Ако получатели са няколко физически лица според мене би трябвало да ги изброим всички в справката - самата справка да бъде една. За етажната собственост - нямам практика, но мисля, че е важно да се упомене, че става дума именно за етажна собственост.
irenabrili , това е така, но става дума вече за 2013 г. - в сила от 01.01.2013. Нали по-горе коментираме дължимите ДДФЛ за доходи, платени 2012 г. и декларация по чл.55 за тях.
§ 60. По реда на  раздел II от глава единадесета на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се декларират и данъците, дължими за доходи, начислени/изплатени до 31 декември 2012 г., подлежащи на внасяне след 1 януари 2013 г., както и данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г. За данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г., срокът за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е 31 юли 2013 г

Защо да не е ясен този текст ? Според мене става дума за два случая.

1.данъците, дължими за доходи, начислени/изплатени до 31 декември 2012 г., подлежащи на внасяне след 1 януари 2013 г. - именно тука става дума примерно за наеми, изплатени  12.2012 и ДДФЛ дължим след 01.01.2013

2.данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г. - тука става дума примерно за наеми, изплатени 11.2012 и ДДФЛ, който е бил дължим 12.2012 но не е платен.

За първия случай през 01.2013 ще подадем декл. по чл.55, а за втория случай този срок е 31.07.2013.
КСО
чл.4
...........
(3) (Обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст - РКС, ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са.......

Както и преди пенсионерите са изключени от кръга на задължително осигурените лица. Вероятно новата ОкД5 в частта и за пенсионерите ще се подава само при желание на пенсионер-СОЛ да започне осигуряване.
Не, до сега също осигуровките на СОЛ бяха по ЕГН.
Да, декларацията се подава в сроковете за плащане на данъка.
Н 8

за обр.1
"1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец до:
а) 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;

 в случая до 25.02.2013 г.

за обр.6
3. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данъка по чл. 42 ЗДДФЛ – в срока за подаване на декларация образец № 1, .........."

в случая до 25.02.2013
ЗДДФЛ

Чл. 65. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 1 - 9 и чл. 38, ал. 10 и 12 се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото се лице.

Данъка плащаш на три месеца - до последния ден на месеца, следващ тримесечието на изплащане на дохода и декларацията подаваш в срока на плащане на данъка.
Би следвало да бъде до 25 число. Не срещнах изрично указано някъде подаването на обр.1 и обр.6 да е обвързано с датата на плащане на заплати и осигуровки.
" ...............на СОЛ-те ,които имат неплатени здравно осигуровки от времето преди да станат СОЛ ще се покажат ли в единната сметка на фирмата ? "

Ако са били примерно безработни и имат подадена декл. обр.7 би трябвало.
Предприели са действията по запорирането именно , за да прекратят давността.
Би трябвало да си ги подадат до 25. 01.2013 , за да има информация в данъчната им сметка за задълженията им и за да е актуален персоналният им регистър.
Подаденият обр.1 и внесените осигуровки си остават необходимо и достатъчно условие, мисля. СОЛ като ФЛ би могло освен осигуровки да има и други данъчни задължения, но това не би попречило да му се завери осигурителната книжка при наличие на внесени осигуровки и подаден обр.1 за това.
Разбирам го така - до 25 .02.2013 подаваме обр.1 и обр.6 за 01.2013 г. / примерно / . Ако заплатите не са изплатени нямаме задължение за плащане на ДДФЛ и съответно не го подаваме с другите данни в обр.6. При изплащане на заплатите ДДФЛ е дължим и подаваме обр.6 в горецитираните срокове само с данните за ДДФЛ. Обр.6 ще бъде с код 5 - независимо платени или не заплатите.
Всъщност няма значение точно какво плащате вие с платежното - сумата ще погасява най-старите ви задължения. Всички останали дължими суми ще стоят неплатени. Не знам дали ще пращат писма - по-скоро не , но ще ги виждаме в данъчната си сметка -  за неплатените задължения ще си текат лихви и глоби, ако по закон са предвидени такива.

за кодовете:

" Всички плащания към централния бюджет, НОИ и НЗОК се превеждат по досегашните сметки за републикански данъци на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 11 11 11."
На страницата на НАП има образци на платежните за бюджета и ДЗПО в сила от 01.01.2013.
Честита Нова година!  :give_rose:
 И във връзка с прогнозната печалба - важно е собствениците да разберат, че нищо не им гарантира именно " точното " прогнозиране и отклоненията от тази определена печалба и евентуалните лихви, свързани с това да не бъдат приемани като нещо, което няма да се случва. Всъщност ще бъде в реда на нещата - кой ли би могъл да е толкова прецизен, че да изключи тази възможна последица ?
1 – Изплатен аванс за месеца – когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
2 – Начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
3 – Изплатено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с кодове 1 и 2), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
5 – Изплатено, начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца в т. 9, в това число допълнителни доходи от трудова дейност (включително доплащания или частични плащания за целите на данъка).

Кодът за обр.6 и за сумите в него, когато имаме ДДФЛ за възстановяване ще зависи от годината , за която подаваме данните. В дадения пример , ако ДДФЛ на втория работник намаляваме с тези 4 лв. и това става за 12.2012 г. то кодът ще бъде 2 или 3.

Весели празници ! :jester:
Разбирам го така - ДДФЛ по чл.49 ал.5 е този, който имаме да удържим от наетото лице , когато авансово удържаният ДДФЛ е по-малък от този в годишен размер. В примера на това условие отговаря само работникът, който има да довнася 10 лв.. Ако е само това лице с ДДФЛ за довнасяне обр.6 с код 9 ще бъде само с 10 лв. .