Трудови отношения с осигурители, които не са ЕТ или ЮЛ
www.zakonnik.net
Отговаря: Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

Следва ли да се попълва трудова книжка на работник, нает от осигурител, който не е едноличен търговец или юридическо лице? Какви данни се вписват в нея?


Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. Трудовата книжка се издава и попълва от работодателя. След като наема работници и служители по трудови отношения, въпросният осигурител представлява работодател по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на КТ.
Работодателят задължително вписва в трудовата книжка данните за работника или служителя, посочени в чл. 349, ал. 1 от КТ и чл. 4 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж:
- трите имена на работника или служителя по лична карта;
- дата и място на раждането;
- постоянен адрес;
- номер на личната карта или на друг документ за самоличност и единен граждански номер;
- притежавано образование, професия, специалност, квалификационното равнище;
- заемана длъжност с нейния шифров номер на професията съобразно НКПД;
- организационно звено, в което работи (поделение, отдел, цех, служба);
- уговореното трудово възнаграждение;
- дата на постъпване на работа;
- дата и основание за прекратяване на трудовото правоотношение (член, алинея, точка и буква от КТ);
- продължителност на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж;
- изплатени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение;
- запорни съобщения, предвидени в чл. 512, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс;
- продължителност на работното време, когато е уговорено непълно работно време, или за надомна работа.
Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я предостави при поисккване на работодателя за вписване в нея на променящи се условия и обстоятелства по трудовото правоотношение.