Касовият апарат е свързан с документиране на продажби и не е проблем, ако няма такива да няма и касов апарат.
".... дейността не се осъществява, но собственикът на ЕТ декларира започване на осигуряване ........"

Собственикът с подаване на декларация образец ОкД5 не може да декларира започване на осигуряване, а започване на дейност. Започването на осигуряване е резултат от започване на дейността.
А защо не вземете Дт 411 / Кт 70.... с минус 1.72 ?
Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване

Чл. 99. (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96 , 97 , 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година не надвишава 20 000 лв.
(3) За лицата по ал. 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посоченият праг, подлежи на облагане с данък по този закон.
(4) Стойността по ал. 2 е общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз, без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата членка, от която стоките са транспортирани или изпратени.
(5) Алинея 1 не се прилага по отношение на:
1. лицата по чл. 168 , които придобиват нови превозни средства;
2. лицата по чл. 2, т. 4 .
(6) Лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96 , 97 и 98 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1 и 3 , се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

освен , ако закупуването на колата няма общо с този член от ЗДДС..........
Писмо на НАП относно документирането на личния труд на СОЛ в ООД / ЕООД

" Питането ми е: въпреки че фирмата е от м.02 2013 г. може ли ОКд5 да е от 01.03.2013 г.,/декларираме ,че упражнява дейност 01 01.03/ ,съответно осигуровките да се внесат до 25.03 и какъв трябва да е минималният осигурителен доход като СОЛ - 420 лв. ли? "

Осигуряването на лицето като СОЛ се документира с подаване на ОкД5 и няма проблем да декларира, че започва да упражнява дейност , считано от 01.03.2013 г. независимо, че фирмата е регистрирана по-рано. След като лицето е самоосигуряващо от 01.03.2013 следва да внесе осигуровките си за 03.2013 до 25.04.2013 г. и в този срок да подаде обр.1. Ако лицето няма доходи в качеството си на СОЛ за 2011 г. за 2013 ще се самоосигурява върху 420 лв.. Ако има такива доходи - според таблицата за минималния осиг. доход на СОЛ за 2013.

СОЛ може да получава възнаграждение за личен труд в ООД като този му доход за целите на облагането е доход от трудово правоотношение съгласно ДР ЗДДФЛ пар.1 т.26 И.
Печалбата на фирмата няма отношение към осигурителния доход на СОЛ.Гледа се неговият осигурителен доход в качеството му на СОЛ за съответната година.
Да, за дните на неплатен отпуск, зачетен за трудов стаж лицето има право на обезщетение по чл.224.
" Чл. 224.(Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. ; изм., бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.; изм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г., с РЕШЕНИЕ № 12 от 11.11.2010 г. на КС на РБ ) (1) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.01.2012 г.; Частично обявена за противоконституционна в частта "за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176" - ДВ, бр. 91 от 2010 г., с РЕШЕНИЕ № 12 от 11.11.2010 г. на КС на РБ; особеното влизане в сила от измененията от бр. 58 от 2010 г. отм., бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност. "

А щом работникът е ползвал неплатен отпуск, зачетен за трудов стаж, значи отговорът на въпроса Ви е в текста на чл.224 от КТ.
" ......това означава ли че за 2012 е ползвало 13 работни дни и от 01.01.2013 може да ползва нови 30 работни дни....."

Да, за всяка календарна година има право на 30 работни дни неплатен отпуск, зачетен за трудов стаж.
Пак ще питам...като казвате платени заплати,Дод трябва ли да е внесен,за да се посочи  в декл.6.

ДДФЛ трябва да е дължим - заплатите изплатени - за да се посочи в обр.6 .
Декларацията по чл.55 от ДДФЛ, нали е за доходите на физическите лица и свързаните с тях данъци.
А за Данъка върху представителните разходи - каква декларация трябва да се подаде?Предполагам, ще е някоя друга?!??

Да, така е - не съм догледала въпроса, Лоренца е дала правилен отговор.
Трябвало е да подадете декларация по чл.55 ЗКПО.
Да, така е - не се правят никакви удръжки освен ДДФЛ, лицето подава ГДД чл.50 и фирмата декларира дохода в справката по чл.73 , а ДДФЛ се декларира и в декл. чл.55.
Всъщност НАП се интересуват единствено отчетът да е подаден в НСИ, ако е на хартиен носител те го пращат служебно. Входящият номер от НСИ е достатъчен и не е нужно нищо да прикачвате.
" За 2011г  изплатени са 900 лв през април 2012 /чисти / без никакви удръжки.
1.Има ли някакво нарушение относно деклариране и удръжки от страна на фирмата
2.Достатъчно ли е фирмата да издаде служебна бележка за изплатени 900 лв, и да декларира това в НАП с декл 73.а лицето да си декларира този доход с годиш декларация за 2012"

След като лицето е СОЛ правилно му е изплатена сумата без удръжки за осигуровки и ДДФЛ от страна на платеца на дохода. Не е необходимо фирмата да издава служебна бележка за изплатения доход - СОЛ ще си декларира този доход в приложението за доходи от граждански договори и ще впише тази сума в таблици 1 и 2 за изравнителните вноски за 2012 г.. Следвало е обаче да издаде за получения доход от 900 лв. фактура - не от ЕООД-то - или документ с реквизитите, изисквани от ЗСч. Фирмата - платец на дохода ще декларира изплатената на СОЛ сума в справката по чл.73.
Пламена Димова, вероятно няма да възразите да Ви приложа едно становище на НАП, което е съвсем недвусмислено по въпроса.
Ако разбирам правилно въпроса Вие влагате произведени от Вас материали ? И в този случай те би трябвало да са не в 302, а в 303 ? А самата фактура за услугата - да, бихте могли да я разделите като приход от услуга и отделно приход от продажба на продукция, зависи от Вашата счетоводна политика по въпроса. Аз бих осчетоводила услугата заедно с вложените материали в 703, защото по същество Вие не продавате продукция, а влагате такава като необходима за извършване на услугата.
Дт 601 / Кт 302 - с размера на вложените материали
Дт 611 / Кт 601 - 611 - разходи за извършената услуга
Дт 703 / Кт 611 - с размера на вложените материали в услугата
Дт 411 / Кт 703 - услугата и включените материали
Дт 703 / Кт 123 - резултат от извършената услуга
Малко не е по темата, но това ми хареса " Когато няма друг изход-търсете друг вход! ".
Само ще добавя, че дори да има друг вход - изходът е същият.  :thumbup: