Добре,но нито съм го отписала в 2015 нито съм го дала в намаление на ФР за 2015г.
Искам да го отпиша в 2016 г.Не са правени обезценки на това вземане,за да намерят отражение в гдд .Искам да го отпиша изцяло в 2016 г.,нищо ,че давностния срок е изтекъл.
не мисля,че ако отпиша това вземане в 2016 г,трябва да го декларирам и в 2015 гв ГДД.Изтекла му е давността и би трябвало да се отрази като разход в 2015 г или в следваща година без да намира отражение вГДД за 2015 нито в 2016
1) Данъчно третиране на вземания и задължения

Измененията, свързани с вземания, са в няколко направления:

(а) Съгласно приетите промени в чл. 37 от ЗКПО, считано от 1 януари 2014 г. непризнатите в предходни периоди приходи и разходи от последващи оценки и разходите от отписване на вземания ще се признават за данъчни цели най-рано в годината на настъпване на едно от обстоятелствата по чл. 37 от ЗКПО. Добавянето на израза „най-рано” в текста на чл. 37 от ЗКПО допуска признаването на разходите да може да се извърши и в друга, следваща година, в която е налице изпълнение на условие по чл. 37 от ЗКПО.
Все си мисля,че чл 34 от ЗКПО го промениха в 2014 г.,а именно


Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), влезли в сила с обнародването им в ДВ, бр. 100 от 2013 година
 С приетите промени в ЗКПО със ЗИД на ЗКПО, обнародван в ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 година, в сила от 01.01.2014 година, бяха променени редица от текстовете на закона, които се отнасят до:
1. Признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания и

online payday loans # instant cash # payday candy bar # payday loan # http://paydayloansusca.com # payday 2 masks # payday 2 wiki

данъчно третиране на задължения
 Променен е текстът на чл. 37 от ЗКПО, който е свързан с признаване на приходи и разходи, свързани с последващи оценки и отписване на вземания. Съгласно новия текст непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания се признават най-рано в годината, в която настъпват обстоятелствата, посочени в чл. 37. В досегашния текст те се признаваха в годината на настъпване на обстоятелствата, предвидени в закона, което на практика до момента поставяше в неблагоприятно положение предприятията, които спазваха счетоводното законодателство и обезценяваха своите вземания – за които пропускането точно на годината, в която настъпва съответното обстоятелството, водеше след себе си негативния момент на невъзможност за обратното проявление на възникналата данъчна временна разлика. Подобен момент не съществуваше за предприятията, които не обезценяваха своите вземания и за които отписването на 100% се признаваше за данъчни цели, ако е било направено както в годината на настъпване на съответното обстоятелство, така и във всеки един следващ период.
Питам дали е грешно ако не го отпиша това вземане като разход в 2015 г ,а го оставя за изписване в 2016 г.И съответно това мое действие ако стане в 2016 това ще доведе ли до увеличаване на ФР за 2016 или не.С една дума-давностния срок изтича в 2015г,аз обаче не го отписвам в 2015 а в 2016г.
Здравейте,моля за Вашия отговор на сл.въпрос:
Издали сме фактура за продажба на стока на 29/12/2010 г.Плащане до момента не е постъпило по нея.При приключването на 2015 г.вземането не е отписано като несъбираемо,защото клиента уж твърди,че през 2016 г.ще плати.Въпросът ми е:
Ако през 2016 г не настъпи плащане ,можем ли да го отпишем това вземане като несъбираемо и това ще доведе ли до увеличаване на корп.данък в годишната декларация за 2016 г при условие,че давностния срок е изтекъл през 2015 г.
Моля Ви за отговор.
Здравейте,моля за Вашия отговор на сл.въпрос:
Издали сме фактура за продажба на стока на 29/12/2010 г.Плащане до момента не е постъпило по нея.При приключването на 2015 г.вземането не е отписано като несъбираемо,защото клиента уж твърди,че през 2016 г.ще плати.Въпросът ми е:
Ако през 2016 г не настъпи плащане ,можем ли да го отпишем това вземане като несъбираемо и това ще доведе ли до увеличаване на корп.данък в годишната декларация за 2016 г при условие,че давностния срок е изтекъл през 2015 г.
Благодаря за изчерпателния отговор.Т.е. признава се за разход без да се увеличава финансовия резултат в год.декларация.
Здравейте,решихме да дарим 2000 лева на община Първомай.Признава ли се данъчни цели това дарение според Вас или с посочената сума трябва да се увеличи фин.резултат в края на годината.?
Пропуснах да отбележа,че текущата ни печалба към момента е в размер на 600 000лева.
ок.Това означава ,че се начисляват осигуровки като при обикновен граждански договор независимо от сумата нали така?Т.е и здравно и т.н.
Въпрос: Ако служителка в предприятие А в момента е в отпуск по майчинство и в същото време работи на граждански договор в предприятие Б, за възнаграждението по гражданския договор предприятие Б следва ли да вземе предвид доходът й по трудовия договор в предприятие А и ако надвишава максималния осигурителен доход да внася осигуровки само върху остатъка до тази граница?
Взема ли се предвид този доход, когато не се получава от работодателя и за него няма удръжки, а има само обезщетение от НОИ?
Пример: максимален осигурителен доход - 2000 лв.
Осигурителен доход от трудов договор (в майчинство) – 1400 лв.
Осигурителен доход от граждански договор - 700 лв.
За гражданския договор върху 700 лв. ли ще се внасят осигуровки или върху 600 лв.?

   Отговор: Периодът, през което лицето получава парично обезщетение за временна неработосрособност поради  бременност и раждане, се зачита за осигурителен стаж и осигурителен доход. За осигурителен доход се счита доходът, от който е изчислено обезщетението.
Съгласно чл. 9, ал. 2 от КСО, за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане.
Във Вашия случай, за времето, през което лицето получава обезщетение от ДОО, трябва да се има предвид осигурителния доход, от който е изчислено обезщетението – в случая е 1400 лв. Максималният размер на осигурителния доход, върху който следва да се внасят осигурителните вноски е 2000 лв., т.е. по гражданския договор следва лицето да бъде осигурявано върху 600 лв.( разликата до 2000 лв.).
Майчинството нали е обезщетение,а не облагаем доход?Защо тогава да се дължат осигурителни вноски?
Здравейте,моля за Вашия компетентен отговор на сл.въпрос:
Ползвам майчинство /2-рата година/за отглеждане на малко дете.Осигурявам се по време на майчинството от фирмата работодател.През октомври 2010 имам граждански договор с друга фирма за извършване на определена услуга.
Дължат ли се осигурителни вноски по гр.договор при условие,че сумата след приспадане на необходимо присъщите разходи е под МРЗ?Данък се дължи -това да,но ЗОВ дали отново се дължат при условие,че се плащат от първия работодател по време на майчинството.
Предварително Ви благодаря за отговора.
Не,възлагат ми на 15/09/2015 в срок до 27/09/2015 да бъде съставен баланс и опр за периода от 01/01/2015 до 31/08/2015г.
Благодаря за отговорите.Исках да уточня дали мога да сключа граждански договор за месечно счетоводно приключване и съответно съставяне на ГФО.Притесненията ми идват от това да не би данъчните да го приемат като втори трудов договор.