Данък „Уикенд” съществуваше и преди, но нямаше ясни критерии
Цитат
„Данък „Уикенд” не ми е сред любимите теми, но трябва да уточним нещо много важно. Този закон съществуваше и преди като правен механизъм, но липсваха ясни критерии за неговото прилагане. Сега тези критерии вече са факт и злоупотребите рязко намаляха”, каза на национлена среща на ГЕРБ „Предприемачи” в Хасково председателят на енергийната комисия в НС и областен координатор на ГЕРБ Делян Добрев.
Как ще гарантирате на фирмите, че данъчните няма да злоупотребяват с данък "уикенд". Че няма да ги карат да отчитат всеки кламер например?

Когато внесохме закона, бяхме предвидили неща дори извън директивата, които обаче да са благоприятни за режима, който предлагаме. Имаше праг за някои видове активи. Но парламентът го отмени. Те отмениха облекчаването на режима, а запазиха самия режим. Това, което можем да направим сега и което е направено в много европейски държави, е свързано с моторните превозни средства – да има възможност за ползване на 50% на данъчния кредит, след което да не се изследва личното ползване. Не може да има праг на същественост, защото евродирективата не го позволява. Това, което трябва да се направи при нас, което също е свързано с облекчаване на режима на отчетност, е въвеждането на данък при източника по отношение на личното ползване, който обаче няма как да е 10%, защото трябва да компенсира осигуровките. Защото, ако собственик преотстъпи на служителя фирмен актив, който той да използва за лични цели, той трябва да се третира като доход. С 10% данък при източника ще се реши казусът с корпоративното облагане. Обаче казусът с осигуровката ще остане. Все още правим сметки, но излиза, че алтернативният данък при източника трябва да е около 17%.
Източник: Владислав Горанов: Десетина души са овладели големия строителен бизнес
Прегледайте чл.21 от ЗДДС и уточнете къде е мястото на изпълнение при доставка на услугата.
Срок за извършване на ревизията
Чл. 114. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Срокът за извършване на ревизията е до три месеца и започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане. Когато заповедта за възлагане на ревизията е връчена по реда на чл. 143м, ал. 1, срокът за извършване на ревизията започва да тече от датата на получаване на уведомлението за извършено връчване от компетентния орган на другата държава - членка на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Ако срокът по ал. 1 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до два месеца със заповед за удължаване на срока от органа, възложил ревизията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Когато сроковете по ал. 1 и 2 се окажат недостатъчни поради особена фактическа сложност на конкретния случай, срокът може да бъде продължен общо до не повече от три години със заповед за удължаване на срока на изпълнителния директор, издадена въз основа на мотивирано предложение на териториалния директор.

Източник: http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135514513
Четейки Осчетоводяване на данък “уикенд”, където се споменава за корекция на данъчния амортизационен план, започвам да се замислям все повече за един договор за наем на МПС.
Мисля на всички стана ясно как да се осчетоводят протоколите по чл.117, но все още има неясности за ефектите по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ.
Погледнете и чл.65 ал.11 от ЗДДФЛ.
След като е ползвано облекчението по чл.22 в, екземпляр от приложението с вх. номер от работодателя се прилага към декл. по чл.50.Пише го в Указанията.
Цитат
Когато данъчното облекчение за деца е ползвано чрез работодателя, но физическото лице е задължено да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към нея трябва да се приложи и декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца.

Източник: http://www.nap.bg/page?id=336
За декемврийските заплати изплатени м.01 правя така:
Дата на осчетоводяване: 30.12.15г. Дата на документа: 08.01.16 г.
За да минат за разход м.12.
За ДОД и статиите за изпл. на РЗ отиват в м.01 с дата 08.1.16г.
 
5-6 месеца?  :blink:
Я погледнете какво пише тук:
НЕЛК и ТЕЛК
Цитат
В какви срокове се получават документите от комисиите?
Освидетелстването на лицата, явяващи се на ТЕЛК/НЕЛК се извършва в тримесечен срок от получаване на медицинската документация в комисиите.

Търсете си правата! Не чакайте някой да се сети за Вас, в случая Вашия роднина!
Няма нищо лошо човек да си прави планове. Но нека не забравяме, че не можем всичко да предвидим.  :smile1:
Скрит текст :
Pupeshche, благодаря за напомнянето!  :good:
http://www.nap.bg/news?id=2821
От Наредба H-8:
http://lex.bg/laws/ldoc/2135514771
Цитат
18. Дата на изплащане/начисляване - попълва се във формат (дд,мм,гггг) следната дата:
- датата на последния календарен ден от месеца, в който възнагражденията са начислени и/или изплатени;

Като се има в предвид принципа на текущото начисляване, излиза водеща датата от месеца на начисляването, а не- на изплащането.
http://nap.bg/news?id=2850
Цитат
Отстранени са грешки от предходната версия.
:wink1:
Обърнете внимание на текста, който към копирала.
http://balans.bg/7168-prekratjavane-na-trudovo-pravootnoshenie-po-vreme-na-majchinstvo/
Скрит текст :
За доходен критерий, сумата да не надвишава 350 лева за член от семейството, като от средата на годината вече ще е 400 лева.
Източник: http://bnr.bg/plovdiv/post/100643632/detskite-nadbavki-po-novi-pravila-ot-anuari-2016
Според мен е проблем.
стр.30 от Ръководство за подаване на електронни данни от доставчик (ЕДД) и електронни данни от получател (ЕДП)
http://www.nap.bg/page?id=547
Цитат
ЕДП се подава в рамките на деня, в който е извършена продажбата или в деня на настъпване на промяна в обстоятелствата.


И от Често задавани въпроси:
Скрит текст :