Не се връщат тези пари посмъртно,даже и при арменския поп да отидете.А най-добре е хората да си помислят за законна работа с осигуровки за пенсии.


raynavh, ще Ви помоля да спавате професионален изказ, предвид професионалната насоченост на форума. Неуместни изразни средства не се толерират тук.

Моля, запознайте се с правилата на форума от тази тема, преди да се включите пак, за да няма повече недоразумения.

Трила съм 2 ваши неподходящи изказвания. Сега правя забележка. Следващия път - поставям бан за ползване на форума и сайта.
Още не е приета Наредбата, която ще урежда как ще става прехвърлянето. Това ще стане след като се уточнят и гласуват следващите промени по пенсионната реформа, в срок до 31.03.2015.
Катя Крънчева
K&K Accounting
www.kik.bgРезюме на промените в Закона за местни данъци и такси от 1 януари 2015 година.


С  ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014 г., с § 43 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, са въведени промени в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г.

Данъчни декларации по електронен път

Предвидена е възможност данъчните декларации за местните данъци и такси да могат да се подават и по електронен път по реда на ДОПК. С промените в данъчното законодателство и изградената софтуерна система, Министерството на финансите (МФ) ще събира информация от общините и за постъпилите местни данъци и такси. Това става възможно чрез единна електронна система, чиято цел е изграждането на единен регистър и проследяването на неправомерното ползване на данъчните облекчения.

Национална база данни с информация за имотите и собствениците

Общините предоставят ежедневна информация по електронен път на МФ за:
1. идентификационните данни за задължените лица;
2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности;
3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;
4. данъчните облекчения и освобождавания;
5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените задължения;
6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон;
7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси.

Людмила Петкова, директорът на дирекция "Данъчна политика" към МФ, обясни пред БНР, че:
Цитат
Целта е да се изгради национална база данни, в която ще се съдържа информация за имотите, за данъчните облекчения, за размера на дължимите местни данъци и такси и така да се предотврати неправомерното ползване на облекченията. Идея е физическите лица, които са получили от НАП персонален индентификационен код, да могат да влязат в системата и да проверят състоянието на данъчната си сметка, т.е. за всички задължения, които имат за местни данъци и такси, какво е задължението, съответно плащането и, ако има, непогасени просрочени задължения за местни данъци и такси.


Органите на МВР ежедневно предоставят информация на МФ

От 01.01.2015 г. органите на МВР предоставят ежедневно по електронен път на МФ данни от регистъра на пътните превозни средства за регистрираните, отчислените и спрените от движение пътни превозни средства, включително и информация за екологичната им категория.

Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР, и се съобщава на данъчно задълженото лице.

Това обаче не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения за екологична категория, освен когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство.

В гореизброените случаи, собствениците на превозни средства, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срок от 6 месеца от откриването.

Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация или с подаване на нова данъчна декларация.

Людмила Петкова от МФ за БНР:
Цитат
С промените в законодателството от началото на тази година се променя и целият режим на деклариране и определяне на данъка върху превозните средства. КАТ предоставя информацията на Министерството на финансите, Министерството на финансите я предоставя на общините, а общините определят размера на данъка и го съобщават на съответното лице с известие, както се съобщава данъкът върху недвижимите имоти. Промяната ще спести време на собствениците, разходи на администрацията и ще подобри постъпленията от налога върху автомобилите, каза Петкова.


Други промени

Данъкът върху недвижимите имоти ще се съобщава на лицата до 1 март на същата година.

Освобождават се от данък освен електрическите автомобили, и електрическите мотоциклети и мотопеди.

Улеснява се изпълнението на задължението за деклариране на придобитите по безвъзмезден начин имущества от лицата, които са освободени от данък върху безвъзмездното придобиване на имущество.

Другите теми:
Резюме на промените в ЗДДС от 01.01.2015г.
Резюме на промените в ЗКПО от 01.01.2015г.
Резюме на промените в ЗДДФЛ от 01.01.2015г.
Основните промени в осигуряването от 01.01.2015г.
Първо се сещам за празен график за отпуски, ако може да се отпечата празен.

Не може празен график за отпуски.
Здравейте, ще направим възможност за печат на календара до края на седмицата (неделя). В момента не е възможно.
Да, само за група 4 са го намалили. :)
Здравейте, не са по-ниски. Вижте по-внимателно в МОД.

Ето за ред 37, код 23 - Производство на изделия от други неметални минерални суровини

За 2015 година
1   2   3   4   5   6   7   8   9
740 лв.   600 лв.   560 лв.   360 лв.   360 лв.   360 лв.   540 лв.   540 лв.   360 лв.

За 2014 година
1   2   3   4   5   6   7   8   9
624 лв.   491 лв.   446 лв.   387 лв.   349 лв.   340 лв.   491 лв.   450 лв.   354 лв.

Сумите за 2015 са по-високи от сумите за 2014.
Така е, само че влиза в сила от 01.01.2016г.

Самоосигуряващите лица, избрали да внасят осигурителни вноски за фонд "Общо заболяване и майчинство" ще довнасят осигурителни вноски и за този фонд по годишната си данъчна декларация. Досега такива вноски от самоосигуряващите се лица при окончателно определяне на осигурителния доход не бяха дължими (чл. 6, ал. 9 КСО).  Тази промяна влиза в сила 01.01.2016 г. Във връзка с тази промяна е създаден нов чл. 54м в КСО, които урежда преизчисляването на изплатените обезщетения от ДОО на самоосигуряващите се лица. От 01.01.2016 г. те се преизчисляват служебно до 30 юни на текущата година въз основа на окончателния осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 8. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в същия срок. Изплатените в по-висок от дължимия размер обезщетения се възстановяват от самоосигуряващите се лица.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,13103.0.html
И мен... Скоро адвокат Росен Димитров ще коментира в КиК Инфо специално за нас счетоводителите и отговорността по НК, във връзка с новите промени.
Катя Крънчева
K&K Accounting
www.kik.bgРезюме на промените в Закона за данъка върху добавената стойност от 1 януари 2015 година.


Новото за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път

От 01.01.2015г. доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, предоставяни от данъчно задължени лица на данъчно незадължени лица, установени в Европейския съюз, се облагат в държавата, където получателят им е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване, наричана държава членка по потребление.

Промяната в ЗДДС е във връзка с транспонирането на Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО. Изменението на практика задължава доставчиците на изброените услуги да се регистрират по ДДС във всяка една държава членка на ЕС, в която доставят такива услуги на данъчно незадължени лица. За да избегнат тази административна тежест, доставчиците на услуги, обхванати от промяната услуги, могат да се регистрират за ползване на специални режими за деклариране на дължимия към другите държави-членки ДДС за предоставени от тях услуги на данъчно незадължени лица на тяхна територия. 

Това ще става чрез специална информационна система MOSS (Mini-One-Stop-Shop) или "мини едно гише". Държавата-членка, където се регистрират доставчиците (за българските доставчици, това е България), се нарича държава членка по идентификация и тя ще е мястото за идентификация по ДДС за целите на специалните режими, подаване на справки-декларации за ДДС и внасяне на дължимия към всички държави членки по потребление ДДС.

В тази връзка в ЗДДС се въвеждат три нови регистрации по ДДС - една задължителна по чл. 97б от ЗДДС и две специални регистрации по избор за обслужване от типа "мини едно гише". Новите регистрации се отнасят за доставчиците на гореизброените услуги с получатели – данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната.

Регистрация по чл. 97б

Въвежда се задължителна регистрация за неустановен в страната доставчик, в случай че не е избрал да се регистрира по чл. 154 за "режим извън Съюза" за обслужване от типа "мини едно гише", във връзка с предоставянето на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, на данъчно незадължени лица (основно физически лица), които са установени или са с постоянен адрес или обичайно пребиваване в страната.

Заявление за регистрация по чл. 97б се подава не по-късно от 10-ия ден на месеца, следващ датата на данъчното събитие на първата доставка.

Лице, регистрирано на основание чл. 97б, няма право на данъчен кредит по отношение на стоките и услугите, които се използват за целите на извършвани от лицето доставки, различни от доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели – данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната.

Лица, регистрирани на основание чл. 97б, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури или известия към фактури за извършени доставки, различни от доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели – данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната.

Двете специалните регистрации са:
  • за прилагане на режим извън Съюза, когато доставчикът на тези услугите не е установен на територията на Европейския съюз (по чл. 154) и
  • за прилагане на режим в Съюза, когато доставчикът на услугите е установен на територията на Европейския съюз (по чл. 156).

Специалните режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, са регламентирани с промени в глава осемнадесета на закона.

Специална регистрация по чл. 154 за прилагане на режим извън Съюза

Тя се прилага за доставчици, които са установени в държави извън ЕС. Регистрацията е по избор. Режим извън Съюза е действащ режим според досегашната глава осемнадесета от ЗДДС. С промените се разширява обхвата на услугите, по отношение на които ще се прилага режим, като се включат и далекосъобщителните услуги и услугите по радио- и телевизионно излъчване, в съответствие с изискванията на Директива 2008/8/ЕО. Идентификационен номер за целите на регистрацията за прилагане на режима извън Съюза е идентификационния номер по ДОПК, пред който е поставен знакът EU. Уточнява се, че всички лица, които към датата на влизането в сила на закона са регистрирани по реда на досегашната глава осемнадесета, се смятат за регистрирани по новата глава осемнадесета, раздел I. В тези случаи идентификационният номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС се запазва.

Лице, прилагащо режим извън Съюза има право на възстановяване на ДДС във връзка с извършени от него услуги по режима за получени доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната. Възстановяването се извършва по реда, предвиден за лица, които не са установени на територията на ЕС.

Специална регистрация по чл. 156 за прилагане на режим в Съюза

Режим в съюза се прилага за доставчици, установени в държава членка на Европейския съюз, която не е държавата членка по потребление на услугата. Регистрацията е по избор. Идентифицирането на лице, регистрирано по режим в съюза се извършва чрез предоставяне на идентификационен номер съгласно действащите разпоредби на ЗДДС.

Лице, регистрирано в страната за целите на прилагане на режим в Съюза, има право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона за получени доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната. Лице, регистрирано в друга държава членка, което е регистрирано в страната на друго основание, има право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона за получени доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната във връзка с изпълнение на доставките, попадащи в обхвата на режимите.

Данъчната основа, датата на възникване на данъчното събитие и изискуемостта на данъка при доставки на услуги по глава осемнадесет се определят по законодателството на държавата членка по потребление. Данъчната ставка е приложимата ставка в държавата членка по потребление, като за документирането на доставките се прилага законодателството на държавата членка по потребление.

Регистрираните лица на основание чл. 154 или 156 водят електронен регистър за извършените доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица. В регистъра се посочва следната информация за всяка извършена доставка:

1. държава членка по потребление;
2. вид и количество на предоставяната услуга;
3. датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката;
4. номер и дата на фактурата, ако такава е издадена за доставката, както и друга информация, съдържаща се в нея;
5. данъчната основа, като се посочва използваната валута;
6. всяко последващо увеличение или намаление на данъчната основа;
7. приложимата ставка на данъка;
8. размерът на данъка, като се посочва използваната валута;
9. датата и размерът на получените плащания и начинът на плащане;
10. всички авансови плащания;
11. име, пощенски адрес и електронни адреси на клиента, когато са известни на данъчно задълженото лице;
12. информация, използвана за определяне на мястото, където е установен клиентът или където е постоянният му адрес или обичайното му пребиваване

Данъчният период за целите на прилагане на режим в Съюза и на режим извън Съюза е тримесечен и съвпада с календарното тримесечие. За всеки данъчен период, доставчикът подава справка-декларация, съдържаща подробни данни за задълженията му поотделно към всяка държава членка за съответния данъчен период. Лицето е длъжно да подава справка-декларация и в случаите, когато не е предоставило услуги по съответния режим. В срок до 20-то число на месеца, следващ данъчния период, лицето е длъжно да внесе данъка по справката-декларация, като държавата членка по идентификация (за българските доставчици - България) преразпределя получената сума по държави членки по потребление.

Промени, свързани със специалния ред за начисляване на данък при внос при инвестиционни проекти

С измененията в ЗДДС се въведат и новите условия за минимална помощ по Регламент (ЕС) № 1407/2013. Регистрираните по ЗДДС лица, реализиращи инвестиционен проект, които са поискали разрешение от Министерството на финансите за прилагане на специалния ред за начисляване на ДДС при внос или за възстановяване на данъка в 30-дневен срок, след 1 юли 2014 г. следва да подават декларация, както за получената от тях минимална помощ, така и декларация за получената минимална помощ от лица, обхванати от понятието „едно и също предприятие, с цел натрупване на всички получени минимални помощи и спазване ведно с новата минимална помощ на определените в Регламент (ЕС) № 1407/2013 прагове. Предвижда се лицата, получили разрешение от Министерството на финансите за прилагане на специалния ред по ЗДДС, да подават в министерството информация относно изпълнението на инвестиционния проект поотделно за всяка година, както и обобщена информация за целия период на изпълнение на проекта, за да се определи реално получената минимална помощ.

Получените минимални помощи, независимо от тяхната форма и източник, за последните три данъчни години, включително текущата, не трябва да надхвърлят праг от левовата равностойност на 200 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото към датата на разрешението; за предприятията, които осъществяват автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение – праг от левовата равностойност на 100 000 евро, като в помощта не се включват разходи за придобиване на товарни автомобили за сухопътен транспорт; тези прагове се прилагат, независимо от това дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейския съюз.

"Едно и също предприятие" е предприятие по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

"Едно и също предприятие" означава всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:
а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;
б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;
в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;
г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.
Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в алинея първа, букви а) — г), посредством едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие.

По отношение на облагането с ДДС Майот придобива статус като на останалите френски най-отдалечени региони: Гваделупа, френска Гвиана, Мартиника, Реюнион и Сен Мартен, които са изключени от териториалния обхват на Директива 2006/112/ЕО на Съвета.

Другите теми:
Резюме на промените в ЗКПО от 01.01.2015г.
Резюме на промените в ЗДДФЛ от 01.01.2015г.
Резюме на промените в ЗМДТ от 01.01.2015г.
Основните промени в осигуряването от 01.01.2015г.
Детските са необлагаеми доходи, съгласно чл.13, ал. 1, т. 17 от ЗДДФЛ.

Необлагаеми доходи

чл. 13. (1) Не са облагаеми:
...
17. сумите, получени на основание на Закона за семейни помощи за деца, както и сумите за издръжка, получени от правоимащи лица съгласно разпоредбите на Семейния кодекс;

Декларацията е образец 2001 б. Може да я свалите от тук: http://nap.bg/document?id=6131
Катя Крънчева
K&K Accounting
www.kik.bg
Резюме на промените в Закона за корпоративно подоходно облагане от 1 януари 2015 година.


Доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения на юридически лица от ЕС

От 01.01.2015г. не се облагат в България с данък при източника доходите на юридически лица от ЕС от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица.

Критерии за свързаност: Две лица са свързани, ако едното притежава най-малко 25% от капитала на другото лице непрекъснато за период от поне 2 години. Две лица са свързани и ако трето юридическо лице от ЕС непрекъснато за период от поне 2 години притежава най-малко 25% от капитала на двете лица поотделно.

Промяната е продиктувана във връзка със спазване на Договора за присъединяване на Република България и Румъния към ЕС. Съгласно Директива 2003/49/ЕО на Съвета относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави - членки на ЕС, държавите-членки нямат право да облагат лихви, авторски и лицензионни възнаграждения начислени от местни дружества в полза на дружества от други държави – членки, когато платеца и получателя на дохода са свързани лица. В Договора за присъединяване, България е договорила дерогация и преходен период от 8 години, през който има право да не прилага директивата до 31 декември 2014 г. Тоест след тази дата България няма право да облага тези доходи, като затова е направена тази промяна в ЗКПО.

Освобождават се от облагане с данък при източника и:

доходите от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата и общините, допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и доходите от лихви по заем, по който не се издават облигации и по който държавата или общините са заемополучател.

Данък върху допълнителните разходи на народните представители

От 01.01.2015г. с данък се облагат допълнителните разходи на народните представители. Данъчнозадължено лице е Народното събрание. Данъчната основа за определяне на данъка са начислените разходи за календарната година. Размерът на данъка е 10% и се внася до 31 декември на съответната година. Данъкът върху допълнителните разходи на народните представители се декларира с данъчна декларация по образец, която се подава в същия срок.

Промени в разпоредби от глава дадесет и втора относно преотстъпване на данък

Промените в данъчните облекчения, представляващи минимална и държавни помощи са наложени от задължението на Република България, като държава членка да отрази действащите от 1 януари 2014г. и от 1 юли 2014г. нови европейски правила за минимални и държавни помощи, както и изискванията наложени в процеса на нотификация на данъчните мерки.

Данъчно облекчение, представляващо минимална помощ

Данъчно облекчение, представляващо минимална помощ, е налице, когато сумата на получените минимални помощи от данъчно задълженото лице през последните три години, включително текущата, независимо от тяхната форма или източник на придобиването им, не превишава праг от левовата равностойност на 200 000 евро, а за данъчно задължено лице, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение – праг от левовата равностойност на 100 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото.

Въвежда се понятието “едно и също предприятие”. Това е предприятие по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

„Едно и също предприятие“ означава всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:
а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;
б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;
в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;
г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.
Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в алинея първа, букви а) — г), посредством едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие.

Предвижда се специален ред за деклариране в случаите на едно и също предприятие – първото подало годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО данъчно задължено лице да декларира обстоятелствата във връзка с данъчното облекчение и това деклариране да може да се ползва от всички данъчно задължени лица в обхвата на едно и също предприятие.

Данъчното облекчение, представляващо минимална помощ за 2014г. се прилага от данъчно задължените лица, които отговарят на новите условия на Регламент № 1407/2013. Предвидено е данъчно задължените лица, които не отговарят на новите условия за минимална помощ, но са преотстъпвали корпоративен данък през 2014г. да не дължат лихви при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски за 2014г, както и за невнесени авансови вноски.

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие

Предвижда се държавна помощ в райони със стандарт на живот под средното равнище за ЕС или в райони с висока безработица. Преотстъпеният данък не трябва да превишава 50%, а за първоначална инвестиция, извършвана в общини от Югозападен регион – 25% от настоящата стойност на материалните и нематериалните активи, включени в първоначалната инвестиция. Помощ не може да се отпуска на предприятия в затруднено положение по смисъла на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение.

Въвежда се изискване за подаване на формуляр за кандидатстване за помощ. Формулярът за кандидатстване за помощ по чл. 189 от ЗКПО се подава заедно с годишната данъчна декларация за 2014г, ако до 31.03.2015г. Европейската Комисия постанови положително решение за данъчното облекчение, представляващо държавна помощ, в случай че изпълнението на съответната първоначална инвестиция е започнало след 31.12. 2013г., но преди постановяване на положителното решение.

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители

Направени са промени във връзка с данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители. Една от промените предвижда промяна в определението за предприятие в затруднение. Предвидена е промяна, с която се въвежда изискване към големите предприятия за подаване на формуляр за кандидатстване за помощ. В тази връзка е дадено и определение за голямо предприятие.

Друга направена промяна в закона предвижда, данъчното облекчение да се прилага и за данъчните периоди от 2015г. до 2020г., като условие за това е че данъчното облекчение може да бъде приложено само след постановяване на положително решение от страна на ЕК.

Промените влизат в сила от 01.01.2014г., поради факта, че данъчните облекчения, представляващи държавна помощ се прилагат след постановяване на положително решение от ЕК, за да бъде ползвана помощта за 2014г, а европейските регламенти и насоки във връзка с държавните помощи за периода 2014 - 2020г., бяха обнародвани 1 януари 2014г. и от 1 юли 2014г. Европейската комисия трябва да постанови положително решение до 31 март 2015г.

Другите теми:
Резюме на промените в ЗДДС от 01.01.2015г.
Резюме на промените в ЗДДФЛ от 01.01.2015г.
Резюме на промените в ЗМДТ от 01.01.2015г.
Основните промени в осигуряването от 01.01.2015г.
Катя Крънчева
K&K Accounting
www.kik.bgРезюме на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица от 1 януари 2015 година.


Въвеждат се две нови данъчни облекчения за деца и деца с увреждания

Данъчно облекчение за деца ще се ползва, като се приспадне от сумата от годишната данъчна основа:
1. 200 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;
2. 400 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;
3. 600 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

За отглеждане на дете с 50 и с над 50% вид и степен на увреждане, годишната данъчна основа се намалява с 2000 лева.

Отпада данъчно облекчение за доходи до минималната заплата

От 01.01.2015г. отпада данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата. Това облекчение евентуално може да се ползва само за придобитите доходи през 2014 година. Физическите лица, имащи право да ползват облекчението, трябва да попълват отделен съкратен образец на годишната данъчна декларация.

Въведеното миналата година облекчение, според което получилите доходи от трудови правоотношения в размер на 12 минимални месечни работни заплати трябваше да могат да си върнат платения от тях данък, на практика няма да може да се използва от по-голямата част български граждани, работили на минималната заплата през 2014-та година. Повече по темата четете в Как стана така, че почти никой работещ беден няма да си върне данък за 2014г?

Новото при авансовото облагане

Отнася се за авансовото облагане през четвъртото тримесечие на доходите от друга стопанска дейност, наем и друго възмездно ползване на имущество, изплатени в полза на местни физически лица от предприятия и самооосигуряващи се лица.

Дава се възможност на лицето, придобиващо дохода писмено да декларира пред платеца, че желае удържане на данък за четвърто тримесечие. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година. Данък не се удържа при липса на писмено волеизлияние. В тази връзка сме отразили съответните промени в Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2015 година.

Облагане на лихвите по банковите сметки

От 01.01.2015г. с окончателен данък се облагат всички лихви по банкови сметки, включително и разплащателни и спестовни, а не само лихвите по депозитни сметки, какъвто беше предишния ред на облагане. Данъчната ставка на данъка лихвите остава 8%, като отпада поетапно годишно намаляване.

Окончателен данък

Освобождават се облагане с окончателен данък лихвите по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата или общините и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна от Европейското икономическо пространство.

Новото при ползването на отстъпка по годишната данъчна декларация

Предвижда се отстъпка за лицата, които подадат годишна данъчна декларация по електронен път до 31 март на следващата година. До момента този срок беше 30 април. Отстъпката е в размер на 5% от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Отстъпката се ползва при условие, че лицето няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 30 април. Отпада ползването на отстъпката при подаването на декларацията до 10 февруари на следващата година. Тези разпоредби се прилагат и при подаването годишната данъчна декларация за 2014 година.

Земеделски производители и тютюнопроизводители

Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2014 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2014 г.

Данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията на Закона за корпоративното подоходно облагане за преотстъпване на корпоративен данък, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители. Условията за ползване влизат в сила от 01.01.2014 г. Данъчното облекчение може да се ползва до 31 декември 2020 г. само след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи.

Другите теми:
Резюме на промените в ЗДДС от 01.01.2015г.
Резюме на промените в ЗКПО от 01.01.2015г.
Резюме на промените в ЗМДТ от 01.01.2015г.
Основните промени в осигуряването от 01.01.2015г.
Въведеното за миналата година облекчение, според което работещите бедни трябваше да могат да си върнат платения от тях данък, на практика няма да може да се използва от по-голямата част български граждани, работещи на минималната заплата.

Облекчението дава право на работещите, които са получили доходи, непревишаващи 12 минимални работни заплати годишно, тоест 4080 лева за 2014 година, да си възстановят платения от тях данък.

До тук обаче с добрите намерения, защото като основно правило в закона е заложено изискването доходите на ползващия облекчението да бъдат само от трудов договор. Например ако лицето е получило дори само 10 лева по граждански договор през годината, то няма да има право да възстанови платения от него данък, независимо че общият му годишен доход не превишава 4080 лева за 2014 година. Лицето няма да има право да си възстанови данъка, ако получи какъвто и да е друг доход, различен от трудов договор, независимо от минималните си доходи.

Нещо повече, оказва се, че когато лицето е придобило и необлагаеми доходи, то също не може да си възстанови платения от него данък. По този начин облекчението няма да може да се полза, ако лицето е получило през годината например:
  • помощи за дете (детски)
  • каквито и да е помощи или добавки от социално подпомагане
  • обезщетение при безработица
  • обезщетение за временна неработоспособност (болнични или майчински)
  • лихва от банкова сметка (дори и сумата да е в размер на 0.01 лв)
Последното на практика изключва всички лица, които получават своята заплата по банкова сметка, защото банката ще начисли все някаква минимална лихва.

Парадоксът е, че данъкоплатците, които са получили социални помощ от държавата именно, защото са бедни, няма да могат да ползват данъчното облекчение.

В Наръчника за данъците върху доходите на физическите лица за 2014 година, публикуван на страницата на НАП, специално е записано:
Цитат
Данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата, НЕ МОЖЕ да се ползва в случаите, когато през данъчната година, освен доходи от трудови правоотношения, лицето е придобило необлагаеми доходи (пенсии, стипендии, печалби от хазартни игри, доходи от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, и др.).


Ако пък лицата са получили ваучери за храна, командировъчни пари, работно облекло или предпазна храна, както и възнаграждения за нощен труд или извънреден труд, и заради тези суми годишния им доход за 2014 година превишава 4080 лева, то също няма да могат да ползват облекчението.

От НАП са категорични, че не тълкуват разширително нормативните текстове за ползване на облекчението, тъй като такива са законовите формулировки по предложение на БСП. Текстовете бяха гласувани и приети от депутатите на БСП, ДПС и Атака в 42-рото Народно събрание.

Облекчението важи само за доходите през 2014 г., тъй като бе отменено с промените в данъчните закони за 2015 г. от ГЕРБ и Реформаторския блок.

В крайна сметка, наличието на ограничения при ползването на облекчението ще натовари Националната агенция за приходите, която ще трябва да събира допълнителна информация за всеки, който е пожелал да ползва облекчението. Колебаещите се дали отговарят на условията могат да се консултират на информационния телефон на НАП 070018700.

Администрирането също е усложнено. Желаещите да ползват облекчението имат допълнително задължение да подават специална декларация в НАП, а накрая по-вероятно е да се окаже, че данъкът няма да бъде възстановен.

Катя Крънчева
K&K Accounting
www.kik.bg

Да, тези лица се осигуряват вече за всички рискове. Сега ще го отразим в таблицата.