Не, ако има за довнасяне ще се направи с подаване на ГДД 2012 .
Да се допълня - не е задължен да прави авансовите вноски върху 600 лв. ,а върху минималния осигурителен доход за СОЛ. Би могъл да внася и върху 600 лв. стига при определянето на осиг. доход за 2012 да постигне този резултат. Но като задължение е вноските да бъдат върху МОД за СОЛ за съответната година, а ако има по-висок доход - да изравнява.
Точно затова проверих да попълня една в електронен вариант, но не дава да се въвежда с код 27, който е указан за етажната собственост. На практика - да, трябва - видях вече опцията и в справката, но не дава да се въвежда. Явно затова не са могли и да я въведат в НАП.
Аз мисля,че ако можеше единият съдружник да НЕ се осигурява при работеща фирма ,то тогава защо и другият да се осигурява  ;D . След като фирмата работи и има приходи и разходи ,отчита дейност , задължително се осигуряват и двамата съдружници най-малко като СОЛ. И това е написано в цитирания по-горе закон. Това е моето мнение.

Това не е точно така - осигуряването на съдружниците е в пряка връзка с това упражняват или не те дейност в дружеството. Това обстоятелство се декларира с подаване на ОкД5. Напълно е възможно единият да упражнява дейност, а другият не и да получава само дивидент от участието си в капитала на дружеството.
Чисто юридически, вписването на съдружника като управител го лишава от опцията да не се осигурява. Такава съществува само при условие, че не е вписан като управител, а единствено като съдружник.


Според мене не би могло да се твърди това. Един управител, вписан като такъв не може да се осигурява, ако не упражнява дейност в дружеството. И ако самото дружество не упражнява такава. По тази логика би следвало има или не дейност дадено дружество вписаният за управител да е задължен да се осигурява или самоосигурява.
За 2012 данъка е платен още м,10,2012, От прочетените коментари разбирам, че не трябва да подавам никаква декл, 55
Попълнила съм СПРАВКА 73 - КОЛ,3 С  - 4, ВЕЗ ИМЕ, АДРЕС ,СУМИ И КОД 27 -ЕТАЖНА СОВСТВЕНОСТ,
Днес ме върнаха от НАП, защото не знаят как да я въведат и не знам кое е правилно
ПОМОГНЕТЕ

С код 27 все пак в справката по чл.73 фигурира изискването да се декларират и тези наеми, които са в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците. При попълване обаче в електронен вариант за изпращане с ел.подпис на тази справка при избор на това поле дава съобщение да се избере друг код, различен от 27. Явно кодът е неактивен за попълване и не позволява избор на такъв вид доход.
ЗДДФЛ
чл.38
........
(12) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) С окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица

Доходът от наем за имущество в режим на етажна собственост се облага с окончателен данък по реда на чл.38 и поради тази причина не се вписва в справката по чл.73, в която се оповестяват доходи, получени от физически лица.
ЗКПО
Коригиране на счетоводни грешки

Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната.
(2) При определяне на данъчното задължение върху коригирания по ал. 1 данъчен финансов резултат за минала година се прилага данъчната ставка за съответната минала година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) В случаите по ал. 1 данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.
Филип, препродаването на билките на износители ни води към търговия на едро - както по-горе и Елена-С е писала - 4622 - търговия на едро с цветя и растения. По-подходящо не намирам, позициите са доста окрупнени - точно билки няма.
Недочела съм - не може да е растениевъдство, по скоро търговия - обаче на едро по-скоро.Освен ако не ги преработвате или пакетирате после с цел продажба на дребно на пакетиран чай примерно ?Какво правите с билките след изкупуването им ?
Може би растениевъдство ? На бърз прочит не видях билки.......
Темата е интересна - да я побутна, за да не я изпуснем и при повече време да я коментираме.
Безвъзмездното ползване е отклонение от данъчното облагане.
Ако сте платили самия наем през 2012 то той е данъчно-признат разход за фирмата.Ако наемът е изплатен 2013  и е на физическо лице то със сумата ще преобразувате в увеличение финансовия резултат за 2012 г..Същият наем ще ви бъде данъчно-признат разход в годината на изплащане на наема на физическото лице и тогава ще дадете сумата в намаление на финансовия резултат при преобразуването.
Вие сте го направили вече.
" От това което прочетох мисля че трябва да е така:
 Пример:

 Осигурителен доход = 420 лв
 Брутно възнаграждение за положен личен труд през месеца = 1000 лв
 Осигурителни вноски за сметка на самоосигуряващото се лице:
 За ДОО = 68.46
 За ДЗПО в УПФ = 21.00
 За Здравно осигуряване = 33.60
 Общо = 123.06 лв

 Определяне на данъчната основа и данъка:

 Данъчна основа = 1000 – 123.06 = 876,94
 Данък = 876,94 х 10% = 87.694
 
 Подавате обр.6 до 25.01.2013 г. с ДДФЛ на СОЛ. Попълвате обр.1 като в клетка 31 пишете осиг. доход 1000 , а в 31А - ДДФЛ 87.69. Обр.1 подавате също в срок до 25.01.2013 г..
Ако СОЛ получава доход за положен личен труд в ООД, където се самоосигурява то в сила е следното :
в сила от 01.01.2010

ЗДДФЛ
ДР пар.1
..............
26. "Трудови правоотношения" са: ...................
и) (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.


Да, изчисляването на ДДФл в случая е правилно. По отношение на личен труд на СОЛ в дружеството, в което се самоосигурява прилагам едно писмо на НАП. Там е разгледан и въпросът с Д1.
ЗДДС

Чл. 180. (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Регистрирано лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв.

Това е по отношение на глобите.
ДДС-то е 108,33 лв, а фактурата вече е осчетоводена в м.7.2012.

Imam predwid, ce imate w po-malko oscetowodeni prihodi po kasow aparat sled kato tazi faktura e oscetowodena w broj.