Приходи на юридическите лица с нестопанска цел

21.11.2011, 16:13 18863 0
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

21.11.2011, 16:13
Публикации: 273 / 61
Приходи на юридическите лица с нестопанска цел

Приходите на юридическите лица с нестопанска цел, предмет на отчета за приходите и разходите, се делят основно на:
- приходи от същинска, присъща (регламентирана) дейност;"
- приходи от стопанска дейност.

За двата вида дейност юридическите лица с нестопанска цел съставят отделни отчети за приходите и разходите: специфичен отчет ¬ Приложение ¹ 2 към НСС 31, който е и „официалният“ отчет на организацията, и познатият ни отчет, утвърден като Приложение към Закона за счетоводството ¬ за стопанската дейност. Отчетът за стопанската дейност има спомагателен характер ¬ финансовият резултат от него се включва в общия отчет за приходите и разходите с едно перо: печалбата в раздела за приходите и загубата в раздела за разходите. По този начин се получава общият резултат от цялостната дейност на организациите с нестопанска цел, който може да бъде: превишение на приходите над разходите или бюджетен дефицит. И двата отчета могат да бъдат съставени в двустранна и едностранна форма (по избор). За предпочитане е общият отчет за приходите и разходите да се изготви в двустранната му форма (Приложение ¹ 2 към стандарта), за да се обхванат в детайли приходите и разходите от същинската дейност на юридическите лица с нестопанска цел.

За стопанската дейност може да се използва по избор двустранната и едностранната форма на пълния отчет за приходите и разходите.

Присъща (регламентирана) дейност на юридическите лица с нестопанска цел. Източници на финансиране

Тези приходи са свързани с уставната дейност на юридическите лица с нестопанска цел и могат да имат разнообразен характер. Известно уточнение е дадено в раздела „Приходи от дейността“ на специфичния отчет за приходите и разходите ¬ Приложение ¹ 2 към НСС 31, както и в характеристиката към новата група сметки 71 приходи на юридически лица с нестопанска цел от Националния сметкоплан. Но то обхваща най-типичните приходи: от членски внос, дарения и субсидии, от регламентирана дейност и други приходи. Позицията „приходи от регламентирана дейност“ е до известна степен условна, защото и останалите приходи са обикновено регламентирани в устава на юридическите лица с нестопанска цел. Това се отнася особено за приходите от членски внос и от дарения и субсидии. Акцентът всъщност е върху дейност, свързана с постигане целите на организацията.За всяка от тези групи приходи в Националния сметкоплан са открити трицифрени сметки към група 71.

Сметка 711 приходи от регламентирана дейност.
Сметка 712 приходи от членски внос.
Сметка 713 приходи от дарения.
Сметка 714 приходи от субсидии.
Сметка 719 други приходи.

В тази сметка юридическите лица с нестопанска цел отчитат извънредните по характер приходи, ненамерили място в посочените по-горе сметки.

Разграничаването на приходите от дарения от приходите от субсидии предлагаме да бъде на основа на обвързаността на тези приходи с изпълнение на конкретни условия.

В случай че нестопанска организация получава дарения за допълване на цялостния бюджет за осъществяване на регламентираната £ по устав дейност, без поставени условия за развиване на конкретни дейности, предлагаме да бъде ползвана сметка 714 приходи от субсидии.

При регламентиране разходването на средства в по-конкретни рамки от цялостната дейност на нестопанската организация, поставящи условия за развиване на конкретни дейности, предлагаме признаването на приходите да бъде по сметка 713 приходи от дарения.

Набирането на средства от асоциации въз основа на членския внос на членуващите в нея юридически и физически лица, за покриване на разходите за регламентирана дейност, се осчетоводява по сметка 712 приходи от членски внос.

Приходите, произтичащи от регламентирана дейност, които имат извънреден характер, се отнасят в сметка 719 други приходи. Такива приходи могат да бъдат:
- отписани задължения с изтекла погасителна давност;
- излишъци на активи;
- положителна разлика от продажба на дълготрайни активи, ползвани за регламентирана дейност;
- приходи по неустойки, обезщетения за вреди.

По сметка 711 приходи от регламентирана дейност се отнасят всчки приходи от регламентирана дейност, които не са получени от трети лица под формата на дарения, субсидии или членски внос, и не попадат в сметка 719 други приходи. Такива приходи могат да бъдат:
- възстановени във фордация средства от предоставени от нея на трети лица дарения под условие;
- приходи от провеждане на отделни инициативи на юридически лица с нестопанска цел за остигане на нейните цели.
Организациите с нестопанска цел си служат и със сметките от група 72 финансови приходи за отчитане на приходите си от финансовите операции.

2.Отчитане на финансиранията
Финансирането на дейността от външни източници е много типично за неправителствените организации. Те могат да получават дарения и субсидии от трети лица за осъществяване на уставните си цели. Освен от гражданите организациите с нестопанска цел могат да бъдат подпомагани финансово и от различни местни и чуждестранни лица, вкл. и от предприятия. Търговските дружества и другите корпорации дори ползват данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане за даренията, направени в полза на организации с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, културни и спортни цели. Всичко това създава финансов ресурс, който обикновено е по-голям от членския внос или от капиталовия резерв, създаден при учредяването.
Даренията и субсидиите, получавани от юридическите лица с нестопанска цел, могат да бъдат отчитани по няколко начина:
- Директно ¬ като се отнасят по кредита на сметка 714 приходи от субсидии. Това е финансиране отвън, което не е свързано с изпълнението на конкретни програми.
- С използването на сметките от група 13 финансирания ¬ при финансиране на конкретни програми.

Директно отчитане на дарения и субсидии

Когато даренията не са свързани с изпълнението на конкретна програма и специални договорености, а са предназначени да балансират бюджета на организацията, приходите от такива дарения могат да се отчетат директно по кредита на сметка 714 приходи от субсидии. Дори дарението да е в по-голям размер от необходимостта за покриване на бюджетните разходи, не се налага да се използва сметка 132 финансиране на текуща дейност, защото евентуалният излишък ще се отрази в сметка 117 допълнителни резерви. От тази сметка през следващи отчетни периоди може да се финансира бюджетният дефицит.

При необходимост от управленска информация сметка 714 приходи от субсидии може да се води аналитично по дарители.

Счетоводните статии, които се съставят, са следните:

При постъпване на средствата
Дебит сметки от група 50 парични средства
Кредит сметка 714 приходи от субсидии

В края на годината при приключване
Дебит сметка 714 приходи от субсидии
Кредит сметка 125 резултат от дейността на юридически лица с нестопанска цел

Отчитане чрез сметките за финсиранията
За основната (уставната) дейност на неправителствени организации финансирането отвън на специални програми (проекти) следва да се отчита чрез сметките от група 13 финансирания, респ. по сметка 132 финансиране на текущата дейност. Ако изпълнението на програмата е свързано с придобиването на дълготрайни активи, частта от финансирането, предназначена за това, се отнася по кредита на сметка 131 финансиране на дълготрайни активи.

За получените парични средства за финансиране на текущите разходи по програмата се съставя следната счетоводна статия:

Дебит сметка от група 50 парични средства
Кредит сметка 132 финансиране на текуща дейност

Препоръчително е сметка 132 да се води аналитично по програми и проекти с оглед осигуряване на необходимата на по-късен етап информация за съпоставяне на приходите с извършените за тях разходи.

В размера на разходите, направени през отчетния период за изпълнение на програмата и отчетени по съответния ред, се дебитира сметка 132 финансиране на текуща дейност и се кредитира сметка 713 приходи от дарения. Остатъкът по сметка 132 финансиране на текуща дейност в края на годината ще показва неизползваните средства, които ще се употребяват през следващи периоди по същата програма или за други програми по договореност с дарителя. Ако няма такава договореност и дарителят няма претенции за остатъка, той се приключва със сметка 117 допълнителни резерви.

Важен момент при формулиране на счетоводната политика е определянето на момента и периодичността на признаване на приходите. Имайки предвид бюджетния характер на финансирането, най-добре е това да става веднъж годишно в края на годината.

При финансиране за придобиване на дълготрайни материали и нематериални активи най-напред се съставя счетоводната статия:
Дебит сметка от група 50 парични средства
Кредит сметка 131 финансиране на дълготрайни активи

При придобиването на актива паричните средства се трансформират в дълготраен материален или нематериален актив:
Дебит сметка от група 20 дълготрайни материални активи
Или сметка от група 21 дълготрайни нематериални активи
Кредит сметка от група 50 парични средства

Възможно е да се използва и сметка 207 разходи за придобиване на ДМА.
След придобиването на актива се съставя следната счетоводна статия:
Дебит сметка 131 финансиране на дълготрайни активи
Кредит сметка 105 капитал на юридически лица с нестопанска цел.

Евентуалният остатък по сметка 131 финансиране на дълготрайни активи се използва за набавяне на други дълготрайни активи или се връща н дарителя, ако има такава клауза в договора.

Както се вижда, счетоводната статия за закриване на финансирането на дълготрайните активи е специфична за организациите с нестопанска цел, защото те не начисляват амортизации на дълготрайните си активи, които обслужват основната (уставната) им дейност.

За остатъците по сметките за финансиранията (независимо коя дейност на организациите с нестопанска цел обослужват) в счетоводния баланс, утвърден с НСС 31, е предвиден в пасива раздел „Г“ Финансирания“ ¬ така, както е и в универсалната форма на баланса.
Що се отнася до приходи от дарения (при учредяването на юридически лица с нестопанска цел или последващи дарения), те се отчитат по кредита на сметка 105 капитал на юридически лица с нестопанска цел, доколкото се отнасят до дълготрайни активи. Съставя се следната счетоводна статия:
Дебит сметки от група 20 дълготрайни материални активи
Или сметки от група 21 дълготрайни нематериални активи
Или сметки от група 22 дългосрочни инвестиции и вземания
Кредит сметка 105 капитал на юридически лица с нестопанска цел

В случай че организация с нестопанска цел получи целево дарение в пари с условие то да не бъде разходвано през текущата година (например начално дарение за набиране на фонд, инвестиции в депозити, от които могат да бъдат ползвани единствено получаваните по тях лихви и т. н.), постъпилите парични средства се отнасят по кредита на сметка 117 допълнителни резерви.

Отчетените приходи от финансови операции от юридически лица с нестопанска цел се приключват в края на отчетния период със следната счетоводна статия:
Дебит сметки от група 72 финансови приходи
Кредит сметка 125 резултат от дейността на юридически лица с нестопанска цел

Особености при целеви дарения, съдържащи като условиекраен получател
В практиката съществуват случаи, при които дарител предоставя дарение на неправителствена организация под условие това дарение да бъде ползвано за финансиране на конкретен проект, и в отделни случаи се определят и крайните бенефициенти.
Практическият смисъл за включването на неправителствена организация като самостоятелно звено във веригата дарител ¬ краен бенефициент, е желанието на дарителя да включи органите на тази организация в управлението на проекта (от утвърждаване на окончателен вариант на проекта до приемане на отчет и оценка за ефикасността му). В подобни случаи за осчетоводяване на получаването на средствата се ползва сметка 132 финансиране на текуща дейност.

Друг е случаят, когато една организация се явява посредник между дарителя и крайния бенефициент при придвижването на парични средства във връзка с дарение. В този случай са налице разчетни операции между неправителствената организация и дарителя.

Критериите, по които могат да бъдат разграничени чисто разчетните операции от реално осъществяване на сделки на дарителство, са от програмен характер, като:
- до каква степен целите на крайното дарение, посочени от дарителя като условие за получаването им от организацията с нестопанска цел, отговарят на нейната мисия и стратегия;
- проектът, който трябва да бъде финансиран, отговаря ли на специфичните изисквания и критерии, при които организацията с нестопанска цел отпуска средства;
- спазени ли са приетите от организацията процедури за оценка и решение за финансиране на проекта;
- в каква степен организацията с нестопанска цел контролира осъществяването на проекта.

Отрицателният отговор на тези въпроси означава, че независимо от правната форма на сделката, се касае за сделка, при която поради някакви причини организация с нестопанска цел е посредник при превеждането на средства от дарителя към крайния получател, и не следва да се включва в обема на реализираните приходи и разходи.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове