Осигуряване на съдружник за работа и по трудов договор с дружеството
www.zakonnik.net
Осигуряване на съдружник за работа и по трудов договор с дружеството

Въпрос. Новорегистрирана българска транспортна фирма осъществява дейност по международен транспорт в рамките на ЕС, както и вътрешни курсове в страната. Съдружниците са взели решение да се осигуряват като самоосигуряващи се лица и тъй като нямат наети лица по трудов договор, които да изпълняват длъжността шофьор, те ще я упражняват и това е повод да се сключи договор за работа с личен труд. В нарушение ли ще бъдем или не? Като самоосигуряващо се лице, което работи като шофьор, необходимо ли е да се правят допълнителни вноски по фонд ДЗПО ППФ специално?
Притесненията ни са да не би от НАП да ни направят проблем и да не би да го разтълкуват като граждански договор, какъвто той не е. Когато попитахме в ДАИ, ни отговориха, че няма проблем.

   
Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика

Отговор. В съответствие с чл. 84, ал. 1 от Търговския закон всеки съдружник има право да управлява дружествените работи, освен ако с дружествения договор управлението е възложено на един или няколко съдружници или на друго лице, което не е съдружник. Поради това към заявлението за вписване на дружеството в търговския регистър се прилага и учредителният договор, който съдържа клауза за начина на управление и представителство на дружеството.
Лицата, упражняващи трудова дейност като съдружници в търговски дружества, са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Те са самоосигуряващи се лица и се осигуряват за своя сметка на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО. Осигуряването им възниква от деня, в който те започват да упражняват трудова дейност и за която са внесени или са дължими осигурителни вноски, и продължава до прекратяването й. Така че вписването на лицето като съдружник в търговско дружество само по себе си не е достатъчно, за да възникне задължение за осигуряване. Необходимо е съдружникът след вписването на дружеството в търговския регистър да упражнява трудова дейност във връзка с функционирането на самото дружество - преговори и сключване на договори, подписване на различни документи във връзка с прилагането на Закона за счетоводството, данъчните закони и т.н. Ако не извършва такава дейност и не получава доходи за нея, съдружникът не подлежи на задължително осигуряване по реда на КСО.
Когато с учредителния договор или с решение на общото събрание един съдружник е посочен като управител на дружеството и с него е сключен договор за управление и контрол с определено по него възнаграждение, той подлежи на осигуряване на основание чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основната икономическа дейност на дружеството.
Съдружниците, които имат сключени трудови договори за работа в същото дружество, подлежат на осигуряване по чл. 4, ал. 1 или ал. 2 от КСО върху договореното трудово възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основната икономическа дейност на дружеството и квалификационната група професии, в която попада заеманата длъжност.
Когато едновременно с трудовата си дейност по трудовия договор (в случая - като шофьор) такова лице упражнява и трудова дейност по управление на дружеството като съдружник или управител, то подлежи на осигуряване и на двете основания - като шофьор по трудови договори и като самоосигуряващ се съдружник, респективно като управител на същото.
В съответствие с чл. 6, ал. 10 от КСО за лицата, които подлежат на осигуряване за доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от КСО, осигурителният доход се формира от сбора от осигурителните им доходи при спазване на поредността, регламентирана в същата алинея, но върху не повече от максималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. За 2013 г. максималният размер на осигурителния доход е определен на 2200 лв.