Би следвало да бъде до 25 число. Не срещнах изрично указано някъде подаването на обр.1 и обр.6 да е обвързано с датата на плащане на заплати и осигуровки.
" ...............на СОЛ-те ,които имат неплатени здравно осигуровки от времето преди да станат СОЛ ще се покажат ли в единната сметка на фирмата ? "

Ако са били примерно безработни и имат подадена декл. обр.7 би трябвало.
Предприели са действията по запорирането именно , за да прекратят давността.
Би трябвало да си ги подадат до 25. 01.2013 , за да има информация в данъчната им сметка за задълженията им и за да е актуален персоналният им регистър.
Подаденият обр.1 и внесените осигуровки си остават необходимо и достатъчно условие, мисля. СОЛ като ФЛ би могло освен осигуровки да има и други данъчни задължения, но това не би попречило да му се завери осигурителната книжка при наличие на внесени осигуровки и подаден обр.1 за това.
Разбирам го така - до 25 .02.2013 подаваме обр.1 и обр.6 за 01.2013 г. / примерно / . Ако заплатите не са изплатени нямаме задължение за плащане на ДДФЛ и съответно не го подаваме с другите данни в обр.6. При изплащане на заплатите ДДФЛ е дължим и подаваме обр.6 в горецитираните срокове само с данните за ДДФЛ. Обр.6 ще бъде с код 5 - независимо платени или не заплатите.
Всъщност няма значение точно какво плащате вие с платежното - сумата ще погасява най-старите ви задължения. Всички останали дължими суми ще стоят неплатени. Не знам дали ще пращат писма - по-скоро не , но ще ги виждаме в данъчната си сметка -  за неплатените задължения ще си текат лихви и глоби, ако по закон са предвидени такива.

за кодовете:

" Всички плащания към централния бюджет, НОИ и НЗОК се превеждат по досегашните сметки за републикански данъци на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 11 11 11."
На страницата на НАП има образци на платежните за бюджета и ДЗПО в сила от 01.01.2013.
Честита Нова година!  :give_rose:
 И във връзка с прогнозната печалба - важно е собствениците да разберат, че нищо не им гарантира именно " точното " прогнозиране и отклоненията от тази определена печалба и евентуалните лихви, свързани с това да не бъдат приемани като нещо, което няма да се случва. Всъщност ще бъде в реда на нещата - кой ли би могъл да е толкова прецизен, че да изключи тази възможна последица ?
1 – Изплатен аванс за месеца – когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
2 – Начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
3 – Изплатено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с кодове 1 и 2), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
5 – Изплатено, начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца в т. 9, в това число допълнителни доходи от трудова дейност (включително доплащания или частични плащания за целите на данъка).

Кодът за обр.6 и за сумите в него, когато имаме ДДФЛ за възстановяване ще зависи от годината , за която подаваме данните. В дадения пример , ако ДДФЛ на втория работник намаляваме с тези 4 лв. и това става за 12.2012 г. то кодът ще бъде 2 или 3.

Весели празници ! :jester:
Разбирам го така - ДДФЛ по чл.49 ал.5 е този, който имаме да удържим от наетото лице , когато авансово удържаният ДДФЛ е по-малък от този в годишен размер. В примера на това условие отговаря само работникът, който има да довнася 10 лв.. Ако е само това лице с ДДФЛ за довнасяне обр.6 с код 9 ще бъде само с 10 лв. .
Малко още за чл.30 ЗКПО.

Чл. 30. (1) Счетоводно отчетените неразпределяеми разходи, съответстващи на дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък, на юридически лица с нестопанска цел, не се признават за данъчни цели.
(2) За данъчни цели се признава частта от неразпределяемите разходи, определена, като общият размер на неразпределяемите разходи се умножи по съотношението между приходите от дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък, и всички приходи на юридическото лице с нестопанска цел.

За счетоводни цели ще ви се признае целият размер на разходите, които сте отчели. За данъчни обаче - само размерът по ал.2. Отчели сте примерно 1000 лв. неразпределяеми разходи за стопанска дейност. В преобразуването в ГДД давате тази сума в увеличение на финансовия резултат, а сумата, определена съгласно ал.2 давате в намаление - примерно 300 лв.. Ива99 е илюстрирала как да изчислите коефициента и съответно данъчно признатия размер на разходите за стопанска дейност.
 " Дружеството попълва пътна книжка, на която са отразени изминатите километри. Бензинът се завежда по 302 и на база на изминати километри по пътна книжка се изписва и съответния разход. "

След като попълвате пътни листове / пътна книжка там би следвало да се отразяват не само километрите, но и до къде се е пътувало. Именно самите маршрути следва да указват къде и с каква цел са били извършвани пътуванията. Така ще разграничите стопанската и регламентираната дейност на ЮЛНЦ от пътуванията за управленски цели.На база изминатите километри ще определите и изразходваното гориво и съответно данъчната основа за облагане с окончателен данък на разходите за управленска дейност.


Нещо не виждам това становище, би ли писал къде го четеш или направо да го постнеш ?
ЗКПО
Чл. 204. С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи:
............
3. разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.......

Какво друго освен да ти кажем честито! :laugh:
 :thumbup:
В коригиращата попълнихте ли по същия начин всечки реквизити - код 2 и дата на плащане / начисление същите като на предходните ? Ако има различни няма да стане . И като подавате коригираща първо изчакайте да я приемат нея, после подайте редовната.

от указанията за попълване на обр.6

"7. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Код корекция - в полета от 7.1 до 7.4 се попълва:
буква "К" - когато се намалява размерът на декларираните задължения. В този случай, освен коригираните, се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация."

Като посочите нули ще се занулят подадените данни. Останалите данни от подадената обр.6 трябва да са обаче едни и същи - кодове, дати, период.
" Отхвърлиха ми Д6 коригираща с отговор, че нямам какво да коригирам ..."
Първите две подадени наистина ли са приети ? В коригиращата попълнихте ли код 2 като на подадените вече ? И щом подадената коригираща не ви е приета няма как да са станали три пъти.
Подайте сега коригираща - с нулеви данни и същата дата долу в колонката. Това ще нулира двете, ако са еднакви като записи. След това подайте редовна с правилните данни.
Благодаря ти за отговора, Таня-ЛС! Така си и мислех, само се опасявам, че не пазя това писмо......ще видя как ще се справя.