Дали с този текст ще се смята, че е изпълнено изискването на Закона?

Да, напълно, според мен.
Целта е обществен дебат преди да промените в данъчни декларации да бъдат предложени на министъра на финансите за одобрение.

Националната агенция за приходите очаква обективни мнения и коментари относно практичността и достъпността на данъчните декларации, както и за това до колко лесно се попълват. Целта на преработването на формулярите е те да бъдат опростени, като същевременно се намалят обема на подаваната към НАП информация.

"Отворени сме за всякакви препоръки, мнения и впечатления. Бихме били благодарни служителите Ви, които са отговорни за изготвянето и попълването на данъчни документи, да прегледат проектите на образците и да ни дадат своята обратна информация за това дали на практика сме постигнали заложените цели." пишат НАП в своето съобщение.

НАП ще приема съвети до 12 септември 2014 г. на електронен адрес prd@nra.bg.

Проектите на образци на декларации и справки за годишно приключване на 2014 година може да изтеглите от тук:
Вече двама одитори ми потвърждават за изпитите.
За жалост май ще надвият.

Не мисля. До момента трябваше участниците в Работната група да изпратим становищата си. Изпратили сме ги. Вярвам, че Министерство на Финансите ще проявят разум, както до сега.

България е член на Европейския Съюз. Новите европейски директиви и резолюции говорят за облекчаване на административната тежест за бизнеса и "Мисли първо за малките". Не може ние тук в България да приемаме лобистки закони, за да може шепа хора да си пълнят джобовете, да богатеят и да скубят малкия бизнес с такси за подпис от много лицензират експерт-счетоводител.

Хилядите български счетоводители да се изпитват докато асансьори падат и хора умират - няма да стане. Ето там да се концентрират законотворците, контрола и лицензите, а не при нас. Никакви вреди бизнеса няма от това, че счетоводителите не са на лицензионен режим с изпити, а напротив - има само ползи, защото счетоводното обслужване е по-евтино.

Вижте какво става при одиторите обаче -  хем има одити, а пък стоим със затворени банки. Там да се концентрират законотворците - при одиторите, защото както се вижда тяхната дейност в случая има пряк негативен обществен интерес. Няма какво да изпитват счетоводители на малки фирми, за да може шепа хора със сертификати да богатеят на наш гръб.

Как така отново да ходя на изпити, каквито вече съм взела? Как така ще давам на някои пари за ненужни за мен скъпи семинари, материали, пък нови бумаги някои издали, та хайде да им ги купим ... и прочие и прочие?


Публикувам пак част от изпитите, които съм положила във висшето си образование "Счетоводство и контрол".

Счетоводство:
1.   Обща теория на счетоводството
2.   Счетоводство на стопанските предприятия
3.   Счетоводство на финансовите предприятия
4.   Управленско счетоводство
5.   Управленско счетоводство – втора част
6.   Корпоративно счетоводство
7.   Корпоративно счетоводство – втора част
8.   Счетоводство на застрахователни и осигурителни дружества
9.   Бюджетно счетоводство
10.   Одитинг
11.   Финансови отчети на предприятието

Право:
11.   Въведение в правото
12.   Търговско, финансово и отчетно право
13.   Търговско и финансово право – втора част
14.   Облигационно право
15.   Данъчно право
16.   Данъчен контрол
17.   Данъчен контрол на физически и юридически лица
18.   Данъчен контрол на физически и юридически лица
19.   Съдебно-счетоводни експертизи
20.   Спецсеминар - данъчен контрол

Кои 2-3 изпита по счетоводство и данъчно и осигурително право отново да държа, за да приберат едни хора маса пари от лицензи, такси за скъпи семинари, задължителни обучения, учебници и материали и тн.?

Ако академичните среди, които подкрепят това предложение на ИДЕС смятат, че те не подготвят бъдещите счетоводители достатъчно добре, то да започнат да преподават и обучават качествено. Тоест да си гледат работата съвестно, за която им се плаща в крайна сметка.
Благодаря за споделената информация. НАП са потвърдили това, което и аз съм Ви написала преди няколко месеца.

Предайте писмото на клиента си, за да запознае въпросната одиторка, защото очевидно не е достатъчно наясно с прилагането на режима. А толкова задължителни обучения им правят и пак недообучени работят...
Допълвам, че въпросното изискване за предмета на дейност на счетоводните предприятия беше въведено още с новия Закон за счетоводството (обн. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001 г., в сила от 01.01.2002г), който отмени стария Закон за счетоводството.

Предишен текст на точка 7, параграф 1 от ДР: "Специализирано счетоводно предприятие" е всяко лице, регистрирано по Търговския закон със седалище в Република България, в чийто предмет на дейност е включено и организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, по реда на този закон.

Във връзка с приемането на България в ЕС, с изменението в закона (обн. ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) просто добавиха европейските фирми и прецизираха текста.
АССП участва в Работната група към МФ във връзка с транспониране на Директива 2013/34/ЕС. На работните срещите се дискутират тези неща с институциите.

Информация от последната среща преди месец:
Цитат
Още в началото на срещата, представителката на НАП, Дирекция „Изследване на риска”, представи анализ направен от служител на директицята от НАП – Варна, според който голяма част от съставителите на финансови отчети, физически лица и счетоводни предприятия, не отчитат реалните приходи. Резултатът, изчислен от НАП, като щета към бюджета е 95 млн. лева. Изчислено е, че около 55 % от всички съставители, а именно приблизително 25000, не отчитат коректно доходите си от своята дейност. При физическите лица са изчислили, че около 25% от физическите лица, не декларират всички доходи.

В чл. 48 от ЗСч е регламентирано, че контролът върху правоспособността на съставителите, следва да се упражнява от НАП. В тази връзка беше направено предложение, МФ да инициира среща с НАП и другите държавни институции, за да се съгласува тяхната позиция и да се излезе с конкретно мнение и предложение по въпроса.

Очакват се проверки на НАП на съставителите на финансовите отчети, има се предвид проверки в счетоводни предприятия.

Според учстниците от АССП, сумата, която НАП отчита като щета за бюджета, е твърде голяма и е въпрос на проста математика да се сметне, че няма как да е такъв размера на „укрития доход” от съставителите на финансови отчети.


Писах в тази тема: http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,10246.140.html
За ООД/ЕООД трябва решение на ОС или едноличния собственик, нов дружествен договор/статут, необходимите декларации за ТР плюс платена такса.
Веднага, колеги. Сегашният текст на закона е в сила от 01.01.2007.
7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Специализирано счетоводно предприятие" е всяко лице, регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, в чийто предмет на дейност е включено организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на този закон.
И аз пожелавам успех на колегите, и добре дошли сред членовете на АССП! :)
Колеги, напишете предложенията си до МФ, като попълните въпросника и го изпратите на посочения имейл. Срокът е днес до края на деня.
Утре (10.08) е последният срок, в който можем да изпращаме попълнения въпросник на МФ по имейл: taxpolicy@minfin.bg, чрез който да участваме в публичната консултация за подобряване на режима на авансово облагане с корпоративен данък в Закона за корпоративното-подоходно облагане.

В връзка с това, публикуваме мотивираните предложения на Счетоводна Кантора К и К по зададените въпроси, изпратени до Министерство на финансите .1.   Какъв режим за авансово облагане с корпоративен данък подкрепяте:
А) режимът, в сила до 31 декември 2012 г.
Б) режимът, в сила от 1 януари 2013 г.
В) в случай че не посочите един от двата предходни отговора, моля предложете предпочитан от Вас алтернативен режим:

Отговор В: Промяна в режима

Предложения:
1.   По отношение на изчислението на на месечните и тримесечните авансови вноски за корпоративен данък, предлагам да се предвиди възможност да се изчисляват, както на база на данъчната печалба за предходната година, така и на база прогнозна данъчна печалба. Да се запази обхватът на лицата, които не правят авансови вноски, съгласно чл. 83, ал. 2 от закона, като се добавят лицата, приключили на данъчна загуба през предходната година.
2.   Когато данъчно задълженото лице определи авансови по-високи или равни на авансовите вноски, определени на база данъчната печалба от миналата година, то да не се начисляват лихви по чл. 89 от ЗКПО при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски.
3.   Да остане възможността през годината, да се подава декларация по чл. 88 от ЗКПО за увеличение или намаление на авансовата вноска, включително и по електронен път, като възможността за подаване по електронен път да е от началото на въвеждането на променения образец.

Мотиви:
Това ще даде гъвкавост на лицата, които имат възможност да прогнозират данъчните си печалби, да оптимизират паричните си потоци, като сами правят прогнозните изчисления, така че да не надвнесат корпоративен данък. И в същото време ще осигури определена база за тези данъчно задължени лица, които не могат да прогнозират данъчните си печалби.

2.   Съгласни ли сте данъчно задължените лица да правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година?
А) Да
Б) Ако отговорът е не, на каква база предлагате да бъдат изчислявани авансовите вноски за корпоративен данък за съответната година?

Отговор Б: Не

Предложение:
По отношение на изчислението на на месечните и тримесечните авансови вноски за корпоративен данък, предлагам да се предвиди възможност да се изчисляват, както на база на данъчната печалба за предходната година, така и на база прогнозна данъчна печалба. Да се запази обхватът на лицата, които не правят авансови вноски, съгласно чл. 83, ал. 2 от закона, като се добавят лицата, приключили на данъчна загуба през предходната година.


3.   Подкрепяте ли подаване на допълнителни декларации за намаляване или увеличаване на авансовите вноски или предпочитате да е налице база за определяне на авансови вноски, която в случай че е спазена, не е необходимо да се подават коригиращи декларации през годината, тъй като с окончателния корпоративен данък надвнесените суми ще бъдат прихванати/възстановени?

Отговор: Горещо подкрепям възможността за подаване на декларации по чл. 88 от ЗКПО за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, защото ако режимът за изчисление на авансовите вноски е само на определена база, без възможност за промяна, то може да се получат отклонения между реалните данъчни резултати и внесените авансови вноски, в ущърб на данъчно задължените лица. Ще има редица случаи, в които данъчно задължено лице ще е на данъчна загуба или на малка печалба през текущата година, ще има финансови затруднения, но ще трябва да внася големи авансови вноски, заради дадена база за определяне на авансови вноски.
 
В години на финансова и икономическа криза, не е целесъобразно да се работи само с определена база без възможност за промяна, която база може да се окаже напълно неадекватна за състоянието на предприятието през годината, като се има предвид, че пазарните и икономически условия могат рязко да се променят.

Затова е абсолютно необходимо да не бъдат премахвани гъвкавостта и правата, които дават декларацията за промяна на авансовите вноски по чл. 88 от ЗКПО, както в посока на намаление, така и в посока на увеличение.

4.   Одобрявате ли сроковете за внасяне на авансовите вноски?
А) Да
Б) Ако отговорът е не, какви срокове за внасяне на авансови вноски считате за оптимални от гледна точка на всички засегнати страни?

Отговор Б: Не

Предложение:
Предложението за промяна е в чл. 90 от ЗКПО срокът 15-ти да се изтегли в края на следващия месец, респективно в края на месеца, следващ тримесечието.

Мотиви:
Този малко по-късен срок няма да натовари бюджета, но ще даде допълнително уникалната възможност на стриктните и коректни данъкоплатци да правят авансовите си вноски на база на текущите си данъчни резултати през годината, а не да разчитат на прогнозни данъчни печалби или някакви бази, в резултат на които да се оказват с надвнесени данъци, които след това да трябва да възстановяват. По този начин те ще имат време и възможност до края на следващия месец или до края на месеца следващ тримесечието, да изчислят данъчните си резултати до момента, и да внесат авансовите данъци, съобразно тях.

От друга страна, това би се отразило положително на постъпленията в бюджета, поради причината, че данъкоплатците няма да подценяват своите прогнозни данъчни печалби, както често се случва в практиката, за да избегнат риска от надвнасяне на данък, които след това да възстановяват чрез допълнителни усилия и време.

В тази връзка предлагам измененията в чл. 90 да бъдат следните:

Чл. 90.  (1) Месечните авансови вноски се внасят, както следва:
1. за месеците януари, февруари и март - в срок до 30 април на текущата календарна година;
2. за месеците от април до декември - в срок до края на месеца, следващ месеца за който се отнасят.
(2) Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие се внасят до края на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят, а за третото тримесечие - в срок до 31 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

5.   Съгласни ли сте с начина за определяне на сумата, върху която се дължи лихва при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски?
А) Да
Б) Ако отговорът е не, как предлагате да бъде изчислявана лихвата при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски?

Отговор Б: Не
Предложението за промяна в чл. 89 от закона е допустимото отклонение от 20%, до което не се начисляват лихви, да се повиши на 30%.

Мотиви:
В годините криза и непредвидими пазари, за данъчно задължените лица е трудно да прогнозират към 31.12 своите данъчни печалби за следващата година с точност до +20%.

Затова предлагам, отклонението да бъде до 30%. В тази връзка в чл. 89 да се направят съответните изменения, като в алинея 1 “20 на сто” да се замени с “30 на сто”, а в алинея 2 във формулата за изчисление “0,2” да се замени с “0,3”.

6.   Съгласни ли сте лихвата при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски да се изчислява от 16 април до 31 декември на съответната година, а за новоучредено дружество в резултат на преобразуване - от датата, следваща датата, на която изтича срокът за извършване на първата тримесечна авансова вноска, до 31 декември на годината на преобразуването?
А) Да
Б) Ако отговорът е не, как предлагате да бъде изчислявана лихвата при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски?


Отговор Б: Не

Мотиви и предложение:
Лихва се дължи за период на закъснение. В сега действащия ЗКПО при анализ на членове чл. 88, ал. 2 и чл. 90, датата 15 декември е последната, на която е възможно деклариране на преизчислената авансова вноска и внасянето на новата сума със съответното превишение, без това да се счита за закъснение. Затова лихвата следва да тече от следващия ден (в случая 16. Декември) до момента на внасянето на данъка.


7. Друго предложение с цел усъвършенстване режима на авансово облагане с корпоративен данък:

Да се предвиди възможност, когато има надвнесени авансови вноски (включително и за случаите, когато са изчислени на база прогнозни данъчни печалби), то тези надвнесени суми да бъдат прихванати от други данъчни и осигурителни задължения на лицето без проверки или ревизии. В случаите на заявено от лицето прихващане, това да става автоматично от системата на НАП. Изборът дали да се прихващат или възстановяват да се прави при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. И при заявено прихващане, надвнесената сума да се показва в системата на НАП, разпределена в една или няколко от четирите сметки за данъци, осигуровки, ДЗПО, ЗО, съобразно желанието на данъкоплатеца.
Над калкуатора има информация за принципите на смятане и по двата метода. Тествахме и като ги разпишем се получава по първи метод 8 дни, по втори 7 дни за посочения период.

Вие пишете 9 щом толкова ги изкарвате. Виждате, че в друга тема колеги са ви отговорили 7, 8 или 9 като резултати, така че преценката е Ваша. :)
Първият банкомат за обмяна на виртуалната валута вече е факт и се намира в София в сградата "Интерпред – Световен търговски център София", съобщи bitcoin.bg.

Машината е собственост на „Българска Биткойн Асоциация“. Засега тя позволява единствено обмяната на левове за биткойни. От асоциацията обещават, че ако има интерес, те ще се погрижат в най-кратки срокове да се добави и функция за обратен обмен, а именно от криптовалута към левове.

"Имаме готовност за такава промяна и при достатъчен интерес от потребителите на биткойн ще го направим до няколко месеца", казват от асоциацията.

Желаещите да се сдобият с биткойни трябва да проследят трите стъпки на биткомата. Машината приема само и единствено левови банкноти. Цената при спокоен пазар е с 4% надценка върху осреднената текуща стойност.
Биткойн е виртуална валута, която не се контролира от държавен орган, централна банка или каквато и да е институция или лице. Въпреки това вече в целия свят, включително и в редица магазини и заведения в България, търговците я приемат като разплащателно средство.

Биткойните са измислени през 2008 г. от японеца Сатоши Накамото. През следващата година се разработва биткойн мрежата, като потребители си обменят виртуални пари в интернет.
В ДВ, бр. 63 от 01. 08. 2014 г. е обнародвана нова Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места. Новата наредба влиза в сила три месеца след обнародването й.
Здравей Ирена, въпросът с категориите предприятия е един от 12 въпроса, които бяха поставени за обсъждане на срещата на Работната група в МФ. Написаното в позицията на АССП е в отговор на това дали подкрепяме следното:

5.   Категории предприятия
1. създаване на отделна подкатегория предприятия, която да ползва голяма част от облекченията за микро предприятията
(без бележки към ГФО, съкратен баланс само по раздели и групи, съкратен ОПР, без одит, без доклад за дейността)
2. създаване на отделна подкатегория предприятия, която да ползва голяма част от облекченията за малките предприятия
(съкратен баланс – по раздели и групи, без одит, без доклад за дейността)
3. обединяване на среди и големи предприятия в една категория

Тоест 1 и 3 не подкрепяме, за 2 можем да помислим за разделяне.
България е поставена на четвърто място в света в класация на дестинациите с най-ниски данъци за чужденци, публикувана от в. "Дейли Мейл", предаде БГНЕС.

Подредбата е на компанията "Брадли Хекфорд", специализирана в международното експатриране.
Класацията топ десет на страните с ниско данъчно бреме е изготвена въз основа на критерии като качество на живота, правна и физическа сигурност, качество на икономическите инвестиции, достъпност на мястото и възможности за отмора.

България е четвърта заради най-ниското данъчно бреме в цяла Европа с данък от 10% върху личните доходи. Европейците не трябва да инвестират, за да получат гражданство, но неевропейците трябва да са готови да вложат 400 000 паунда в държавни облигации, отбелязват от "Брадли Хекфорд".

На първо място в класацията са поставени Бахамските острови, които се намират близо до САЩ и се радват на великолепна обстановка и политическа стабилност. Страната, която се състои от над 700 малки острова, предлага отличен жизнен стандарт и 0% данък върху личните доходи. Разрешително за пребиваване се дава на всеки, който инвестира поне 300 000 паунда в местен недвижим имот, въпреки че хората, които се бръкнат с 1 милион паунда, могат да ускорят процеса.

На второ и трето място в класацията са малките княжества Андора и Монако. И двете дестинации са популярни сред европейците, които търсят данъчно убежище.

Андорско гражданство се дава на хората, които инвестират 270 000 паунда. То привлича французи и испанци в граничните области, както и руснаци и чужденци извън Европа, оценяващи местоположението и високото ниво на сигурност на страните, съобщава "Брадли Хекфорд".

Монако пък е особено привлекателно за жители на Италия, Русия и Швейцария. Получаването на местожителство изисква демонстрирането на значително финансово състояние. Жителите на Монако не плащат никакви данъци върху доходите, с изключение на хората с френско гражданство, които продължават да плащат данъците си във Франция.

Панама в Централна Америка е петата най-привлекателна дестинация в класацията. Само доходите, натрупани от местни източници, се облагат с данъци, така че страната е привлекателна за пенсионери и хора с международна дейност. Натрупаните доходи от местни източници се облагат с данъци между 15 и 25% и страната изисква ниска инвестиция от хора от много националности, кандидатстващи за жителство.

В топ десет попадат още Мавритания, Дубай, британският остров Гърнси, Каймановите острови и Швейцария.
Министерството на финансите започва публична консултация за подобряване на режима на авансово облагане с корпоративен данък в Закона за корпоративното-подоходно облагане.

Чрез въпросник, който е публикуван на интернет сайта на Министерството, заинтересованите страни могат да дадат предложения за подобряване на сегашното законодателство в тази област, като по този начин се цели усъвършенстването и отстраняването на възникнали трудности по прилагането му.

Чрез въпросника ще бъдат събрани аргументирани становища и предложения във връзка с режима, с които да се постигне минимизиране на разходите и увеличаване на ползите за всички засегнати страни. Събирането на мнения и информация е съществена част от процеса на повишаване на прозрачността и обезпечаването на практическата приложимост на режима за авансово облагане с корпоративен данък от гледна точка на попадащите под неговия обхват.

Министерство на финансите приканва заинтересованите страни да изразят своето мнение като участват в публичната консултация и отговорят на въпросника.

Въпросник: http://www.minfin.bg/document/14747:5
Моля, попълненият въпросник да бъде изпращан по електронен път на адрес: taxpolicy@minfin.bg в срок до 10.08.2014 година.

Публична информация - консултация: http://www.minfin.bg/document/14746:1
За ваша информация, публикувам писмото на АССП до МФ от април месец, което беше отговорът ни след онази Кръглата маса в УНСС, след която започнах настоящата тема.

Писмото е публикувано на сайта на АССП тук: http://apac-bg.org/UserFiles/17out_Pismo_MF_UNSS.pdf
Здравейте колеги,

Прикачам към поста ми PDF файл с позицията на АССП по 12 точки, повдигнати на последната срещата на Работната група към Министерство на Финансите по транспонирането на Директива 34/2013/ЕС.

Позицията е публикувана на сайта на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия.
http://apac-bg.org/UserFiles/File/ASSP-Pozicia-25.07.2014_END_site.pdf

По-горе, колега е публикувал позицията на Съюза на счетоводителите в България, чийто председател е проф. Иван Душанов.

На срещата бе решено до 25.07.2014 (днес) всички организации да изпратя своите предложения до Министерство на Финансите. Това са освен АССП и ССБ (чиито становища са публикувани тук) и следните: ИДЕС, АДЕС (сертифицираните по ACCA), Дирекция "Малки и средни предприятия и иновации" към МИЕТ, и разбира се НАП и НСИ, преподаватели/одитори от университетските среди, дано не пропускам някой (списъкът с участниците е голям).
Благодаря. Да, това са точките от Мин. Фин. спуснати за становище от всички организации. И ние пишем по тях. Ще изпратим и нашето становище, изпратила съм го съгласуване финално в АССП. Имаме някои разлики в предложенията, така както виждам. :)