Разпределяне на дивиденти на физически лица
www.zakonnik.net
Разпределяне на дивиденти на физически лица

Отговаря д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор   Въпрос: Фирма „Х” ООД разпределя дивиденти в размер на 5000 лева в полза на две местни физически лица (по 2500 лв. за всяко лице). Фирмата удържа и внася данък в размер на 250 лева. Каква сума трябва да получат двете лица, по 2500 лв. или по 2375 лв.?

   Отговор: Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2, буква „а” от Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) местните физически лица се облагат с окончателен данък за доходите от дивиденти. Според ал. 2 от същия член окончателният данък за доходите от дивиденти се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент.
Нормата на чл. 46, ал. 3 от ЗДДФЛ определя ставка на данъка за доходите по чл. 38, ал. 1 в размер на 5%.
Чл. 65, ал. 2 от ЗДДФЛ изисква данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 2 да се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент.
„Удържане и внасяне” на данъка означава приспадане от сумата на лицето. Няма логика този данък да е за сметка на предприятието. То само удържа сумата от физическото лице и я внася в бюджета. Това означава, че според данните в запитването лицата трябва да получат по 2375 лв.