Няма законова пречка счетоводната загуба да се посочва в собствения капитал
www.zakonnik.net
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

Въпрос: Фирма има данъчна загуба, която в годините не е успяла да приспадне и стои в загуби от минали години. След 2013 г. фирмата формира печалби до момента. Как следва да се процедира с неприспаднатата вече счетоводна загуба, за да не стои в баланса на фирмата, могат ли съдружниците да извършат едновременно увеличение и намаление на капитала на дружеството с размера на загубата? Увеличението на капитала ще се извърши с парични вноски от съдружниците, пропорционално на притежаваните от тях дялове, а намаляването на капитала ще се извърши за сметка покриването на загубата и ще бъде пропорционално на притежаваните от съдружниците дялове. Какви счетоводни записвания е удачно да се използват?

   
Отговор: Няма законова пречка счетоводната загуба да се посочва в собствения капитал на дружеството. Няма задължение при загуба (при равни други условия) да се предприемат мерки за увеличаване или намаляване на капитала.
Увеличаването на основния капитал и неговото намаляване трябва да се извърши по реда на Търговския закон. В случая се дебитира или кредитира с/ка Основен капитал.
Ако под „парични вноски от съдружниците“ се имат предвид допълнителните парични вноски по чл. 134 от Търговския закон – те не водят до увеличаване на основния или собствения капитал. Отчитат се като задължения към собствениците.