Ако не намирате основание за отлагане на платения отпуск съгласно коя да е от алинеите на чл.176 от КТ - не би могъл да отложи целия си отпуск за следващата година.
чл.176 от КТ
...........
(4) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск.

Не би трябвало да има проблем работникът да си ползва целия отпуск следващата година, ако отговаря на по-горе цитираното условие. Примерно, ако по график работникът е имал платен отпуск, но в същия интервал от време излезе в болнични не би могъл по обективни причини да ползва полагаемия платен отпуск.
Ако го дължите този данък върху разходите то така или иначе ще трябва да го начислите и платите - има само лихви за закъснението.
Това да не се пишат пътни листове само на пръв поглед е чудесно, че се премахва едно досадно задължение и го позволява и закона. Мисля си обаче, че именно те биха доказали, че горивото е използвано за управленски или представителни разходи, но свързани с дейността , защото ако не са свързани с дейността и да им платите окончателен данък пак не са данъчно признат разход.
Коректното осчетоводяване изисква да изчакате изхода от заведените съдебни дела.
едно разяснение на НАП по въпроса - относно данъчното третирането на лихвата, получена от физическото лице
Основен трудов договор е този, който е възникнал първи по време , независимо за колко часа е. Вече съществуващият трудов договор на 4 часа е основен и не би могъл да стане втори , освен ако не го прекратите и сключите отново след подписването на трудовия договор при другия работодател.
Закон за чужденците в Република България /ЗЧРБ/:

Чл. 24г. (Нов – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) Статут на дългосрочно пребиваване се предоставя на чужденец, който е пребивавал законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на 5 години преди подаване на заявлението за разрешаване на дългосрочно пребиваване. След придобиването му статутът на дългосрочно пребиваване е постоянен, доколкото не са възникнали основания за отнемането му по чл. 40.


това е за предоставяне на  дългосрочно пребиваване
ЗЗО
Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., предишна текст на чл. 33 - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са:
................
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна;

С една дума ако не е дългосрочно или постоянно пребиваващ не дължи здравни осигуровки - зависи от статута на лицето.
При осчетоводяване на суми от Бюрото по труда вземам начисленията на заплати и осигуровки по същия начин като в посочената тема от irenabrilli , където е публикувала поста си alfa . Използвам за това стандартните сметки 604 и 605 за начисленията на извършените разходи за заплати и осигуровки на лицата, наети от БТ. В края на всеки месец обаче без да чакам превода от Бюрото по труда осчетоводявам очакваната сума  ДТ499 или която и да е подходяща разчетна сметка / Кт 70... т.е. осчетоводявам на приход очакваната сума и след това я закривам с плащането. Така не завися от превода на парите от БТ, които не се знае точно кога ще бъдат преведени и начислявам приходи и разходи за месеца, за който реално се отнасят.
Честит имен ден ! С пожелания за много любов, щастие и късмет!  :give_heart:
Тези активи нали ще дойдат от Австрия ? Та там физическото лице да ги " оцени " като се има пред вид, че става дума за свързани лица. Иначе оценителят е правилния избор.
Елена - С, аз мисля, че трябва да си отстояваме правата, дадени ни от закона, защото НАП и НОИ с противоречивата си практика ни карат да имаме поведение, съобразено с тях дори и когато не са прави. Затова и често те губят дела по различни поводи в съда. В местното НОИ примерно мога да кажа, че дават правилни и компетентни съвети относно майчинството и ситуацията с прокуриста , което дава възможност хората да имат доверие в институциите. Не винаги обаче е така.
Регистрирате се, подавате декларация за започване на дейност, осигурявате се за общо заболяване и майчинство, подавате в необходимите срокове болничните си и други, предвидени в законодателството документи, свързани с тях в НОИ и щом имате 12 месеца осигурителен стаж имате право на обезщетение за бременност и раждане, а впоследствие и на такова за гледане на дете до две години.
и още нещо по-актуално
№ 94K-1305-1 от 10.09.2008 г. относно условията за отпускане на парично обезщетение за бременност и раждане на самоосигуряваща се майка - едноличен търговец
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
чл. 40,

чл. 50,

чл. 53 КСО,

чл. 21 ТЗ
На основание чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените лица за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица имат право на парично обезщетение вместо трудово възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж.

Съгласно чл. 50, ал. 1 от КСО осигурената за всички осигурени социални рискове майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 315 календарни дни, от които 45 дни преди раждането.

На това основание самоосигуряващите се майки могат да получават парично обезщетение за бременност и раждане в случай, че са изпълнени следните условия:

- първо - към деня на започването на отпуска за бременност и раждане майката трябва да е осигурена за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица;
- второ - да е налице най-малко 6 месеца осигурителен стаж с участие в осигуряването във фонд "Общо заболяване и майчинство";


- трето - през периода на отпуска за бременност и раждане и отглеждане на малко дете майката да не упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице.


При спазването на посочените условия за периода на бременност и раждане (до 315 дни) на осигурената за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица самоосигуряваща се майка се изплаща парично обезщетение за бременност. За този период не се изисква управлението на едноличния търговец да се възложи на прокурист.


Посочените условия трябва да са изпълнени и с оглед изплащането на обезщетение за отглеждане на малко дете до двегодишна възраст след изтичането на периода от 315 дни (чл. 53 от КСО). Ако майката - едноличен търговец, не упражнява трудова дейност във фирмата, но фирмата не е преустановила дейност, парично обезщетение за отглеждане на малко дете се изплаща при условие, че предприятието се управлява и представлява от друго лице - прокурист по чл. 21 от Търговския закон. Ако няма сключен договор за прокура с друго лице, се приема, че майката упражнява трудова дейност по повод управлението на фирмата и няма право на парично обезщетение по чл. 53 от КСО.
Вие може да си направите фирма, обаче след като започнете да имате болнични трябва да имате назначен прокурист(ако е ЕТ)

Елена -С , прокуристът се назначава след 410 ден и то ако във фирмата има наети лица и се извършва дейност.
А може и закупуване на ДМА от физическо лице ?
Има регистрация като свободна професия ,плаща си патент, но няма ли вероятност при проверка от НАП които казват , че не може да има проблем че не е ЕТ. Много двусмислено е написано в закона .

Кой текс от кой закон Ви притеснява в случая ?

А иначе извън зададения от Вас въпрос ако упражнявате дейност като ЕООД не бихте имали задължение за патент .