Когато СОЛ получава доходи от личен труд в дружеството, чрез което се самоосигурява се подава с код 12. Неправомерно е неначисляването и неудържането на ДДФЛ при изплащането на дохода от личен труд през 12.2012 ,ако ДДФЛ е следвало да бъде начислен.
Доходът от личен труд на съдружник - СОЛ в същото дружество са приравнени на доходи от трудови правоотношения - виж ДР на ЗДДФЛ параграф 1 т.26 " и ".
Следвало е при изплащането на сумата да бъде начислен и удържан ДДФЛ и с размера на същия да бъде подадена и декл. обр 6 в определените за това срокове.
Ако правилно разбирам въпроса Ви подали сте обр.6 и сега искате да подадете корекция в намаление.

от указанията за попълване на обр.6
Скрит текст :

за корекция на обр.6 - можете да подадете и с ел.подпис в определения за корекции срок

Скрит текст :
продажба                 Дт 411 / Кт 709     1000
изписване                 Дт 709 / Кт 205     7000
приключване на 709  Дт 709 / Кт 123    - 6000
Всъщност като нямате начислявана амортизация изписването на ДМА с цялата стойност от 7000 лв. би трябвало да бъде Дт 709 -други приходи / Кт 205 , ако приемем, че осчетоводите продажбата по сметка 709 - други приходи или която е според Вашия сметкоплан.
Може би ще има, то вече това стана нещо обичайно ........аз съм подала всички декларации обр.1 и 6 на старата си програма ТРЗ и всички са приети успешно. Би могло това да ти е вариант ?
10607
ЮЛНЦ » Re: Асоциация
15.01.2013, 15:58
В статистиката подавате декларация , че няма дейност през 2012 - има формуляр за това на сайта на НСИ. В НАП - обр.1010 А, въпреки, че мнозина споделят мнението, че щом изобщо нямате стопанска дейност не трябва да подавате 1010 А. От предпазливост обаче бихте могли да подадете .
От указанията за попълване на уведомление по чл.123

Указание за попълване на Уведомление за смяна на работодател

Уведомлението се подава в случаите, в които работниците и служителите променят работодателя си без прекратяване на трудовото правоотношение и осигуряването им започва да се провежда чрез ЕИК по регистър БУЛСТАТ на новия работодател. В случаите, в които промяната на работодателя не води до промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ, чрез който се провежда осигуряването уведомление не се подава
Вижте по-горе цитирания чл.126 ЗДДС - изглежда без него няма да стане.
Да, можете да вземете ПИК на фирма по ЕИК. Ако фирмата е ЕТ с ПИК на физическото лице се виждат и задълженията на ЕТ. В този случай не Ви е необходим. За ООД / ЕООД ще Ви издадат ПИК по ЕИК.
Ако фактурата е била в брой това не трябва да е повлияло на резултата за месеца, при банково плащане пък ще е дало отражение. Така или иначе вече е коригиран пропуска макар и не по реда на ЗДДС.  :thumbup:
Аз мисля, че няма значение какво покрива НАП от задълженията на фирмата. Би следвало обр.6 да се пусне, когато си е времето за това - ако е подадена с код 2, то при плащане на заплатите - с код 3. Още повече, че с код 2 не е подаден ДДФЛ, който става дължим при изплащане на заплатите. Ако не са платени не виждам причина да се подава обр.6 с код 3.
Фактурата за продажба трябва да бъде включена в месеца, в който е издадена - не може да стане , както е писала katyamer " Имаш възможност до 3 месеца да включиш документ в дневниците.". Не е без значение и дали фактурата е по банка или в брой.

Корекции на грешки при декларирането

Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124 .
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.
Не е задължително командированият да е в трудово - правни отношения с фирмата, тези отношения могат да бъдат и по граждански договор или договор за възлагане на определена работа. Наличието на такъв договор и в случай, че предметът на командировката е свързан с дейността на фирмата са достатъчни условия разходите на командирования да са данъчно признат разход.
Извън срока за редактиране - неправилно съм писала попълнето вместо попълнено.
В НОИ ще сравнят издаденото УП2 с данните в персоналния регистър - редно би било то да е попълнето, както е подаван обр.1 за ПР. Това лице би могло при подаване на одкументи за пенсиониране да попълни на място декларация, че за целите на пенсионирането е съгласно да бъдат ползвани данните от персоналния регистър и тогава не е нужно да издавате УП 2. В случай обаче, че лицето иска издаването му - съобразете го с подадените вече данни.
Изплатих заплати за м. Декември на 10. Януари. Данък и осигуровки все още не съм превела. Считам че срока им за превеждане е 25 Януари а за данъка 25 Февруари. От различни постове и коментари разбирам че според някой нещата които касаят м. Декември са по старите закони и че съм закъсняла със сроковете. Къде мога да прочета дали е така ?
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец до:
а) 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;
б) 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът;
2. от самоосигуряващите се лица:
а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях;
б) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност;

Не сте закъснели със сроковете.
Подавате си СД по ЗДДС с попълнена клетка 80 и подавате и приложение 6 . Няма значение, че имате задължения - това не би трябвало да промени начина на подаване на ДДС при приключила процедура.
Тука в тази тема дискутирахме дали при неплатени осигуровки за месеци през 2012 г. трябва да подадем обр.1 на СОЛ. Само с цел да стигнем до отговор на този въпрос искам да споделя нещо. Подадох обр.1 на СОЛ за 12.2012 г. и в неговата единна сметка този обр.1 за 12.2012 г. формира задължение. В такъв случай обр.1 вече определено ще отразява задължение по единната сметка на СОЛ от 01.01.2013 г.. Вероятно за да не се дублират тези задължения вече обр.6 за СОЛ за 2013 няма да се отразяват като задължения, може би само ако има разлики в повече при годишното изравняване.
Открит остава въпросът - обр.1 за СОЛ за месеците от 2012, за които не е платено - да се подава ли ?
Моето лично мнение е да, обаче все пак съм доволна, че нямам такива , за да изпробвам верността на предположението си. :laugh: