Колеги, създаваме темата за споделяне на полезни материали за GDPR, файлове и линкове. Можете да допълвайте в отговор към темата. Моля, публикувайте само материали в тази тема. За въпроси и коментари, моля, ползвайте новия раздел GDPR.

Регламент 2016/679 на български
Регламент 2016/679 на английски
Закон за защита на личните данни
Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни

От сайта на Европейската комисия:
Правила за дружествата и организациите
Основания за обработване


Страница на КЗЛД

Таблица с правни основания от bobo

Полезна информация английски:
Темплейти на английски от sans.org
Гайд за GDPR от сайта на ICO

Семинари:
Апис Семинар на тема GDPR 08.05.2018
Подготвяме няколко такива материала за GDPR с теми, които все опират до счетоводството. :)
В настоящия материал разглеждаме какви са законовите изисквания за изписване на ЕГН във фактурите и практиката на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), подкрепена в няколко нейни решения.

Следва ли да се включи ЕГН при издаване на фактура на физическо лице?

Кратък отговор: Да

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч) фактурите задължително трябва да съдържат ЕГН или личен номер на чужденец (ЛНЧ), когато получателят е физическо лице.

Законът за данък върху добавената стойност (ЗДДС) също засяга този момент. Съгласно чл. 114, ал. 1, т. 7 и т. 8 от ЗДДС, при издаване на фактура на физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, фактурата задължително трябва да съдържа освен име и адрес на лицето, но и идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Съгласно чл. 84, ал. 2 от ДОПК, идентификацията на физически лица, които не са вписани в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез ЕГН, респективно ЛНЧ.

Задължително ли е издаването на фактура на физическо лице, което не желае?

Кратък отговор: Не

Издаването на фактура не е задължително, когато получателят е данъчно незадължено физическо лице, което не е поискало издаване на фактура (чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от ЗСч и чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС). В този случай законът е предвидил предприятието-доставчик да документира общо всички такива продажби без фактури чрез отчет за извършените продажби по чл. 119 от ЗДДС.

Често в практиката възниква проблем, когато физическото лице не е представило данните си за фактура при продажбата, продажбата вече е отчетена с отчет за извършените продажби по чл. 119 от ЗДДС, но след това лицето се върне и поиска от фирмата да му бъде издадена фактура. Когато предприятието съвсем законно откаже това с мотив, че така оборотът по тази продажба ще се отчете двойно, то лицето много пъти остава с убеждението, че се случва нещо нередно. Затова в зависимост от конкретните бизнес процеси, някои компании възприемат политиката да издават фактура за всяка своя продажба, независимо дали купувачът - физическо лице желае такава.

Има ли право предприятието да издаде фактура на физическо лице, което не желае?

Кратък отговор: Да

Съгласно ал. 6, на чл. 113 от ЗДДС, когато издаването на фактура не е задължително, тя се издава по желание на доставчика или на получателя, като всяка страна е длъжна да окаже необходимото съдействие на другата страна за издаването, включително като предостави коректни данни за фактура.

Горното означава, че ако данъчно-счетоводната политика на предприятието е да издава фактури за всяка своя доставка, то фактура следва да бъде издадена, дори и когато физическото лице не желае фактура. Тоест специалният данъчен закон дава право и на предприятието – доставчик да избере дали да издава фактури или не, когато продава стоки или услуги на физически лица. Нещо повече, физическото лице е длъжно да окаже необходимото съдействие, като предостави данните си.

Може ли ЕГН във фактура да се замени с клиентски номер?

Кратък отговор: Да, ако лицето е предоставило ЕГН преди това в друг документ.

Алинея 5 на чл. 6 от Закона за счетоводството допуска, че може да липсва част от изискуемата информация за фактурите, ако за тази информация има документи, които я удостоверяват.

Например когато предприятието има сключен договор с физическото лице, в който вече е записано ЕГН-то на лицето, а във фактурата е записан номера на договора или клиентския номер на лицето по договора, то тогава в фактурата може да не се включва ЕГН. Такава е практиката на някои от доставчиците на комунални услуги, които изпращат фактурите си по пощата. Обръщаме внимание, че тази практика отново предполага представяне на ЕГН от лицето за целите на договора.

Коректно ли е да се включи във фактурата 999999999999999 вместо ЕГН?

Кратък отговор: Не

Включването на "999999999999999" вместо ЕГН e често сещана практика, когато лицето не е предоставило ЕГН-то си за целите на издаването на фактурата.

Тази практика обаче не е правилна, защото съгласно Правилника за прилагане на ЗДДС, полето за Идентификационен номер се попълват с код "999999999999999" в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице (физическо или юридическо), което няма регистрация по ДОПК и ЗДДС или няма ДДС номер, с който лицето е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

С други думи, попълването на "999999999999999" вместо ЕГН не е коректна практика, за което обаче, редно е да се посочи, че няма предвидени глоби и санкции в  административнонаказател ните разпоредби на ЗДДС.

Каква е практиката на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) до момента?

Кратък отговор: В няколко свои решения комисията потвърждава, че е законосъобразно компаниите за изискват ЕГН във връзка с издаването на фактури, поради изискванията на данъчното и счетоводното законодателство.

От РЕШЕНИЕ № 31, гр. София, 23.07.2012 г. разбираме, че жалбоподателката е клиент на “Б.М.Е.Б“ ЕАД. Във всяка месечна фактура, която получава по пощата фигурира нейният единен граждански номер. Считайки това за нарушение, г-жа А.С.С. подава жалба до дружеството. В жалбата си заявява, че не желае единният й граждански номер да фигурира във фактурата й, а да бъде индивидуализирана като потребител единствено с клиентски номер, както и всичките й лични данни да бъдат заличени от базата данни на дружеството.

КЗЛД заключва, че от своя страна “Б.М.Е.Б“ ЕАД е задължен да спази и Закона за счетоводството, в чл.7, ал.1, на който изрично са посочени минимума реквизити, които трябва да съдържа всеки първичен счетоводен документ (фактура). В чл.7, ал.1, т.3 на ЗСч е записано, че той трябва да съдържа наименованието, адреса и номера за идентификация по чл.84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя. Съгласно чл.84, ал.2 от ДОПК идентификацията на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез единния граждански номер или личния номер на чужденец. Следователно тези лични данни се обработват законосъобразно и добросъвестно от администратора “Б.М.Е.Б“ ЕАД.

При случая по РЕШЕНИЕ № 597/2011 г., гр. София, 28.10.2011 г. г-жа И.Д.Д. e притеснена, че личните й данни, съдържащи се в месечните фактури, са станали достояние на неизвестни лица и може за бъде злоупотребено с тях. Счита практиката да се изписва ЕГН върху фактурите за неправилна и желае да бъде преустановена.

Мнението на КЗЛД обаче е, че: “В чл. 7 от Закона за счетоводството са определени реквизитите, които следва да съдържа фактурата, която е първичен счетоводен документ. Оспорването на факта, че във фактурите се съдържа ЕГН на потребителя са несъстоятелни. ”

Разглеждаме и РЕШЕНИЕ № 51/17.09.2008 г. Според него жалбоподателят И.П. сезира КЗЛД с жалба, в която твърди, че г-жа П.Т. - счетоводител в Комисията за защита на конкуренцията обработва неправомерно неговите лични данни в нарушение разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, като твърди че бил принуден да представи ЕГН- то си при извършено от него плащане по фактура № 0000003577.

Комисията счита, че КЗК е обработвала законосъобразно личните данни на жалбоподателя на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 3 от ЗС и чл. 84, ал. 2 от ДОПК, поради което оставя без уважение жалбата.
Здравейте, трябва да има ДЛЗД в определени случаи. В проекта на ЗЗЛД са публикували, че при обработка на над 10000 лични данни трябва да има. Освен обработката на заплатите вижте дали имате клиенти, които продават на физически лица, на които те издават фактури, чиито ЕГН-та съответно стигат до вас. При нас вече има длъжностно лице по защита на данните.

По последния въпрос: Не, лицето не приемо-предава данните между Обработващия и Администратора.
Колеги, не влизайте излишно във филми и драми с този GDPR. Съвсем скоро ще има достъпни и най-различни решения. Просто в момента е ново, няма практика, всички се плашат, а цените за внедряване са брутални. Глоби от комисията до края на годината едва ли ще има, освен при много драстични нарушения и изтичане на лични данни. Ние използваме ситуацията:
1. за да си прегледаме и оптимизираме процесите на работа
2. предадем ненужни архиви
3. да спрем да съхраняваме някои документи, което значи и по-малко подреждане от наша страна
4. да си прегледаме договорите с клиенти във връзка с новото споразумение по чл. 28 от регламента

Но е важно да се започне от някъде, като не забравяте да документирате, че сте започнали. :)

Успех на всички!
DONIBONCHESH, очевидно сте нова в нашия форум. Добре дошла!

Моля, прочетете Правилата на Форума и съобразете тона си, преди да се включите отново с публикации.

Благодаря!
А обърнахте ли внимание на въпроса за договорите/анексите, които ще трябва да подписваме с клиентите, заради отношенията ни администратор - обработващ? - член 28 от Регламента.
Здравейте, колеги, и ние се подготвяме за GDPR. Няма да се спирам на незпълнимите условия, които регламентът поставя (особено за микро фирмите) и безумните глоби, свързани с тях.

Това, което мога да кажа е, че доколкото можем, ще се постараем да облекчим положението на счетоводителите, чрез материали и ресурси в КиК Инфо.

В момента проучваме обстойно как най-лесно, просто и ясно да решим въпроса, без излишни движения. :)
Камарата на ЧСИ е на мнението, че запорите се смятат, точно както сме заложили в Калкулатор: Изчисление на запор по чл. 446 от ГПК

Край на споровете, надявам се. :)

Гергана Стоилова, благодаря за включванията Ви, но ако продължавате да пишете с неуважителен тон към колегите, участието Ви във форума ще бъде прекратено.
Здравейте, проблемът с филтъра е решен. Благодаря за обратната връзка.
Здравейте, заложени са актуалните размери на дневните от Приложение  N 2 към Наредбата.
Статията е актуална към датата на публикуването й от миналата година. Разгледайте в сайта, публикували сме нови и актуални статии за въпросната декларация към Агенцията по вписвания.
Здравейте, тези дни ще включим допълнителен чек бокс "само заповед" и приложението ще издава само заповед.
Постановлението излезе. Вижте Постановление № 316 от 20 декември 2017 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната в днешния ДВ.
Здравейте, обобщението касае само промени в сроковете или нови срокове, а това което споменавате е срок, въведен през 2014 година. Положеният извънреден труд през календарната година се отчита пред инспекцията по труда до 31 януари на следващата календарна година (чл. 149 КТ, ал. 2 от КТ). Преди 2014 г. работодателите бяха задължени да отчитат положения извънреден труд всяко полугодие.
Здравейте, за НЕдържавните служители се очаква постановлението за определяне на размера на минималната работна заплата от 510 лв. да излезе съвсем скоро. Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) постигна решение за тази сума. Ясно е, че МРЗ от 01.01.2018 г. ще е 510 лв., и тъй като имахме запитвания от други потребители за актуализацията на сайта КиК Инфо за 2018 г., затова публикувахме информацията за МРЗ и актуализирахме калкулаторите за 2018 с този размер.
Благодаря за допълнението.

Обобщено: От 01.01.2018 г. безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по чл. 331 от КТ (по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение), получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца. До тази дата получаваха в пълен размер и за целия срок, за който се полагат според стажа.
Здравейте, благодаря Ви за съобщението. Процентите в таблицата са увеличени с верните - 0.56% и 0.44%. Ще оправим техническата грешка в описанието под таблицата.