Ако подавате обр.6 с код корекция датата на изплащане на заплатите трябва да е като в основната подадена обр.6. В обр.6 с код 9 - да, 27.12.2012 , когато реално са платени заплатите.
Когато при преизчисляване на ДДФЛ за 2012 имате за довнасяне данък подавате в срок до 25.02.2013 год обр.6 с код 9 и с ДДФЛ за довнасяне, получен при годишното преизчисление. За корекция на подадена 12.2012 г. обр.6 имате време до 31.01.2013 г.. При преизчислението на ДДФЛ не закръгляте ли до 1 лв.?
Дали няма да Ви помогне чл.27 ЗДДФЛ ?


Скрит текст :
Ако го назначите на ТД и то не като управител кой ще управлява дружеството ?
В ЕООД собственикът не би могъл да бъде на трудов договор. Някои смятат обратното, но изразявам свое мнение. По отношение на длъжността - ако ще го назначавате ще изберете кода на съответната длъжност , освен ако въпросът Ви е дали трябва непременно да го назначите като Управител на трудов договор. Каква е идеята Ви ?
Здравейте, някой може ли да ми помогне - как се оформя парична вноска от ЕТ в собственото му предприятие - като заем или ...?

ЕТ се отъждествява с физическото лице и няма нужда да оформяте заем или парични вноски от ФЛ към ЕТ и обратно - един ПКО и при връщане РКО биха свършили работа.
Обаждах се в НАП. Това ми казаха: Ако е изплатен наем на физ.лице през декември и данъкът е уддържан, но невнесен; следвало е да се внесе до 10ти януари, заедно с декларацията по чл.55. Колегите били дали няколко дена толеранс, но аз много съм закъсняла...

Така е, Малибу, срокът е 10.01.2013 , когато наемът е изплатен на местно физическо лице.
Образецът на декларацията по чл.55 трябва според мене да е новият.

пак да цитирам указанието от 09.01.2013

"Тези данъци също трябва да се декларират с новия образец на декларация (4001), като срокът за подаване на декларацията съвпада със срока за внасянето на данъците."
Дължимият данък е по чл.37 ал.1 т.4 – доходи от наем, изплатен на чуждестранно лице. Съгласно чл.65 ал.1 ЗКПО данъкът се удържа и внася от платеца на дохода – предприятие или самоосигуряващо се лице в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляване дохода от предприятието или изплащане на дохода от самоосигуряващото се лице. Това е текстът на закона до 31.12.2012 г.. Следователно щом наемът е начислен и изплатен 12.2012 срокът за внасяне на данъка е 31.01.2013 г..
Съгласно чл.56 ал.1 от ЗДДФЛ ,  действащ до 31.12.2012 г. декларацията по чл.55 се подава в срок до края на месеца, следващ тримесечието на внасяне на данъка. Ако внесете данъка до 31.01.2013 г. по старата разпоредба на закона би трябвало да подадете декларация по чл.55 до 30.04.2013 г.
Съгласно чл.56 от ЗДДФЛ в сила от 01.01.2013 г. декларацията по чл.55 ЗКПО се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци – в случая 31.01.2013 г..

От указанията на НАП от 09.01.2013 г.:

„Окончателните данъци, които са удържани през 2012 г. от платците на доходи, но не са внесени към 31.12.2012 г., тъй като срокът за внасянето им изтича след 01.01.2013 г. се внасят в сроковете, действащи към момента на удържането на данъците, т.е. прилагат се старите срокове. Тези данъци също трябва да се декларират с новия образец на декларация (4001), като срокът за подаване на декларацията съвпада със срока за внасянето на данъците.”

Срокът според мене и за плащане на данъка и за подаване на декларацията по чл.55 е 31.01.2013 г.
Но във Вашия случай нямате внесен данък четвърто тримесечие 2012 - пишете, че ще го внасяте 01.2013 г.? И става дума за данък за платен наем на чуждестранно лице по чл.37 ЗКПО ?

Облагане на доходи на чуждестранни лица

Чл. 37. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) С окончателен данък независимо от обстоятелствата по чл. 13 се облагат доходите по чл. 8, ал. 11 и следните доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната:
............
4. доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, включително вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на правото на собственост;
ЗКПО
..........
Отклонение от данъчно облагане
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
.............
(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
......................
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;
" Допустимо ли е според вас, след надлежно оформяне с всички необходими документи, определен процент от разходите за ток и вода да се ползват за данъчни цели от ЕООД-то."

Според мене не е допустимо да се ползва помещението безвъзмездно, както и да се осчетоводяват на разход част от сумите за ел.енергия. Какъв подход ще приложите за определяне на тази част от ел.енергията, която ползва ЕООД-то ? И смятам, че не може да се ползва ел.енергия за помещение, което не съществува в счетоводството на дружеството нито като собствено нито като наето. Ако се подпише договор за наем между физическото лице и ЕООД-то това не би означавало , че собственикът подписва договор със себе си. Субектите са различни в този случай- от една страна физическото лице, а от друга - юридическото.
Внасяните здравни осигуровки от лицето са върху 210 лв. месечен осигурителен доход или 2520 лв. годишен. В същото време има доход от наеми за 600 лв. в годишен размер или 540 лв. годишно след приспадане на необходимо-присъщите разходи . При изравняване на осигурителния доход за здравно осиг.  няма да има довнасяне на здравни осигуровки в този случай.
".....начислен и платен наем на чуждестр. лице м.12.2012г. още не сме  платили данъка ...."

След като доходът е изплатен на лицето през 12.2012 г. то следва в срок до 31.01.2013 г. да внесете данъка и да подадете декларация по чл.55. За период отбелязвате годината 2012 и месеца - 12.

от указанията към декл. чл.55

" . В т. 3 се отбелязва периода за който се подава декларацията (година и съответното тримесечие) или (година и съответния месец).  "
По чл.134 от ТЗ съдружниците правят парични вноски, които подлежат на връщане с или без лихва - както е уговорено - не се увеличава капитала и не се вписва в ТР.
И счетоводителят няма да се преквалифицира на юрист. :laugh:
Що чак февруари, не трябва ли да се подадат д1 и д6 до 25.01?

Трябва, но за ДДФЛ срокът на плащане е 25.02.2013 . И в справката така си стои .
 :wave: irenabrili, за голямо съжаление в повечето случаи съдружниците си спестяват адвокатския хонорар като товарят счетоводителя с тази задача . И счетоводителят става и юрист по задължение.
Ако дяловите вноски са парични не става дума за апорт. Апортът е в случай, че дяловата вноска не е в парична форма. Най-добре е да се обърнете към юрист, защото увеличаването на капитала на дружеството става чрез вписване в Търговския регистър на решението на ОС, на новия - ако има такъв - дружествен договор.
Ако обр.6 е за декември вижте в графата на справката за задълженията - срок за плащане - 25.02.2013 г. - ще я обвържат - има време. :yes3: