Супер, това е добра новина. В кой НАП се случва тази добра организация?
Вижте тук, в тази статия ТИТА: http://www.tita.bg/news/426
са обяснили също кога се подава новата Д55 (обр. 4001), кога се подава старата Д55 (обр. 2030), срокове и тн. И те много "навременно" на 09.01 са пуснали статията си, но е полезна.

Пасат, не са указания, както lorenca писа - "новинки" са :)
lorenca, точно чаках да напишеш нещо такова  :wave:
Виждам, че си "фен" и на СУП, и на НАП, и на единната сметка, а преходният период 2012-2013 ти е любим момент!

Но нека да направим нещата по-ясни, че лудницата е пълна. От съседната тема виждам, че има хора, за които тази новина в сайта на НАП е силно изненадваща, а ние тук нищим въпроса от миналата година.
А освен това казаха, че осигуровки за декември - до 25,01 - поне така го разбирали те :no:


Тук вече са уцелили :)
Вчера от НАП Плевен казаха, че декл.55 не се подава за гр.договори, а само за наеми, а за гр.договори - декл.6???
Аз ги изключих от Д55, а не ги включвам в Д6, защото ми казаха, че се подават в спр.73. Направо се обърках тотално :'(


Удържаният данък по ГД, също се декларира в Д55, ако не е внесен към 31.12.2012. Той не се декларира в Д6. Декларирането му в справката по чл. 73, е за да може да се направи засечка с декларираното от лицето. Забележете, че справката по чл. 73 се попълва лице по лице, а в Д55 данъкът е обща сума по видовете доход и не се описват лицата.
Чета и не разбирам.... :hmmm: Защо за изплатените ГД и наеми за м.12.12, говорите за декл. 55, след като за тях се подава декл. по чл.73?

Заради самите членове 55 и 56 на ЗДДФЛ. Има изменения, прочетете в закованите теми в раздела.
Днес, от три офиса на НАП са давали дезинформация, че и за ВНЕСЕНИЯ данък през Декември, който се отнася за Декември, също се подава Д55. Най-вероятно, това е защото не са съобразили в указанието си от вчера, че Д55 е за дължими данъци, а не за внесени данъци. В него само са упоменали, че срокът за внасяне е 10-ти, без да коментират, ако данъкът е внесен през Декември какво правим. Явно в офисите на НАП още не са чели параграф 60 на ЗДДФЛ и указанията в самата декларация, а само спуснато така “навременно” указание.

На телефона от колцентъра на НАП, обаче ги опровергават и отговарят, че не се подава за внесените през Декември, защото цитирам “ще си формирате ново задължение”.
Платили сме на НАП през м.11,  м.12.2012 г. и м.01.2013  данък при източника по чл.37 от ЗДДФЛ, удържан от чуждестранно физическо лице, съответно през м.10,  м.11 и м.12.2012 г.

Как да декларираме удържания  данък при източника за последното тримесечие на  2012 г.?

От указанието в НАП от 09.01.2013 г. разбирам че платеният през м.01.2013  данък трябва да се декларира в новият образец 4001 на Декларация по чл.55.

Какво обаче се случва с недекларираните данъци, платени в м.11 и м.12.2012 г.? /Досега , знаете , че те се декларираха на тримесечие и срокът за подаване на последната декларация е 31.01.2013/

Трябва ли да подаваме старият образец 2030 на декларацията по чл.55 за последното тримесечие на 2012 година?    Да включим ли удържаният данък при източника през

м.12.2012 и платен през м.01.2013 , при условие , че ще подадем данните за него в новият образец 4001?


За този данък при източника на ЧЛ, важи параграф 59 - пише си по стария ред и срок. Аз го разбирам със стария образец 2030.
Старата Д55 (обр. 2030) е за внесен данък. Новата Д55 (обр. 4001) е за дължим данък.

Най-вероятно на 29.01 от НАП ще излязат с указание и за това, защото срокът за подаване е 31.01. Според мен е със старата декларация, тъй като данъкът не е дължим, а внесен през 4-то тримесечие на 2012, а новата Д55 е за дължим.
Указания за попълване на Декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ"
Цитат
……
18. Дата на изплащане/начисляване - попълва се датата (дд,мм,гггг), на която са изплатени, съответно начислени възнагражденията (не се попълва от самоосигуряващите се лица и от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване).

Когато възнагражденията са неначислени, се попълва 25-о число на месеца, следващ месеца на полагане на труда. За дължимите осигурителни вноски от българския посредник за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване и за дължимите здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване за дата се попълва 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. (Когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г., се попълва датата на последния календарен ден от месеца, посочен в т. 9.)
……

Та за протокола се присъединявам към мнението на Таня, Мария и Делфин от нашия форум, че текстът в скобите се отнася само за случаите от абзаца, в който се намира това изречение. В общия случай за Декември.2012 в Д6 се записва датата, на която са изплатени, съответно начислени възнагражденията, с код 3. Тоест например при изплатени, съответно начислени възнаграждения на 09.01.2013, в т.18 се попълва 09.01.2013, а не 31.12.2012.


Въпросният абзац означава следното:
Когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 година, тогава в т. 18 се попълва датата на последния календарен ден от месеца, посочен в т. 9, в следните три случая:
1)   когато възнагражденията са неначислени или
2)   дължимите ОВ са от българския посредник за лицата по чл. 4, ал. 5 от КСО или
3)   дължимите ЗОВ са за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО.

Цитат
Чл. 4, ал. 5 от КСО: Лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, могат да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване
чл. 40, ал. 1 от ЗЗО

Чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО: за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно-установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност - минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноските се внасят до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят, от централното ръководство на съответното вероизповедание;

Момичета, страхотни сте. Благодаря!
 :ok:


Скрит текст :
Д55 не се подава, ако данъкът е платен през 12.2012. За първо тримесечие на 2013 може да има възможност за онлайн подаване на тази декларация.
Значи утре трябва да се плати авансово удържания данък, както и да се подаде Д55? А дали и плащането на осигуровките за декември не са до 10.01.2013?

Да - за доходите платени през Декември.2012. В първоначалния ти въпрос, доходите са платени през Януари.2013, за тях срокът е 30.Април.
Не - за осигуровките.
Чудно. Ден преди изтичането на срока, в края на работния ден, се спуска така очакваното от всички указание. Дано от всички офиси на НАП го прочетат и да не връщат хората с декларациите повече.
Ако ДДФЛ е удържан през първо тримесечие на 2013 година, то той се внася в срок до 30.04.2013 и Д55 се подава в същия срок.
При този вариант така ли остават сроковете? Когато януарските заплати са начислени и изплатени на 05.02.2013?

Вариант 5: Начислено на 05.Февруари и изплатено на 05.Февруари
Внасяне на осигуровки – 25.02 (до 25-до число на месеца, следващ месеца през който е положен трудът (Януари))
Д1  – 28.02 (при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението)
ДДФЛ – 25.03 (до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан, като той се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход)


Аз бих подала и Д1 до 25.02.
Здравейте nelito12345,

Направихме някои промени във формата на графика, след съгласуване с колегите от КиК.

Съгласно процедурата, която сме предвидили тук, служителят сам попълва графика си и го предава на предприятието за съгласуване и утвърждаване. Това предаване става в една бъдеща дата, и точно защото датата е бъдеща, сме я оставили да се попълва на ръка при предаване.

Полето Утвърдил графика, също сме го оставили за попълване на ръка, защото попълвайки този график служителя, може да не знае кое име да попълни от ръководството или да го обърка. След като отпечата графика, това име е в абзаца “Попълва се от работодателя” и то се попълва от работодателя при самото утвърждаване.

Относно “Графикът е предаден в предприятието за съгласуване и утвърждаване на:..............”, както е написано, индивидуалният график се предава в предприятието за съгласуване от самия служител. Посочва се датата, на която е предаден от служителя – на ръка, защото в момента на попълване тя не е достатъчно известна. Това е съобразено и с Поканата от работодателя, която е част от самата процедура, и в която са определени крайната дата, до която служителят трябва да заяви своя индивидуален график и датата, до която работодателят ще утвърди графика на предприятието.
Новите текстове от КСО ще засегнат малко хора, смята директорът на правната дирекция в НОИ Снежана Малакова
8 януари 2013 17:59 | Марта Младенова |

За по-голямата част от самоосигуряващите се лица, които имат собствен бизнес, няма да настъпят промени в начина на осигуряването. Това заяви в интервю за Дарик директорът на правната дирекция в НОИ Снежана Малакова. Тя обясни, че от началото на годината са влезли в сила текстове, които прецизират разликата между управител на търговски обект и управител на дружество. Новите текстове ще засегнат сравнително малка част от хората, смята Малакова, макар и да не се нае да даде конкретни цифри. Експертът не се нае да коментира и изнесената вчера информация, че собствениците на 190 000 семейни фирми ще трябва да плащат по-високи осигуровки. Експертът уточни, че в никакъв случай не се налага да има двойно осигуряване за едно и също лице.

На въпрос на Дарик, че опасенията идват от хотелиер например, където едно семейство стопанисва хотел и един от членовете му е управител, а останалите са наети лица, как управителят например ще се осигурява, Малакова обясни, че всичко зависи от конкретната ситуация. Не можем в конкретния случай да подведем под общ знаменател всички хора, които попадат в обхвата на този текст, каза експертът. По принцип по реда на член 4, точка 7 могат да се осигуряват лицата, които управляват цялото дружество, което може да има пет хотела, десет хотела, десет сладкарници и шивашко ателие, каза Малакова. „Управителите на тези звена не са лица по член 4, ал. 1, точка 7. Управителят е един, двама или трима, колкото са вписани в Търговският регистър. Но те винаги са индивидуално определени, точно посочени. Само тези лица се осигуряват по този ред, само за тях биха били относими праговете респективно в хотелиерската, шивашката промишленост в зависимост от това коя е преобладаващата икономическа дейност на това дружество. Но в никакъв случай по този ред не би следвало да се осигурява управителят на хотела, сладкарницата или шивашкото ателие", каза тя.

Източник: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1021503
От НАП отрекоха да има промени в осигуряването на управители на фирми
Източник: ПОТВ   15:53 / 08.01.2013
©

Тревожна информация излезе вчера за малкия бизнес. На брифинг на БСП депутатът Захари Георгиев обяви увеличение на осигурителните вноски на управителите на малки и средни фирми до 300 лв на месец. Обяснимо такава една ситуация е тревожна за хората, които разчитат на труда си в еднолични дружества. Днес потърсихме информация от Националната агенция по приходите. Росен Бъчваров, прес аташе на НАП, обясни специално за нашата телевизия, че няма промяна в осигуряването на управителите на малки фирми. Ако те имат нулев доход, то и нищо повече няма да плащат освен сегашните си вноски. Логично е, каза той, ако човек има малко ателие и работи сам, да не си издава договор за управител, защото няма кого да управлява. С една дума- тревогата е прибързана, промяна в досегашното осигуряване в дребния бизнес няма.

Източник: http://potv.eu/407138.html
Това са глупости ruchoni и нека не превръщаме темата в политическа, заради един неизпипан текст в КСО. Къде беше този депутат от БСП, когато КСО беше още на етап Проект и защо тогава не алармира медиите за спорните текстове, които се готви да приема Парламента? Просто целта е да се повтори истерията от Февруари 2010.

От къде е линка? Сега преписват всички тази статия с пълна сила. Тук я намирам:
http://www.cross.bg/1343495
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1020776

*Темата явно е важна, поставям я в Раздел ТРЗ при закованите теми.
Вариант 2: Начислено на 31.Януари и изплатено на 05.Февруари

Осигуровки до 25.02
Д1 до 25.02

ДДФЛ до 25.03
* Данъкът се внася до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан. А данъкът се удържа при изплащане на заплатата, според ал. 4 на чл. 42 ЗДДФЛ. Тоест удържа се на 05.02. Следователно ДДФЛ се внася до 25.03, защото март е месецът, следващ месеца, през който данъкът е удържан (февруари).

Д6 (първа) до 25.02, с код 5 и само с осигуровки
Д6 (втора) до 25.03, с код 5 и само с ДДФЛ
*Когато с Д6 се подават данни само за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ (трудови), Д6 се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан (чл. 3, ал.3, т. 1 НАРЕДБА № Н-8). А данъкът се удържа при изплащане на заплатата, според ал. 4 на чл. 42 ЗДДФЛ. Тоест удържа се на 05.02. Следователно Д6 се подава до 25.03, защото март е месецът, следващ месеца, през който данъкът е удържан (февруари).

**Може да се подаде и една обща Д6 за ДДФЛ и осигуровки до 25.02. Ако ДДФЛ не бъде платен до подаването на Д6, сумата на данъка ще се вижда, като задължение в единната сметката до внасянето и, чийто срок за внасяне е до 25.03.Ние, в кантората сме по Вариант 2. Но и ние не сме процедирали така с по-късно плащане на ДДФЛ, независимо, че ЗДДФЛ позволява. Превеждали сме винаги осигуровките и данъка, заедно с превода за заплатите, точно защото е по-затормозяващо да се следят повече срокове.

Но понеже ми стана интересно, мисля да го тестваме за януарските наши заплати, които ще преведем на 05.Февруари, за да видим коректно ли са заложени тези срокове в единната сметка. Няма да преведем ДДФЛ до 25.02, защото неговият срок за плащане е до 25.03, а само осигуровките. И ще подадем Д1 и само една Д6 на 25.02 и за осигуровките и за ДДФЛ наведнъж, с дата на плащане на заплатите 05.02. А ДДФЛ ще го платим например на 14.03, с едно платежно с ДДС-то, за да изследваме какво се вижда в СУП на НАП. Междувременно ще поискаме от НАП удостоверение за наличие и липса на данъчни задължения около 01.03. И ще се види виси ли ДДФЛ-то, като задължение в системата до внасянето му и дали ще ни издадат чисто удостоверение.
В Център пък ми казаха, не, не, не се подава  :laugh: Не спорих

В НАП Център (информация от тази сутрин) - приели били такава една декларация до момента, но не са я въвели в системата, защото нямали система.

Нашият човек само е попитал, не е подавал.