популизъм на управляващите - един вид ще съберат данъци от едни хора със скъпи коли и имоти за благото на бюджета ...

Добре, да ги съберат данъците, но по по-лека процедура и внимателно, за да не пресолят с голяма данъчна тежест. А и в закона не пише, че ще ги събират от "едни хора със скъпи коли и имоти ".
На срещата в НАП бе подчертано, че стойностен праг и фиксиран процент са свързани с дерогации – тоест най-рано след една година, ако сега стартират процедурата, което няма да стане.

Учудвам се, защото направиха така, че в момента всеки, които иска да признава за личното ползване стои и чака да види какво ще стане. А тези, които няма да признаят за личното ползване, тях и без това не ги интересува нито сложността на отчитането, нито последващо облагане по ЗДДФЛ, ЗКПО и с осигуровки.

Данък върху разхода над 10% ще е изключително несправедливо за тези, които са осигурени на максимума. Ако се впише един непаричен доход в трудовия договор, като част от възнаграждението, то за осигурените на максимума удръжката ще е 10%, затова няма логика евентуален данък върху разхода за личното ползване да е над 10%. И колко хора биха си признали за личното ползване в пълен размер, ако знаят, че ще плащат и осигуровки или още един данък върху разхода по-висок от 10%?
 
С това ново указание от вчера става ясно, че искат някакви пари до 14-ти февруари за периоди преди 2016 г. Как си го представят това в годишно приключване на юруш да се връщаме назад и да гледаме в годините къде сме съгрешили с лично ползване, по кои активи, пък да изчисляваме и да признаваме до 14-ти февруари?
Здравейте,

Това са условията и цените за пълен достъп до приложенията в КиК Инфо, включително и до Калкулатора за определяне на авансовите вноски по ЗКПО: http://www.kik-info.com/abonament/
Наистина е много неприятно НАП да излезе днес с ново поредно трето разяснение за данък “уикенд” в рамките няма и месец. Добре де, нормално ли е това да е 3-тото поред разяснение за ДДС върху личното ползване?
- Първо беше УказаниеТО от 17 страници
- Второ новината - внасяйте неясно какво до 14-ти февруари
- Трето сега това кое в коя колона се намества 2 дни преди крайния срок, а някои вече са подали ДДС-то.

И как може 3-то поред указание за личното ползване да спускат и нито дума по въпроса за облагането по отношение на ЗКПО, ЗДДФЛ и осигурителното законодателство?

Какво лично ползване, като не можем да им насмогнем с указанията, които бълват и то само по един въпрос, та в личното си време работим ... Наистина изгубих търпение и интерес вече да им чета указанията.  :blink:

Годишно приключване е.
Доколкото знам са паднали предложения и за съотношения 30 към 70, но в пленарна зала. :question:

Не, още в Бюджетна комисия падна това предложение. "70 на 30" дори не влезе в пленарна зала.
Калкулатор: Слаба капитализация по ЗКПО

Данъчното регулиране на слабата капитализация се изразява в това, че част или всички лихвени разходи на дадено предприятие не се признават за данъчен разход в годината на отчитането и с тях се увеличава счетоводният финансов резултат преди данъчно облагане.

Слабо капитализирано по смисъла на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) е предприятие, чийто привлечен капитал е 3 пъти по-голям от собствения му капитал или когато:

(ПК1 + ПК2)/2 > 3 х (СК1 + СК2)/2, където:
ПК1 е привлеченият капитал към 1 януари на текущата година;
ПК2 е привлеченият капитал към 31 декември на текущата година;
СК1 е собственият капитал към 1 януари на текущата година;
СК2 е собственият капитал към 31 декември на текущата година.

Цитат
Правилата за регулирането на слабата капитализация са разписани в чл. 43 от ЗКПО.

Съобразно тях създадохме Калкулатор за регулиране на слабата капитализация - един ценен помощник при попълването на данъчната декларация за 2016 г.
Собственият капитал включва основния капитал, резервите, текущия финансов резултат (печалба/загуба), неразпределената печалба и непокритата загуба от минали години.

"Привлечен капитал" по смисъла на чл. 43, ал. 6 от ЗКПО е сумата от пасивите на предприятието, с изключение на финансиранията.

Следователно, ако горното неравенството е вярно, то при изготвянето на годишната данъчна декларация за 2016 година, трябва да се извърши регулиране на слабата капитализация по правилата на ЗКПО.

Това се изразява в непризнаването за данъчни цели в годината на отчитането им на разходите за лихви в размер, определен по следната формула:

НРЛ = РЛ - ПЛ - 0,75 x ФРПЛ, където:
НРЛ са непризнатите разходи за лихви;
РЛ са разходите за лихви;
ПЛ е общият размер на приходите от лихви;
ФРПЛ е счетоводният финансов резултат преди всички разходи и приходи от лихви.

Получената сума е данъчна временна разлика, която следва да намери обратно проявление в следващ данъчен период. Непризнатите разходи за лихви се признават за данъчни цели през следващите 5 години до изчерпването им в размер, определен за текущата година по следната формула:

ПРЛ = 0,75 x ФРПЛ + ПЛ - РЛ, където:
ПРЛ са признатите разходи за лихви;
ФРПЛ е счетоводният финансов резултат преди всички разходи и приходи от лихви;
ПЛ е общият размер на приходите от лихви;
РЛ са разходите за лихви, определени по реда на ал. 3 за текущата година.

Цитат
Чрез Калкулатора за изчисляването на слабата капитализация лесно и сигурно бихте могли, преди попълването на данъчната декларация на предприятието:

  • да проверите дали фирмата попада в обхвата на регулирането по чл. 43 от ЗКПО;
  • да изчислите непризнатите разходи за лихви, с които следва да увеличите финансовия резултат преди данъчно облагане (посочват се на ред 6 от увеличенията в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г.);
  • да изчислите размера на признатите разходи за лихви за годината (посочват се на ред 7 от намаленията в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г.).
Важно е да се отбележи, че разходите за лихви (РЛ), които участват в регулирането, включват всички финансови (лихвени) разходи, отчетени по финансиране с привлечен капитал, но без следните:
1. лихви по финансов лизинг и банков кредит, освен когато страните по сделката са свързани лица или лизингът, съответно кредитът, е гарантиран или обезпечен от или е отпуснат по нареждане на свързано лице;
2. наказателни лихви за закъснели плащания и неустойки;
3. лихви, непризнати за данъчни цели на друго основание в закона;
4. лихви и други разходи по заеми, които съгласно счетоводното законодателство са капитализирани като част от стойността на актив.

Когато счетоводният финансов резултат преди всички разходи и приходи от лихви (ФРПЛ) е отрицателна величина, той не участва при определяне на размера на непризнатите (НРЛ) и признатите разходи за лихви (ПРЛ).

Регулирането на слабата капитализация по чл. 43 от ЗКПО не важи за разходите за лихви на кредитните институции.
Така е, но работодателските организации предлагат прага. Те имаха разговори с МФ за праг преди месеци, а и да не забравяме, че след консултациите, официално беше внесен законопроект с праг 5000 лева, който падна в Бюджетна комисия. Има поле за разговори. 
Да, за отчетите за приходите и разходите става въпрос, това казахме на срещата. БСК са допуснали техническа грешка в оригиналната статия.
Формите на приложенията при нас са само онлайн. Не ги разработваме в друг формат.
Да, точно това означава. За месец януари 2016 г. се подават по старите образци.
За януарското ДДС, ако някой издаде протокол за личното ползване, то има възможност да включи данъка в колоната за други случаи по стария образец - колона 16 „Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи“ .

По новия образец колона 16 е предвидена само за този данък, за да виждат данъчните кой внася, а новото име на колона 16 е „Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди“.