Благодаря за инфото, dyndla . Само не я виждам в ел.услугите.....дано и там я качат.
Не знам да има трети начин , Ива88  :smile1:
Аз лично предпочитам и прилагам начисляването на заплати и осигуровки от работодател през разходни сметки, а сумите от БТ - начислени по приходна сметка. Това ми позволява да си формирам правилно себестойността на продукцията, ако имам такава или въобще да видя реалните разходи, които извършвам. Ако избереш втория вариант - да осчетоводяваш през разчетни сметки също не би било неправилно. Така обаче не се получава пълна картина на направените разходи.
Хубава вечер и весели празници! :give_rose:
Написаната от Вас контировка е за получените пари от БТ. Освен това обаче ще осчетоводите и работната заплата и осигуровките на наетите по тази програма лица чрез сметки от група 60 и ще имате равенство на разходи и приходи - няма как да се получи да платите данък на получената от БТ сума по програмата.
Единият от начините за осчетоводяване на суми по програма от БТ е именно този, а бихте могли да осчетоводявате тези суми и през разчетни сметки.

нещо по въпроса от други теми
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4175.msg20571.html#msg20571
Ако ще подавате болничния лист до края на 12.2012 г. то очевидно ще трябва да бъде със старата програма. След нова година едва ли някой в момента знае дали ще приемат със старата версия или ще трябва да изчакаме нова такава. Имаше публикувано едно писмо на НОИ, че няма да връщат за неотразени реквизити за дата на плащане и начисляване на осигуровки и др. , което ще бъде явно за периода на уточняване именно на този въпрос с програмата им.
Няма проблем работникът да бъде на два трудови договора - основният ще бъде при вас, като за преминаването му на 4 часов работен ден ще направите допълнително споразумение, а по втория трудов договор към общината ще работи на 8 часа. Пред втория работодател лицето ще трябва да декларира, че е съгласно да работи повече от 48 часа седмично .
 ЗКПО
Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
 (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци "

В случая предприятията - платци на доходи няма да са задължени да удържат данък и следователно няма да подават декларация по чл.55 ал.1 ЗКПО.
След като СОЛ е платил осигуровките си подавате обр.1 само за него - за наетото лице вече сте подали.
Весели коледни празници ! :jester:
Благодаря за този линк ! :give_rose:
Само не ми става ясно дали като няма да се ползва вече този формуляр за платежно ще има нов или просто този остава, но при попълване на новите задължителни реквизити - ще го видим от ел.банкирането на Прокредит / а и не само от там  :smile1: /.
Хубави празници ! :wave:
Ако наемът е платен декември ДДФЛ се дължи до 10.01.2013 г. Новите правила биха се отнасяли за наем, изплатен 01.2013 г., а питането в случая е за наем, платен 12.2012 и кога следва да се плати ДДФЛ за него.
Неофициално чух, че платежните щели да са същите за плащане към бюджета само нямало да се попълват всички полета, а само тези, които отговарят на новите изисквания. Не знам доколко е вярно - някой има ли информация ?
От 01.01.2013 вече няма да пишем платежните по стария образец. Ще попълваме по новия начин .
Виж в тази тема постинга на Алфа има нещо по въпроса :
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4424.msg23337/topicseen.html#new
Лицето е безработно и има невнесени осигуровки ли ? И какъвто и проблем да има така или иначе трябва да бъдат внесени най-малко , за да спрат да текат лихви.
Това няма как да стане автоматично. Трябва да си видите точните задължения, ако имате такива с изтекъл давностен срок да подадете молба за погасяването им по давност и ако имате наистина надвнесени данъци, то можете да ги приспаднете от първото по ред задължение след 01.01.2013 г..
ЗДДФЛ
...............
Чл. 4. (1) Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:
1. което има постоянен адрес в България, или
2. което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
3. което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
4. чийто център на жизнени интереси се намира в България.

Ако не отговаряте на посочените по-горе условие не сте местно физическо лице.

Чл. 37. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) С окончателен данък независимо от обстоятелствата по чл. 13 се облагат доходите по чл. 8, ал. 11 и следните доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната:
........................
4. доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, включително вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на правото на собственост;
Декларация образец 7 се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, в който е възникнало обстоятелството за внасянето на здравноосигурителните вноски от лицата, които не
са осигурени на друго основание.
един вид , че може да се платят заплатите без да са платени осигуровките

както и до 25 число платени или не заплатите, имаме или не пари - трябва да сме платили осигуровките...
За подаването на Д1 и 6, трябва да почакаме промените в Наредба 8
А по отношение на плащане на осигуровки и заплати, аз поне не видях да са взаимно зависими.

Да, точно така - плащането на осигуровките няма да зависи от това на заплатите. Смятам, че доста ни улеснява тази позиция.
" Ако имаме възможност (т.е пари) до 25.02.2013 год.плащаме осигуровките"

Всъщност осигуровките просто трябва да са платени до 25 число на месеца, следващ този, през който е положен труда - не ни питат имаме ли или нямаме пари. Не съм видяла излезли ли са нови неща за подаване на обр.1 и 6, но при плащане на осигуровките ще трябва да сме подали и обр.1, за да се обвържат плащанията със задълженията. Това, което пишете за обр.6 е така според нормативната уредба за 2012, но не знам дали няма и там да има промени.
Днес се замислих върху една ситуация, реших да я споделя - не мога да си отговоря в момента. Ситуацията е теоретична.
Проверяваме задълженията на фирма Х в НАП . Виждаме, че има такива примерно за 120 лв. здравни осигуровки на персонала за 01.2012 г.. Имаме обаче платежно за тази сума и отиваме с него в НАП. Там обаче - поне на местна почва - ни започват по процедура. Разглеждат ни задълженията, приемат ни платежното, с което удостоверяваме, че сме платили тези 120 лв. и ни пращат в деловодството да подадем молба да бъде коригирано това задължение и преразгледани лихвите. Казват ни обаче, че това ще стане в определените по ДОПК срокове - с една дума едва ли до 31.12.2012 г.. Още в началото на 2013 решаваме да платим осигуровки, но понеже тези 120 лв. не са оправени в системата ни ги прибират от сумата по това първо плащане. Все пак сме подали молба за преразглеждането на 120 лв. , а ако не сме я подали и тепърва подадем ще върнат ли " лентата " и ще ни оправят ли кашата, при която от осигуровките ни са взели 120 лв..
Малко дълго писах - с една дума ме притеснява, ако преди да сме оправили разни висящи недействителни задължения имаме плащане и си ги удържат след това ще коригират ли данъчната ни сметка ?
Наредба за медицинската експертиза
чл.6
.........
(5) Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца