Kорекция на ползвания кредит при придобиването на имота по реда на чл. 79, ал. 3
www.zakonnik.net
Отговаря Лиляна Панева – данъчен консултант

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува недвижим имот апартамент и ползва данъчен кредит за него. Изминават повече от 5 години от датата на придобиването на имота и дружеството решава да го продаде. Според чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях.
В такъв случай следва ли дружеството да начислява 20% ДДС, или трябва да издаде фактура без ДДС на основание цитираната по-горе алинея от закона? При положение че веднъж е ползван данъчен кредит за имот, който е бил използван за дейността на дружеството, но след това се взима решение имотът да бъде продаден, трябва ли да се прави корекция на данъчен кредит? Какви други данъчни ефекти биха могли да възникнат за дружеството?


Отговор: Съгласно изложените обстоятелства, въпросното дружество възнамерява да извърши продажба на апартамент, т.е. част от сграда, която не е „нова” по смисъла на т. 5 от § 1 на ДР от ЗДДС. При тези обстоятелства на основание чл. 45, ал. 3 от закона тя има право при продажбата на имота да не начисли ДДС. В такъв случай, фирмата следва да извърши корекция на ползвания кредит при придобиването на имота по реда на чл. 79, ал. 3 от закона. Размерът на дължимия данък за корекцията ще се определи по формулата, дадена в чл. 79, ал. 3, т. 1, б „а” от закона.

Правомерността на изискването на извършването на такава корекция, произтича от факта, че данъчният кредит, ползван при производството по придобиването  на недвижими имоти, се амортизира след изтичането на 20 години от годината на придобиването им, т.е. за да е налице право на такъв кредит в продължение на 20 години от производството или придобиването на имотите с тях, следва да се извършват само облагаеми доставки. При извършването на необлагаема такава (ползано е правото, което дава чл. 45, ал. 3 от закона) лицето, ползвало кредита, следва да върне онази част от него, която не е ползвана за облагаеми доставки.

Възможност да не се прави такава корекция дава чл. 45, ал. 7 от закона, в съответствие с която на лицата е дадено право на избор, т.е. ако не иска да прави корекция на данъчния кредит, ползван при придобиването на апартамента, фирмата следва да извърши корекция на този кредит.