Зачитане на трудов стаж при дисциплинарно уволнение
www.zakonnik.net
Отговаря Нина Манолова- адвокат

Казус: Наш служител не се яви на работа повече от 10 дни, за което директорът му поиска писмено обяснение за причините за неявяването му. Той отказа да получи писмото лично и ние му го изпратихме препоръчано с обратна разписка.
Служителят не даде исканите обяснения в определения срок и поради това му беше подписана заповед за дисциплинарно уволнение. Поради отказ да получи заповедта лично изпратихме заповедта също препоръчано с обратна разписка. Поради различни причини тя не можа да му бъде връчена срещу подпис почти три месеца. Как да оформим трудовата му книжка, защото не може трудовото му правоотношение да бъде прекратено със задна дата - от деня на неявяването му на работа няма да бъде правилно да зачетем трудовия му стаж и за времето, когато го издирвахме?

Отговор: Дисциплинарно уволнение може да се налага за изброените в чл. 190, ал. 1 КТ нарушения на трудовата дисциплина, сред които в т. 2 е посочено “неявявяне на работа в течение на два последователни работни дни”.
Преди налагане на дисциплинарното наказание работодателят е длъжен да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения. Ако той не направи това, съдът отменя дисциплинарното наказание без да разглежда спора по същество.
Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на лицето или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка.
Тъй като в разглеждания случай наказанието е дисциплинарно уволнение, трудовото правоотношение ще трябва да се прекрати на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ. И в този случай, трудовият договор се прекратява писмено от момента на получаване на писменото изявление за прекратяването на договора - чл. 335, ал. 2, т. 3 КТ.

Относно оформянето на трудовия стаж в трудовата книжка на уволнения служител, ще трябва да се има предвид нормата на чл. 355 КТ. Съгласно ал. 1 от тази разпоредба, трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За един ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. А за един месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица.

Поради горните аргументи, независимо че трудовият договор се прекратява от момента на връчването на заповедта за уволнение, трудовият стаж ще се изчисли и отрази в трудовата книжка при съблюдаване на чл. 355 КТ.