Отговорност на счетоводителите и криминализирането на укриването на осигуровки

06.01.2015, 10:55 31836 24
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

06.01.2015, 10:55
Затвор и глоба за укриване на осигуровки в големи и особено големи размери

С  ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014 г. в сила от 01.01.2015 г. се създаде нов  чл. 255б в Наказателния кодекс, който криминализира укриването на осигурителни вноски в големи размери. Законовият текст гласи:

Който укрие задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи размери, като:
1. обяви осигурителен доход в по-малък размер от действителния за осигуреното лице;
2. не подаде декларация;
3. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;
4. състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите;
5. унищожи или укрие в законоустановените срокове счетоводни документи, счетоводни регистри или ведомости за заплати;
се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до две хиляди лева.

Когато задълженията за задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване са в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.

Интерес представлява т. 4 от ал. 1 на цитирания член, според която отговорност носи и счетоводител, който при воденето на счетоводство използва документи с невярно съдържание и представя невярна информация пред органите по приходите (НАП).

Новият член 255 ''б'' е в глава седма на Наказателния кодекс, където се визират: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ФИНАНСОВАТА И ДАНЪЧНАТА И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ. Характерно за престъпленията в тази глава е това, че те се извършват умишлено и то с пряк умисъл. Такъв умисъл е налице, когато деецът съзнава обществената опасност на своето деяние, предвижда, че в резултат на поведението му ще настъпят обществено опасни последици, но въпреки това  иска (пряко цели) настъпването на тези последици.

За да се ангажира отговорността на счетоводителя е необходимо престъплението да бъде довършено, а това ще стане чрез кумулативното наличие и осъществяване на две действия: използването на документи с невярно съдържание и представянето на невярната информация в НАП. Това прави престъплението ''укриване на осигуровки'' своеобразно съчетание от две дейности: фактическа – използване на неистинни документи и юридическа – подаване на невярната информация в НАП. Освен това, за да има престъпление е необходимо деецът (счетоводителят) да е действал умишлено - да е знаел, че работи с неистинни документи, както и че подава такива документи.  Обратно: липсата на умисъл (съзнанието, че работи с действителна информация) би довело до несъставомерността на извършеното, по-специално до  несъставомерност на престъплението от субективна страна, което би означавало липса на престъпление. Разбира се умисълът (знанието у счетоводителя, че работи с неистинни документи) следва да се докаже в съда от прокуратурата и то по несъмнен начин, тъй като никоя присъда не може да почива на предположения. Ето защо считам, че умисъл у счетоводителя, ако не невъзможно, то ще бъде изключително трудно да бъде доказан, което, според мен, означава, че  делата срещу счетоводители ще бъдат екзотична рядкост, а осъдителните присъди ще липсват. Това, разбира се, извън случаите на явна незаконна дейност – водене на двойно счетоводство и наличие на документи, доказващи воденето на такова.
 
Престъплението по новия чл. 255 ''б'' не се различава съществено от съществуващото  престъпление по чл 255 ал. 1, т. 6 от НК. Съгласно закона: "Който избегне установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери, като: състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите или публичните изпълнители се наказва с лишаване от свобода от 1 до 6 години или глоба до 2 хил. лева." Това престъпление е известно като ''незаконна счетоводна дейност''.

И при двете престъпления са налице незаконни действия на лица във вреда на държавния бюджет. И при двете не е необходимо да се е стигнало до невнасяне на дължимите суми или казано иначе до реално ощетяване на държавата. Те се считат за извършени с осъществяването на противозаконната счетоводна дейност (подаването на информацията), което ги прави престъпления на просто извършване – без престъпен резултат – действително увреждане.

С цел осуетяване на дори хипотетичната възможност за образуване на досъдебни и съдебни производства срещу счетоводители, в които разследващите и прокуратурата ще се изправят пред трудно преодолимите трудности в доказване наличието на умисъл за извършване на престъплението ''укриване на осигуровки'',  ми се струва, че за личното спокойствие и в полза на всеки счетоводител, би било да изисква от управата на фирмата на декларация за истинността на предоставените им документи. Такава декларация би парирала прокурорския обвинителен уклон и неговото съмнение за наличието на умисъл и би доказала добросъвестността  на представилия информацията в НАП, както и неговото желание да спазва закона.

Тази декларация би могла да съдържа следния текст: ''Декларирам истинността на представените документи за периода от...... до.......''

Или: ''Декларирам, че информацията и документите, предоставени на счетоводната кантора, отговарят на действителността на стопански операции на управляваното от мен дружество.''

Интересно е какво би могъл да стори счетоводителят при отказ от страна на фирмата да представи такава декларация. В този случай би следвало всеки да изисква заверяване на документите и декларациите (Д1, Д6, справки-декларации по ЗДДС) от управата на фирмите преди изпращането им в НАП. Добра практика е счетоводителят да приема документите по опис от фирмата.

При евентуална невъзможност от осъществяване на горните хипотези, в краен случай и предвид сроковете за подаване на документи, би могло да се да изисква потвърждаване на  действителността на документите чрез официалната електронна поща на фирмата, адресирано до счетоводителя, което потвърждаване да е недвусмислено, че изхожда управителя или от оправомощено лице. Изискването на  такова потвърждаване и осъществяването му ще  се ползва с много по-слаба доказателствена стойност от декларацията, но все пак е индикация за добрите намерения на конкретния счетоводител да работи законосъобразно.


Настоящата статия изразява личното мнение на автора, тя със сигурност не е изчерпателна, особено относно сложната материя за наличието и доказването на  умисъл в осъществяване на престъпление. Предвид новостта на материята липсва и практика на съдилищата, особено на върховните, която би била ценен източник за изясняване на тези нови моменти в законодателството.
#1 | 06.01.2015, 13:58
Публикации: 2499 / 283
Благодаря за изказаното становище.
Все още се опитвам да разбера законодателския напън зад тези промени (не смисъла, а как реално ще се прилага)
#2 | 06.01.2015, 14:19
Публикации: 207 / 40
Благодаря за направения юридически коментар!

Тъй като в днешно време документи на хартия почти не се използват - най-вече декларациите свързани с осигурителните вноски практически са файлови формати, заверката им с подпис от управители на фирми е силно невъзможна; писмената декларация за вярност на данните е добра идея, но колко осъществима практически ще видим тепърва, а така или иначе надали ще се приеме с добра нагласа от редовни клиенти, ако е по-често от веднъж годишно... та в тази връзка искам да попитам дали налична клауза по този въпрос в договорите за счетоводно обслужване би донесла някаква защита?

Например, в моите договори досега съм включвала следния текст:
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност пред властите за верността на
съдържанието в документите, предадени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и за
счетоводната отчетност, водена преди датата на сключване на Договора.

като до момента ми се струваше уместен, доколкото данъчните задължения наистина се формират по документи, предадени за осчетоводяване, и съставени от самите фирми или от техни контрагенти.

Обаче с осигуровките нещата не стоят съвсем така, честа практика е управител на фирма да се обади и да поиска съставяне на трудов договор за новоназначен служител при определена заплата и работно време; съответно счетоводната кантора съставя договора по заложените параметри, декларира го в НАП, страните си го подписват на място във фирмата и от тук нататък счетоводителят съставя и ведомостта с възнаграждението, определено по този договор, без грам да знае дали то е действителното, съответно и го декларира въз основа на това - на практика може да се окаже, че извършва дейностите, посочени в чл.255б, и единствената му защита е това доказване на умисъл, по-точно липсата му..... та може би натам трябва да насочим повече внимание..

А може би уместно би било да включваме като клаузи в договорите например това, че с подписването им Възложителят декларира истинността на информацията и документите, които ще подлежат на обработка?
#3 | 06.01.2015, 14:56
Според мен, идеята на законодателя е добра, а нейният смисъл се състои в това да подтикне счетоводителите да бъдат по-внимателни към документацията, с която работят и представят. Това би оказало косвен ''натиск'' върху управата на фирмите да представят истинни документи, а ако не го правят сами да понасят неблагоприятните последици. Считам, че ефективността на тази разпоредба би била, като тази по предходния член: чл 255 ал. 1, т. 6 от НК: "Който избегне установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери, като: състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите или публичните изпълнители се наказва...''. Практиката на съдилищата, която прегледах изобилства от дела срещу нередовни платци, но не и срещу счетоводители. Все пак от счетоводната гилдия би трябвало да знаят доколко е  била реализирана отговорността на техни колеги по чл 255, за да се ориентират за приложението и ефективността на новия чл. 255 ''б''.
#4 | 06.01.2015, 15:58
Публикации: 9542 / 1623
Много благодаря на адвокат Росен Димитров за изложеното лично мнение по темата от дискусията ! Смятам, че тепърва ще се сблъскваме с практики - добри или не - по отношение на разглежданите въпроси.Аз лично приветствам идеята за изискване на декларация от страна на счетоводителя относно истинността на представените от собствениците на фирмите фирмени документи.В крайна сметка това ще е един своеобразен тест за доверие при съвместната ни работа .

И споделям напълно написаното от адв. Р.Димитров, че "...идеята на законодателя е добра, а нейният смисъл се състои в това да подтикне счетоводителите да бъдат по-внимателни към документацията, с която работят и представят. "  :good:

И най-вече това следва да ни накара да сме особено внимателни към случаите, описани от Антеа и да не регистрираме с ел.подпис в НАП никакъв документ, който не сме видели в оригинал.
#5 | 06.01.2015, 17:21
Публикации: 2499 / 283
Ако имаш разписан ТД от работник и работодател няма как да работиш с друга информация, освен заложената в него
#6 | 06.01.2015, 18:19
Публикации: 9542 / 1623
Ако имаш разписан ТД от работник и работодател няма как да работиш с друга информация, освен заложената в него

Следва да разбираме това като пред очите ни е самият ТД, а не дадена по телефона информация за него. :smile1:
#7 | 06.01.2015, 18:31
Публикации: 207 / 40
май ще почна да ги искам сканирани, след подписването им

това, което мен специално ме притеснява, че заради такива неща можем да си подкопаем взаимно доверието - ние като изпълнители, те като клиенти

в крайна сметка с това, че са ме упълномощили да подавам електронно всичко възможно, и декларирам от тяхно име и ги задължавам с ДДС в размери, несъпоставимо по-големи от осигуровките, ми е гласувано доверие, а пък от моя страна искам доказателства, че декларирания договор, който пак аз съм съставила, е реално подписан.... това, разбира се, за фирми, с които работя от години, и то предимно електронно; за нови и непознати клиенти е ясно, че си трябва защита, докато се опознаем.
#8 | 07.01.2015, 08:54
Публикации: 496 / 8
искам да попитам,може и глупаво да звучи но: за какъв период се отнасят тези 3000 лв. "укрити" вноски за ДОО и ЗО? месец или година?
#9 | 07.01.2015, 09:59
Няма спор, че ''Ако имаш разписан ТД от работник и работодател няма как да работиш с друга информация, освен заложената в него...''. Това предполага няколко възможности:
1. Знание, че информацията е недействителна и подаването й - умисъл.
2. Знание за действителност на информацията, поради ред обстоятелства или убеденост в резултат от използване на споменатите възможности, което би довело до липса на умисъл.
3. Незнание за недействителността на информацията, което е производно на второто - отново липса на умисъл.

В случаите на 2 и 3 отговорността се носи от виновния, който няма да  е счетоводителят.

Иначе законът действа от влизането му в сила.
#10 | 07.01.2015, 10:46
Публикации: 2499 / 283
Честно казано тук дори не разсъждавам за виновен и невинен. Опитвам се да си изясня как законодателят си представя доказването на тези обвинения - освен ако няма второ, черно или както се нарича счетоводство с разписани и достоверни документи, не мога да си представя нормален съд да приеме доказателства базирани на какво... предположения? свидетелства на уволнен работник? Знам, че тези промени влязаха в сила под натиска на синдикатите. Освен тероризиране на работодателите, друго не виждам в тях.
Колкото до това счетоводителите да следят за документите си (говоря от опита на счетоводна къща)- извинявам се, но е напълно абсурдно. Достатъчно е утежнена работата ни от всички умни и безумни закони, които имаме, за да си играя на полицай спрямо клиентите ми и документите, които ми носят - какво да сравнявам подписите по ведомостите ли, за да съм сигурна, че са разписани от правилния човек?
Настръхвам вече от недомислени неща, с врати в закона колкото великан да мине през нея.
#11 | 07.01.2015, 19:01
Публикации: 9 / 2
За мен това е поредната глупост сътворена от законотворците. Не сме виновни счетоводителите, че не могат да си съберат НАП вземанията!!!! Да не забравяме, че и фирмите вече са твърде малко ...........
за да пълнят хазната.
#12 | 10.01.2015, 23:46
Публикации: 61 / 3
Преди 2 години ни накараха да пишем декларации към Данс...сега затовор,глоба,взимане на имущество...тез пощуряха...малко ли са документите ,декларациите и сроковете..та и още декларации за истинност на информацията?Ако в Тр.договор пише ,че взима 500лв и ведомостта е на същата сума...по обктите ли да ходя и да дебна колко пари им се плаща на работниците?Дали тогава ще съм счетоводител или дедектив? В крайна сметка Управителя е този, който разпределя парите във фирмата си ...ако иска да даде на работника 1000лв аз ли ще го спра?..или ще го накарам да му преподпише договора ?..
пс: преди 3г на една ревизия по ДДС,ревизорката ме попита защо не съм се интересувала от една фирма подизпълнител дали разполага с кадри с които е свършила стр.работа на ревизирана фирма?..е направо подрипнах...имам договор имам оферта ,имам ежедневен инструктаж,имам протокол за СМР, имам фактура ,банково платежно-платила съм си...и накрая ...защо не съм проверила фирмата..ама тя била "фантом"...какъв фантом питам..ами от тия дето имат 2ма души в нея и само фактури пишат...питам я ..а вие проверихте ли дали нямат фактура от друга фирма и те да са само прехвърлячи...отговора бе ...ооо-на нас това не ни е работа......тъпо та тъпо..ама ...Дедектив на НАП отказвам да ставам!Ще се постарая да се защитя с месечна декларация за фактури и ведомости...и до тук..Или ...масово спираме да подаваме ДДС и осигуровки и съответно не плащат фирмите...за да ни обърнат Внимание :)
#13 | 12.01.2015, 11:56
Значението на декларацията не бива да се aбсолютизира. Тя не е задължителна, а в много случаи дори би била излишна. Не може да бъде и гаранция за добросъвестност на конкретно лице, водещо незаконна счетоводна дейност, за каквато има безспорни данни.
#14 | 12.01.2015, 14:37
Публикации: 10 / 0
"искам да попитам,може и глупаво да звучи но: за какъв период се отнасят тези 3000 лв. "укрити" вноски за ДОО и ЗО? месец или година?"
и аз питам като Калина_ТС
#15 | 12.01.2015, 15:39
Публикации: 318 / 26
Относно декларацията, с която се декларира истинността на информацията в предоставените документи, не мога да разбера защо считате, че е необходима, примерно имам тр.договор с подписи на двете страни и отделно да им искам декларация, че условията в договора са действителни, но нали затова се се пописали върху договора, за да удостоверят инф. в него.
#16 | 13.01.2015, 09:45
Основание за ангажиране на отговорността по чл. 255 ''б'' НК, ще бъде на лице в момента, в който има умишлено подаване на невярна информация за  укриване на осигуровки в големи и особено големи размери. Трудно бих могъл да отговоря за какъв период следва да е укриването, не съм и сигурен и че разбирам правилно въпроса. Все пак - периодът би могъл да бъде години, до изтичане на давността.

Въпреки, че ТД и ведомостите са подписани от работодателя и работника, често те не отговарят на действителното положение, а самият ТД с невярна информация се изготвя и представя за подписване на работника или служителя от самия счетоводител. Ето защо, декларацията в определени случаи, би  могла да е от полза за добросъвестни счетоводители, тъй като може да изключи умисъла им- знанието, че информацията е невярна.
#17 | 13.01.2015, 10:51
Публикации: 2499 / 283
Хмм, може да впиша един ред под ТД - декларираме, че осъзнаваме, разбираме, схващаме и потвъждаваме истинността на вписаното в настоящия трудов договор и освобождаме от отговорност счетоводителят, който го изготвил... и подпис, пръстов отпечатък и кръвна проба за ДНК сравнителен анализ....

Разбира се иронията ми не е насочена към г-н Димитров, чиято единствена цел очевидно е да ни помогне и защити, но нещата придобиват леко абсурдни очертания. Не може да се очаква счетоводителят да носи отговорност по отношение на документ, на който има всякакви други подписи, но не и неговия (в общия случай). Работник и работодател са хора с глави на раменете си и могат да четат и разсъждават.
#18 | 13.01.2015, 11:17
Публикации: 9542 / 1623
......... Ето защо, декларацията в определени случаи, би  могла да е от полза за добросъвестни счетоводители, тъй като може да изключи умисъла им- знанието, че информацията е невярна.

Много е вярно написаното по-горе !Нека си припомним различните видове декларации и документи, които представяме пред НАП, АВ и къде ли не още, неотменима част от които е текстът , че "за неверни данни нося отговорност по чл.333 от НК".Тази декларация за истинност е в основата и на публикуването на ГФО.

Излиза, че всички институции са се освободили от този товар за истинността на предстанявите документи, а само ние се чудим по въпроса уместно ли е или не.
#19 | 13.01.2015, 11:26
Публикации: 44 / 5
Здравейте. Благодаря Ви за помощта и мнението Ви.
В момента работя по трудов договор и се притеснявам относно този закон. При мен управителя определя правилата, нямам право на мнение и на глас. Управителя казва, че ако не съм съгласна с нещата, просто да си подавам молбата и да се махам. Той определя правилата, защото той плаща.
Аз съм от малък град, тук рядко се отварят работни места, а и е възможно дори и да се преместя, нещата да са същите, ако не и по лоши. Сигурна съм, че има и други счетоводители, които работят при подобни обстоятелства. Какво ще ме посъветвате. Възможно ли е управителя да каже, че аз съм отговорна за всичко - един вид да ме натопи, а той да се измъкне от отговорност.
Благодаря ви за отговора и се извинявам на колегите ако въпроса ми е неуместен.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове