Много ти благодаря, Таня-ЛС !  :give_rose:

с поздрав за тебе
Да, за да подадете молба до 31.12.2013 да Ви бъдат погасени посочените за 2007 г. суми по давност.
Да се допитам за мнение.
Имам СОЛ - ЕТ, която има дете до 2 години - работи и получава 50 % от размера на обезщетението. Сега от 01.01.2013 г. ще започва дейност като СОЛ в ЕООД и иска да преустанови дейност като СОЛ в ЕТ. От гледна точка на правото и на 50 % обезщетение за гледане на дете до 2 години би трябвало наново да подам документите от ЕООД, а в ЕТ да подам това прил. за промяна , в което да декларирам, че е прекъснала дейност в ЕТ. Така ли е или не съм на прав път ?
Привет ! :smile1:
" Срокове за представяне на документи за изплащане на обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване, бременност и раждане, отглеждане на малко дете:

1. За осигурителите  – до 15-то число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя "

Това е от темата за новостите в КСО .

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4375.0.html
Би следвало да е по този ред - до 15 число на месеца, следващ представянето на болничния от работника на работодателя.
Да, правилно - за да има право на обезщетение за бременност и раждане лицето трябва да има 12 месеца осигурителен стаж към датата на издаване на първия болничен лист за 45 дни.
И аз смятам така като Далила. Явно вече ръководещо подаването на обр.1 ще бъде начислението на заплатите, а не тяхното изплащане. Принципно кога бих могла да начисля нещо след 25 число - при промяна , която не ми е била известна до 25 или ако съм пропуснала нещо да начисля преди това.
Като последователност би трябвало да е начисление - плащане на осигуровки до 25 число и подаване на обр.1 с плащането на осигуровките, за да бъдат двете неща обвързани в единната сметка. Ако начисля след 25 число в срок до 30/31 плащане на осиг. и обр.1.
Така ми се струва.
Имаш предвид да си направила заплатите :) предполагам, защото начислението счетоводно би трябвало да ти е в текущият месец

Да, това имам пред вид, не начислението като счетоводна операция.
Имаше разни дебати по повод начислено " на ...." , начислено " за .....".
Вярно, така беше , но наистина недоумявам как без да начисля ще си платя осигуровките. Пиша го в смисъл, че излиза едва ли не , че трябва да сме начислили непременно до 25 число. Добре, че нямам нередовни платци........
Аз ли нещо неправилно тълкувам, но ето това :

Срокове за плащане на осигуровките
1. За трудови и приравнени на тях отношения – до 25-до число на месеца, следващ месеца през който е положен трудът


ме кара да мисля, че не бихме могли да платим осигуровките, ако все пак не са начислени заплатите. Срокът за плащане на осигуровките е определен до 25 число на месеца, следващ този на полагане на трудът , а ако до тогава не сме начислили ?.
Много трябва да сме внимателни в сроковете - примерите доказват това - вариантите са доста  според датата на начисляване или изплащане. Най-безпроблемно би било да начисляваме / изплащаме заплатите до 25 число на месеца, следващ този, през който е положен трудът и до същото това 25 число да внасяме осигуровките и подаваме обр.1 и обр.6. Не, че винаги е постижимо - всяка фирма си има свой ред в това отношение.......
 " Колеги, таксите при регистрация на кола към КАТ  какви са ?
 Такси външни услуги или такси към държавна администрация?
 Аз мисля,че по скоро  са  към ДА ,но не съм сигурна ."

Тези такси всъщност са към общинска администрация , а иначе по-скоро са такси за външни услуги според мене.
" За целта ще бъдат направени промени в програмния продукт  “ПОПДОО”  като ще бъдат заложени автоматични проверки и съответните съобщения по отношение спазване на срока (15-то число на месеца)  за всеки представен документ."

Вероятно ще вписваме в приложение 15 датата на представяне на болничния от работника на работодателя и на тази база ще бъде извършван контрола. Така ли го тълкувате ?
ЗДДС - в момента действащата разпоредба

Чл. 70. (1) Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато:
............
4. е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил;
5. стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на превозните средства по т. 4, както и за получените транспортни услуги или таксиметровите превози с превозни средства по т. 4;


ЗДДС - в сила от 01.01.2013  г.

чл.70 ал.1
..............
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил;
5. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали
Трябва да влезете с електронния си подпис и като една от опциите там е справка за задълженията.Това можете да направите за собствената си фирма или за друга, за която имате оторизация за достъп до данъчна и осигурителна информация.
Вероятно далече по-лесно би било да обобщим дадените отговори с цел да сме изчерпателни и да се избегне всякакво недоразумение и излишна язвителност.
При начисляване на личен труд без изплащането му СОЛ дължи осигуровки върху избрания от него осиг. доход, а при изплащане на личния труд от 1000 лв. брутна сума се дължи ДДФЛ съгласно цитираните законови разпоредби на ЗДДФЛ и изчисляването на данъчната основа и ДДФЛ в примера на питащата са верни.


Специално на кате-то желая един ведър ден , за да се разсеят облаците и прогонят лошото и настроение. :wave:
Благодаря за систематизираните така добре промени в ЗДДФЛ! :give_rose:

Направи ми впечатление следното :
"
Според новата точка 58 на § 1 от Допълнителните разпоредби, "Депозитни сметки" са банкови сметки за съхранение на пари за определен срок срещу възнаграждение (лихва)."

Има банки, които започнаха да предлагат безсрочни депозити. Явно така са решили да " противодействат "  на облагането на депозитите............
Докато публикувам поста си не съм видяла, че kamych вече е дала отговор с цитиране на точните членове. Така дано питащата е вече убедена, че ДДФЛ се дължи.
ЗДДФЛ
ДР
26. "Трудови правоотношения" са:
............
и) (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери;


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(1) Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина. Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.


В случая въобще няма задължение за определяне на ДДФЛ.


А дали можеш да се аргументираш защо ?
Доходите на СОЛ за положен личен труд на СОЛ са приравнени за целите на данъчното облагане на доходи от трудово правоотношение съгласно ДР на ЗДДФЛ и следва да се начисли и ДДФЛ.Питането е именно за СОЛ, полагащо личен труд в дружеството, в което се самоосигурява.