Аз мисля, че няма значение какво покрива НАП от задълженията на фирмата. Би следвало обр.6 да се пусне, когато си е времето за това - ако е подадена с код 2, то при плащане на заплатите - с код 3. Още повече, че с код 2 не е подаден ДДФЛ, който става дължим при изплащане на заплатите. Ако не са платени не виждам причина да се подава обр.6 с код 3.
Фактурата за продажба трябва да бъде включена в месеца, в който е издадена - не може да стане , както е писала katyamer " Имаш възможност до 3 месеца да включиш документ в дневниците.". Не е без значение и дали фактурата е по банка или в брой.

Корекции на грешки при декларирането

Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124 .
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.
Не е задължително командированият да е в трудово - правни отношения с фирмата, тези отношения могат да бъдат и по граждански договор или договор за възлагане на определена работа. Наличието на такъв договор и в случай, че предметът на командировката е свързан с дейността на фирмата са достатъчни условия разходите на командирования да са данъчно признат разход.
Извън срока за редактиране - неправилно съм писала попълнето вместо попълнено.
В НОИ ще сравнят издаденото УП2 с данните в персоналния регистър - редно би било то да е попълнето, както е подаван обр.1 за ПР. Това лице би могло при подаване на одкументи за пенсиониране да попълни на място декларация, че за целите на пенсионирането е съгласно да бъдат ползвани данните от персоналния регистър и тогава не е нужно да издавате УП 2. В случай обаче, че лицето иска издаването му - съобразете го с подадените вече данни.
Изплатих заплати за м. Декември на 10. Януари. Данък и осигуровки все още не съм превела. Считам че срока им за превеждане е 25 Януари а за данъка 25 Февруари. От различни постове и коментари разбирам че според някой нещата които касаят м. Декември са по старите закони и че съм закъсняла със сроковете. Къде мога да прочета дали е така ?
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец до:
а) 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;
б) 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът;
2. от самоосигуряващите се лица:
а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях;
б) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност;

Не сте закъснели със сроковете.
Подавате си СД по ЗДДС с попълнена клетка 80 и подавате и приложение 6 . Няма значение, че имате задължения - това не би трябвало да промени начина на подаване на ДДС при приключила процедура.
Тука в тази тема дискутирахме дали при неплатени осигуровки за месеци през 2012 г. трябва да подадем обр.1 на СОЛ. Само с цел да стигнем до отговор на този въпрос искам да споделя нещо. Подадох обр.1 на СОЛ за 12.2012 г. и в неговата единна сметка този обр.1 за 12.2012 г. формира задължение. В такъв случай обр.1 вече определено ще отразява задължение по единната сметка на СОЛ от 01.01.2013 г.. Вероятно за да не се дублират тези задължения вече обр.6 за СОЛ за 2013 няма да се отразяват като задължения, може би само ако има разлики в повече при годишното изравняване.
Открит остава въпросът - обр.1 за СОЛ за месеците от 2012, за които не е платено - да се подава ли ?
Моето лично мнение е да, обаче все пак съм доволна, че нямам такива , за да изпробвам верността на предположението си. :laugh:
ППЗДДС
............
Документи във връзка с регистрацията

Чл. 74. (1) Заявлението за регистрация по чл. 101, ал. 1 от закона се подава по образец - приложение № 1.

(2) Към заявлението за регистрация се прилагат следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия - за регистрация по чл. 96, ал. 1 и чл. 100, ал. 1 от закона;

2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки - за регистрация по чл. 99, ал. 1 от закона;

3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система от лицата по чл. 176а, ал. 1 от закона, с изключение на случаите на регистрация по чл. 97а и чл. 99, ал. 1 от закона.

Ако сумата по гражданския договор е платена 12.2012 и ДДФЛ на лицето удържан, то в срока на плащането на ДДФЛ - 10.01.2013 е следвало да подадете и декларация по чл.55.
"Мога ли да ги пусна с едно платежно заедно с 01.13?"

Не става ясно какво ще плащате за 01.2013 ? Не е ли рано ? Иначе всички плащания към Републикански бюджет могат да се пуснат с едно платежно.
ЗДДФЛ
.........
Чл. 45.
......
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Работодателят издава и предоставя на работника/служителя служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък, когато:
........
2. доходът е от правоотношение по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби

Да, при подаване на декларация по чл.50 прилагате и бележка по чл.45 ал.2 т.2 от ЗДДФЛ.
С коригиран максимален осиг. доход за 2013 .
Да, забележката е много уместна - в справката като забележка стои 2000 лв. максимален осиг. доход за 2012. И да не го променим е важно да не го забравим, че попълвайки за 2013 лицето трябва да има пред вид именно 2200 лв., когато декларира дали е осигурено на максималния осигурителен доход.
Със счетоводната си програма за 2012 си направих и подадох ДДС-то сега през януари. Не съм срещнала промяна в изискванията за формиране на ДДС-декларацията и отчетните регистри по ЗДДС.
Плащането по дадена фактура за приход няма общо с признаването на същия. Независимо дали е платена или не приходната фактура, ако отразява приход за 2012 си го признавате за същата година.
Ето актуалната от сайта на НАП - не виждам да има промяна във формуляра.
Ако сте упражнявали в ЕООД дейност като съдружник/собственик, подали сте Окд5 за деклариране на това обстоятелство и сте се самоосигурявали съгласно изискванията на законодателството върху минимум определения минимален осигурителен доход за СОЛ няма основание НОИ да откаже заверка на осигурителната Ви книжка. Няма задължение при упражняване дейност от СОЛ за същата непременно да получава възнаграждение за личен труд, каквото явно Вие не сте получавал .
Да, подавате заличаване за тези лица и подавате нова редовна декларация обр.1.