Продажба на дълг
www.zakonnik.net
Отговаря ст.н.с. д-р Живко БОНЕВ - д.е.с.

Въпрос: Фирма продава свой дълг (дългът е банков кредит) с договор за заместване в дълг. Какви осчетоводявания се правят при двете страни по него - фирмата поемател и другата фирма?

Отговор: Приемаме, че договорът е правилно съставен с всички изискуеми се данни и съгласието на кредитора.

Законът за задълженията и договорите с чл. 102 дава възможнност трето лице да замести длъжника с изрично съгласие на кредитора. Заместеният длъжник се освобождава от отговорност към кредитора.

Обезпеченията, дадени от трети лица, се погасяват, ако те не се съгласят тези обезпечения да служат за новия длъжник. Залогът и ипотеката, дадени от първоначалния длъжник, остават в сила.

До момента вие дължита на банката сума, друго лице ви замества в дълга и ще изплаща всички суми. В договора следва да има данни за целта, която определя вашите отношения с поемателя, а на тази основа и точните счетоводни статии. Те могат да бъдат  различни.  Например:
1. Поемателят ви дължи сума. Поемайки вашето задължение, вие ще му опростите това вземане.
Тогава вие отписвате задължението си към банката и отписвате и вземането си от поемателя. Ако има разлики в сумите, отчитате и финансов резултат от финансовата операция. Поемателят отписва задължението си към вас и записва задължение към банката.
2. Поемателят поема да плаща за ваша сметка.
Вие следва да отпишете задължението си към банката и ще възникне задължение към поемателя.
Поемателят регистрира задължение към банката и вземане от вас. В зависимост от целта това вземане на поемателя може да се променя примерно с плащане на лихви.
3. Възможно е договореност, че поемателят няма да търси от вас платените по вашето задължение суми.
Тогава следва да отпишете задължението си като приход.
При поемателя ще възникне финансова  загуба и задължение към банката.

Възможни са и други варианти. Вие сочите "продажба", което означава разплащания между вас и поемателя, които трябва да са уточнени в договора, с който не разполагаме. Посоченото налага да уточните взаимоотношенията си с поемателя.