При подаване на обр.6 за 2012 г. в самата декларация трябва да се отразят освен авансовите  и дължимите вноски на СОЛ  , ако има такива за довнасяне по ГДД за 2012 г..
" 3-тата операция-задължително ли трябва да я взема?
501/493-внасяне на сумата от собственика. "

Ако трябва да сме коректни , че осигуровките на СОЛ са за негова сметка - да, трябва.
10243
Този работник на сумарно изчисляване на работното време ли е ? Иначе договорът може да е на 8 часа при СИРВ . Как е сключен ? Като основен - 01, втори трудов - 04 и т.н..
ЗКПО

Коригиране на счетоводни грешки

Чл. 75. (1) При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната.
(2) При определяне на данъчното задължение върху коригирания по ал. 1 данъчен финансов резултат за минала година се прилага данъчната ставка за съответната минала година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на дължимия годишен корпоративен данък за текущата година с разликата между данъчното задължение преди и след корекцията в резултат на грешката се коригира годишният корпоративен данък за текущата година.


Ще приложите по отношение на допуснатата от Вас грешка чл.75 ЗКПО за 2012 г..
А иначе давностният срок е изтекъл по отношение на евентуален техен иск към вас.
" 1. Мога ли да платя осигурителните вноси за тези 4 мес. или има 5 год. давностен срок за внасянето им, както твърдят от НОИ ? "

Искате да кажете, че вие искате да си внесете тези вноски, но под предлог, че е изтекъл давностният срок НОИ отказват тяхното внасяне ли ?
По третия въпрос

" Тук идва третия въпрос - от кой счетоводен финансов резултат - за конкретното дарение ли? "

Не може да има счетоводен финансов резултат за дарението, става дума за счетоводния финансов резултат на фирмата ви за календарната година.
По първия въпрос

ЗДДС
Корекции на ползван данъчен кредит в други случаи
Чл. 79. (1) Регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки или услуги и впоследствие ги използва за извършване на освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

Правите корекция на ползвания данъчен кредит.
ВОП според ЗДДС е:
Чл. 13. (1) Вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
 
Освен това вижте и чл.143 ЗДДС за дилъри на стоки втора употреба и тогава се ориентирайте за отговора.
Задължението за осигуряване възниква при упражняване на дейност от съдружника. В случай, че не упражнява такава няма основание за осигуряване .
Ако болничният е с първи ден 28.11.2012 г. и фирмата няма наети лица, които да работят, то прекратяването на патентната дейност би трябвало да е от 28.11.2012 г. .
Заплатата е, каквато я договорите. Обикновено БТ плаща МРЗ, а ако договорената е повече разликата си поемате вие.
Другото писмо, което постнах по-горе е за прокуриста до 315/410 ден - в смисъл, че не се назначава. След 410 - тия ден обаче, ако фирмата има дейност - да.
Кодексът на труда указва, че това обезщетение се дължи , ако лицето остане без работа един месец след прекратяване на трудовия договор. Докато не изтече този месец нямате основание да начислявате такова обезщетение независимо имате ли декларация. А ако почне работа на 01.11.2012 ?
Смятам , че това писмо не регламентира точно въпроса с прокурата , а с подаването или не на декларация за прекъсване на осиг. от СОЛ - майка. Ако фирмата има наети лица и работи то след 410 - ия ден СОЛ трябва да назначи прокурист.
Няма как лицето да знае през октомври дали до 15.11.2012 г. ще е без работа. Не може преди изтичането на законоустановения срок от един месец да се начисли това обезщетение.
Ще го начислиш след изтичане на един месец от прекратяването на трудовия договор при положение, че лицето докаже, че не е започнало работа. В случая начислението ще е през ноември. Обр.1 подаваш с код 27 за съответните периоди от интервала.
№ 94K-1305-1 от 10.09.2008 г. относно условията за отпускане на парично обезщетение за бременност и раждане на самоосигуряваща се майка - едноличен търговец
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
чл. 40,

чл. 50,

чл. 53 КСО,

чл. 21 ТЗ
На основание чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените лица за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица имат право на парично обезщетение вместо трудово възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж.

Съгласно чл. 50, ал. 1 от КСО осигурената за всички осигурени социални рискове майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 315 календарни дни, от които 45 дни преди раждането.

На това основание самоосигуряващите се майки могат да получават парично обезщетение за бременност и раждане в случай, че са изпълнени следните условия:

- първо - към деня на започването на отпуска за бременност и раждане майката трябва да е осигурена за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица;
- второ - да е налице най-малко 6 месеца осигурителен стаж с участие в осигуряването във фонд "Общо заболяване и майчинство";


- трето - през периода на отпуска за бременност и раждане и отглеждане на малко дете майката да не упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице.


При спазването на посочените условия за периода на бременност и раждане (до 315 дни) на осигурената за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица самоосигуряваща се майка се изплаща парично обезщетение за бременност. За този период не се изисква управлението на едноличния търговец да се възложи на прокурист.


Посочените условия трябва да са изпълнени и с оглед изплащането на обезщетение за отглеждане на малко дете до двегодишна възраст след изтичането на периода от 315 дни (чл. 53 от КСО). Ако майката - едноличен търговец, не упражнява трудова дейност във фирмата, но фирмата не е преустановила дейност, парично обезщетение за отглеждане на малко дете се изплаща при условие, че предприятието се управлява и представлява от друго лице - прокурист по чл. 21 от Търговския закон. Ако няма сключен договор за прокура с друго лице, се приема, че майката упражнява трудова дейност по повод управлението на фирмата и няма право на парично обезщетение по чл. 53 от КСО.

Дано това писмо ви помогне. Успех.
Аз не съм " веща " по въпросите, свързани със ЗП, но ЗПроизводители се самоосигуряват върху 240 лв. , а СОЛ върху 420 лв.., та ми се струва, че не е възможно да има опция да избере по-малкия осигурителен доход.