Вие се явявате разпространители на тези вестници и списания и оборотът от тяхната продажба не би следвало да е Ваш, освен ако не ги закупувате от издателя. Как процедирате ? Вероятно Вие издавате фактура за комисионната от продажбата ?
Според това каква е практиката Ви ще зависи и какво да включите в този отчет .
Отчета за продажби е различен от отчета на касовия апарат за съответния период.
И да, данъчната основа в клетка 11, а ДДС-то в 12.  :smile1:
Правите в края на месеца отчет за продажби за фирмата, където ще включите и тези от списания и вестници. Описвате ги в един ред на дневник продажби за СД по ДДС.
Не, в случая лицето е самоосигуряващо се и съгласно подаденото ОКД5 следва да внася само здравни осигуровки.
НАРЕДБА № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

" Чл. 4. Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което извършва следните дейности:
1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания;"

Наетите лица, дори и когато са пенсионери дължат пълния размер на осигурителните вноски . Няма проблем същите да бъдат назначени на трудов договор 2 часа, ако реалното им работно време е наистина такова.


Трябва да се регистрирате като свободна професия и да се самоосигурявате, както вече са Ви обяснили. Осигуровки ще плащате за времето, през което упражнявате дейност. Ако това Ви отнема само няколко дни в месеца ще подадете декларация за самоосигуряващо се лице ОКД5 за начало и същата за край при всяко започване / прекъсване на дейността. Така ще можете да регулирате осигурителните си вноски само за времето на упражняване на дейност. Иначе минималният осигурителен доход, върху който следва да внасяте осигурителни вноски е 420 лв. за пълен месец на упражнявате на дейност като СОЛ.  :smile1:
Сдружението на собствениците съгласно чл.25 ал.1 от Закона за управлението на етажната собственост е юридическо лице. Прилагам едно писмо по въпроса, надявам се да е полезно. Смятам, че биха могли да Ви издават фактура за разходите, които плащате, както и за наема.
Помещението под наем ли е в тази кооперация ? Същата не е ли в режим на етажна собственост ?
Това разяснение допълва редакцията на т.8 по отношение на лицата на изборни длъжности. Само ми е интересно защо е променен предишният текст, където си фигурира и " получават доходи " за същите лица. Защо трябва да се премахне от КСО и с разяснение да се "обясни" , че едно лице на изборна длъжност не следва да се осигурява, ако няма договорено възнаграждение. Всъъщност излиза, че лица на изборни длъжности дори и да упражняват дейност не следва да се осигуряват при липса на възнаграждение , но същото не се отнася за СОЛ , който при упражняване на дейност независимо от това получава или не доходи следва да се самоосигурява. Иначе питащата си е изяснила нещата, защото техният управител има ДУК и възнаграждение. Дано и проверяващи по такива казуси четат собствените си разяснения.  :smile1:
Няма нищо невъзможно, би трябвало да се посъветвате с юрист.  :smile1:
 :wave:

" ЕООД регистрирано от лятото на тази година -2013 с вписан ДУК и определено възнаграждение от 420 лв "

При това положение е неизбежно осигуряването като управител по ДУК . В същото време обаче това осигуряване не покрива дейността му като полагащ личен труд собственик в ЕООД-то. За дейността му като съдружник извън управлението следва да се самоосигурява върху минимум 420 лв. в качеството му на самоосигуряващо се лице. Не е било необходимо да се вписва ДУК и възнаграждение , защото самоосигуряването на собственика на ЕООД покрива и управленската дейност на лицето и тази по упражняване на дейността му във фирмата.

от линка на alfa

" Ако от една страна се създаде подобен регистър, а от друга НАП, започне да си изпълнява задължения по отношение на контрола, то нещата много бързо ще си дойдат на мястото."


Колко е просто ! Но не е удобно !
Лекарите примерно масово фактурират в началните дни на следващия месец извършената дейност за предходния. Имат за това определен график от РЗОК и следват техните изисквания. :smile1:
Подайте си декларацията, няма да изгубите обезщетението със задна дата. Само не знам как Ви водят във фирмата след като не сте заявили желанието си да ползвате отпуск за гледане на дете до 2 години ? На работа ли, в неплатен ли или кой знае как.......
Да видим какво ще излезе от цялата тази работа - ще възтържествува силата на правото или правото на силата..........
След като приходът е за дейност, извършена 2013 си го начислявате 2013 г. независимо кога сте издали фактурата и получили плащането. Не става дума за преобразуване на финансовия резултат, а за начисляване на този приход за годината, за която се отнася. :smile1:
Вероятно проблемът идва от датата , с която е подаден описът в дневник-покупки .
Благодаря, сега го свалих, ще го прочета внимателно, така на " прима виста "  ми направи впечатление следното :

" Лицата, които упражняват трудова дейност на изборни длъжности по договори за управление и контрол, за участие в управителни и контролни органи на юридически лица, които не са търговски дружества /фондации, партии, сдружения с нестопанска цел и др./, когато в резултат от избора не е произлязло трудово правоотношение, подлежат на задължително осигуряване за четирите фонда на държавното обществено осигуряване - фонд „Общо заболяване", фонд „Пенсии", фонд „Трудова злополука и професионална болест" и фонд „Безработица" по реда на чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО. Размерите на осигурителните вноски по фондовете на държавното обществено осигуряване са определени в чл. 6, ал. 1 от КСО, а в ал. 3 на същата разпоредба е уредено разпределението им между осигурители и осигурени лица."
Това е напълно в "синхрон" със смисъла на т.8.

Да не вадя неща от контекста обаче - да прочетем първо внимателно цялото разяснение. Благодаря за него , pmihaleva - повече от актуално е по въпроса . И е от 2013 . :smile1: