Много трябва да сме внимателни в сроковете - примерите доказват това - вариантите са доста  според датата на начисляване или изплащане. Най-безпроблемно би било да начисляваме / изплащаме заплатите до 25 число на месеца, следващ този, през който е положен трудът и до същото това 25 число да внасяме осигуровките и подаваме обр.1 и обр.6. Не, че винаги е постижимо - всяка фирма си има свой ред в това отношение.......
 " Колеги, таксите при регистрация на кола към КАТ  какви са ?
 Такси външни услуги или такси към държавна администрация?
 Аз мисля,че по скоро  са  към ДА ,но не съм сигурна ."

Тези такси всъщност са към общинска администрация , а иначе по-скоро са такси за външни услуги според мене.
" За целта ще бъдат направени промени в програмния продукт  “ПОПДОО”  като ще бъдат заложени автоматични проверки и съответните съобщения по отношение спазване на срока (15-то число на месеца)  за всеки представен документ."

Вероятно ще вписваме в приложение 15 датата на представяне на болничния от работника на работодателя и на тази база ще бъде извършван контрола. Така ли го тълкувате ?
ЗДДС - в момента действащата разпоредба

Чл. 70. (1) Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато:
............
4. е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил;
5. стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на превозните средства по т. 4, както и за получените транспортни услуги или таксиметровите превози с превозни средства по т. 4;


ЗДДС - в сила от 01.01.2013  г.

чл.70 ал.1
..............
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил;
5. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали
Трябва да влезете с електронния си подпис и като една от опциите там е справка за задълженията.Това можете да направите за собствената си фирма или за друга, за която имате оторизация за достъп до данъчна и осигурителна информация.
Вероятно далече по-лесно би било да обобщим дадените отговори с цел да сме изчерпателни и да се избегне всякакво недоразумение и излишна язвителност.
При начисляване на личен труд без изплащането му СОЛ дължи осигуровки върху избрания от него осиг. доход, а при изплащане на личния труд от 1000 лв. брутна сума се дължи ДДФЛ съгласно цитираните законови разпоредби на ЗДДФЛ и изчисляването на данъчната основа и ДДФЛ в примера на питащата са верни.


Специално на кате-то желая един ведър ден , за да се разсеят облаците и прогонят лошото и настроение. :wave:
Благодаря за систематизираните така добре промени в ЗДДФЛ! :give_rose:

Направи ми впечатление следното :
"
Според новата точка 58 на § 1 от Допълнителните разпоредби, "Депозитни сметки" са банкови сметки за съхранение на пари за определен срок срещу възнаграждение (лихва)."

Има банки, които започнаха да предлагат безсрочни депозити. Явно така са решили да " противодействат "  на облагането на депозитите............
Докато публикувам поста си не съм видяла, че kamych вече е дала отговор с цитиране на точните членове. Така дано питащата е вече убедена, че ДДФЛ се дължи.
ЗДДФЛ
ДР
26. "Трудови правоотношения" са:
............
и) (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери;


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(1) Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина. Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.


В случая въобще няма задължение за определяне на ДДФЛ.


А дали можеш да се аргументираш защо ?
Доходите на СОЛ за положен личен труд на СОЛ са приравнени за целите на данъчното облагане на доходи от трудово правоотношение съгласно ДР на ЗДДФЛ и следва да се начисли и ДДФЛ.Питането е именно за СОЛ, полагащо личен труд в дружеството, в което се самоосигурява.
Да, определянето на ДДФЛ в случая е правилно. В обр.1 посочвате в т.21 осиг.доход 420 лв., в т.31 - 1000 лв., в т.31А - дължимия ДДФЛ 87.69, в т.34 - 420 лв..
Ако съм разбрала правилно  плащаш наема на физ. лице със РКО, Служебна бележка на физ. лице за удържания и внесен данък в бюджета и накрая Сметка за изплатени суми. Относно удържания данък които е 10% се внася до 10 число на месеца, следващ този на изплащане на дохода от наем на физическото лице и се внася в бюджета от Наемателя/фирмата, предприятието/ Ако греша моля поправете ме.

Правилно си разбрала , това е в момента актуалното законодателно положение. Излезлите промени в ЗДДФЛ касаят и плащанията на ДДФЛ за доходи от наем, но за това - след 01.01.2013 г..
Да, правилно е. Приключването на 602 и 611 би могло да бъде и по други сметки в зависимост от счетоводната политика на фирмата, но така също е ОК.
"Наема се плаща всеки месец с РКО."
Освен това се издава  СИС за изплатения наем и служебна бележка за удържания данък. Служебната бележка се дава в два екземпляра на лицето при всяко изплащане на наема и удържане на данъка.

"Наемателя си удържа всеки месец 10% данък от ЗДДФЛ и на шест месеца го внася с платежно нареждане в бюджета."
ДДФЛ се внася до 10 число на месеца, следващ този на изплащане на дохода от наем на физическото лице. Щом го изплащате всеки месец редното е да внасяте и данъка ежемесечно в определените срокове.

"Задължително ли е този данък да се внася от Наемателя?
Да, задължително е.

ЗДДФЛ
чл.44 (4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 се умножи по данъчна ставка 10 на сто
Подаването на обр.1 и 6 няма да е обвързано с изплащане на заплатите. Даже подадената информация би трябвало да изпревари плащането на осигуровките, за да е декларирано какви задължения имаме и да бъдат покрити при превода с общото платежно.
" Аз го разбирам, че ако заплатите за м.01 се начислят или платят на 28.02, то срокът за  Д1 е края на м.02. А осигуровките трябва да са внесени до 25.02 според новото КСО. Така ли е?"

Аз го разбирам също така, само за осигуровките - как да бъдат внесени, ако не сме начислили заплати ? И респективно не бихме могли да знаем размера им.

"И ако заплатите за м.01 се платят на 05.02, то осигуровките  могат да се внесат на 25.02, Д1 също на 25.02. болничните до 15.02. Нали?"

Така мисля и аз по отношение на осигуровките и Д1, но болничните - да, до 15.02.2013 само в случай, че са представени във фирмата от лицето до 31.01.2013 г..

Дано и други изкажат мнения, на този текст и аз се замислих.
От предложеното от Вас осчетоводяване разбирам, че фактурата е издадена от Вас за извършените две дейности - транспортна и товаро-разтоварна. Товаро-разтоварната дейност е извършване също на услуга и можете да осчетоводите и двете в с/ка 703 - приходи от услуги.

Дт 411 / Кт 703 с данъчната основа
             Кт 4532 с начисленото ДДС

В случай, че искате да водите отделно приходите от тези дейности бихте могли да си направите аналитичност по сметка 703 съответно 703/1 и 703 / 2 или да заведете товаро-разтоварната дейност в отделна сметка 70... според вашия индивидуален сметкоплан.
до 31,12,2012 може ли да се отпишат поради давност задължения за периода 01,01,2007 до 31,12,2007 / конкретно имаме само лихви/

Давността им ще е изтекла на 01.01.2013 г. и тогава следва да подадете в НАП молба за отписването им. Друг е въпросът дали лихвите са наистина дължими или следва да ги преразгледат в случай, че не се дължат, както често се оказва при превеждане на главницата в ред поради някакво необвързване в системата.
За раздадената рента нали имате списъци с имената на получателите на рентата и раздадената им рента ? Осчетоводявате въпросните списъци или счетоводна справка на база същите .
Явно и това е идеята - да си оправи всяка фирма в рамките на тази година задълженията и да се работи ритмично - най-вече имам пред вид коректните данъкоплатци.