http://www.segabg.com/article.php?issueid=1501&sectionid=6&id=00001

Как само от страна на работника? Предложението може да е от работодателя или от работника, но трябва да е подписано от двете страни. Не е ли така?
Ето нещо по въпроса :

Скрит текст :
Ако питането е за авансовите вноски на ЕТ по реда на ЗКПО -месечни или тримесечни, то същите следва да се превеждат по ЕИК.
Съставителят на ГФО трябва да бъде в трудово правни или облигационни отношения с фирмата - не непременно на трудов договор. Бихте могли за времето на съставяне на отчета да сте на граждански договор / примерно / и , ако отговаряте на условията за съставител съгласно ЗСч да извършите възложената Ви работа.Какво включва ГФО е регламентирано в СС 1 и освен Баланс, ОПР, ОПП, ОСК включва и справка за ДМА, както и Приложение. Последното съдържа оповестявания по различните СС и счетоводна политика.
Да, ако глобата е наложена на физическото лице .
".............ВКЛЮЧИХМЕ И ДОД."

По принцип ДОД вече няма, а има ДДФЛ. Какво имате пред вид с това, че освен ДДФЛ сте включили и ДОД ?
Ако все пак ги платите от фирмени средства да бъдат " възстановени " от шефа ви с ПКО в касата.
 :thumbup:
 Да, в справката по чл.55 се декларира ДДФЛ по извънтрудови правоотношения .
Не, ДДФЛ по трудови правоотношения се декларира с подаване на обр.6 .
" Нали т.к 1вото трим. вече е минало си слагам отметки само за 2ро и 3то и съответно посочвам само за тях АВ преди и след промяната? Ако я подадем тези дни, до 15ти юли си внасяме новата АВ? "


ЗКПО
........
Декларация за промени на авансови вноски
Чл. 88. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъчно задължените лица могат да подават декларация по образец за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, когато смятат, че те ще се отличават от дължимия годишен корпоративен данък.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Намалението, съответно увеличението на авансовите вноски се ползва СЛЕД подаването на декларацията.

До 15 юли плащате вноска за второ тримесечие, но новата е в сила от подаването на декларацията, а до подаването е в сила старата авансова вноска .
По принцип - да, освен, ако няма предхождащ и следващият е без прекъсване в дните. Тогава всички дни са от НОИ.
Да, за да сте управител на двете ЕООД-та следва да се осигурявате като СОЛ във Вашето и по ДУК в другото, което има друг собственик.
Ако бяхте собственик и на двете ЕООД-та бихте се самоосигурявали само като СОЛ по ЕГН и това би било достатъчно да управлявате и двете ЕООД-та.
" 1 . На едното съм собственик без обявен ДУ в ТР  и все още не съм се осигурявала по никакъв начин защото не е стартирало дейност."

При започване на дейност на ЕООД подавате ОКД5 и се осигурявате като СОЛ като в рамките на това самоосигуряване можете да полагате личен труд , свързан с дейността на фирмата, както и да управлявате същата.

" 2. На второто ЕООД не съм собственик има обявен ДУ в ТР с възнаграждение, но и то още не е стартирало дейност и няма стартирало осигуряване."

След като не сте собственик на това ЕООД и имате ДУК, то , за да нямате задължение да се осигурявате като управител следва да Ви бъде прекратен ДУК, като собственикът назначи друг управител или започне сам да упражнява дейност и да се самоосигурява .
 :wave:
" irenabrili както знаете лице в изпитателен срок няма защита ........."

Не сте упоменали това обстоятелство в питането си . Иначе дано лицето намери начин да ползва правата си по болничния лист.
Има една приказка - откакто прочетох за вредата от алкохола, спрях да чета , та така и с този въпрос с ДУК  :laugh: каквото сме прочели - прочели- повече да не четем ........... :laugh: Стига си му на собственика самоосигуряването , за да си работи и управлява при определени условия.

http://www.tita.bg/news/29
Прилагам две примерни бланки за договор за личен труд и Решение на ОС като те са в съвсем " суров " вид, но могат да послужат за основа и да бъдат допълвани.
 :wave:
Документирането на личния труд е дискутирано в доста теми, копвам тука една, която е по този въпрос.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.msg37641.html#msg37641

По въпроса с признаването на разходите за пътуване и престой на физически лица, както и ти си цитирала :
" ЗКПО
 чл.33 ал.1
1. разходите за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице;

Искам само да отбележа, че ако собственикът полага личен труд и това е документирано с договор за полагане на такъв, то имате и документалната обоснованост съгласно чл.33 разходът за командировка на СОЛ да бъде и данъчно признат. Друг е въпросът, че съдружникът би могъл да има сключен договор за възлагане на дадена работа, свързана с дейността на фирмата за определеното време на командировката и по този начин също да са спазени изискванията на чл.33 ЗКПО. Относно договора за личен труд той си е стандартния граждански договор, който може да ползвате като основа и да диференцирате дейностите на СОЛ в дружеството, които ще залегнат в него.
Декларацията по чл.92 ЗКПО е за фирми с дейност - образец 1010 и за фирми без дейност - образец 1010 А. Юридическите лица не са освободени от подаване на декларация по чл.92 дори когато са без дейност . В този случай се подава обр.1010 А . Само да добавя, че юридическите лица без дейност не са освободени и от публикуване на ГФО в ТР.