АССП: Чрез подвеждаща анкета ИДЕС отново повдига въпроса за лицензиране с изпити сред счетоводителите
www.apac-bg.org
Позиция на АССП относно изпратената анкета от ИДЕС, касаеща счетоводителите и счетоводния бизнес

Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятие /АССП/изразява своята позиция относно разпространявана анкета от Институтана дипломираните експерт-счетоводители /ИДЕС/, касаеща счетоводния бранш и пряко бизнеса в България, предвид това, че всяка фирма, малка или голяма, има нужда от водене на счетоводство.

Според нашето мнение в анкетата се съдържат подвеждащи въпроси, които адресатите, бидейки работодатели, служители или оперативни счетоводители, не биха разбрали.

Въпрос № 6 “Считате ли, че е необходимо членство на всички правоспособни съставители и счетоводители в професионална организация, отговаряща на критериите на Международната федерация на счетоводителите, която да обединява и защитава интересите на счетоводната професия и мястото ѝ в обществото?”

не пояснява, че при положителен отговор, това би означавало съгласие за едно силно регулиране на счетоводната професия чрез:
  • лицензиране с изпити за всички счетоводители;
  • задължителни годишни обучения от поне 40 часа.
Бележка: Под професионална организация, отговаряща на критериите на Международната федерация на счетоводителите, се разбира лицензиране с изпити и задължителни ежегодни семинари.
По наши първоначални оценки това прави разходи за бизнеса от минимум 70 млн. лв. на година за задължителни обучения, членски внос и др., без да са включени първоначалните разходи за подготовка, изпити и лицензиране.

Мнението ни е, че подобно ограничаване на броя на пазарните участници ще доведе до:
  • значителни разходи за българския бизнес, поради повишаване на цените на счетоводните услуги;
  • намаляване на конкуренцията, а от там и качеството на услугите;
  • още по-голяма липса на счетоводни кадри на пазара на труда.
Считаме, че Законът за счетоводството поставя достатъчни изисквания по отношение на съставителите на финансови отчети за необходимото образование и стаж по специалността.

В допълнение, бихме искали да отбележим, че за Въпроси № 7 и 8 възможността за отговора “Не считам, че е необходимо членство на всички правоспособни съставители и счетоводители в професионална организация, отговаряща на критериите на Международната федерация на счетоводителите”

беше добавен в последствие в анкетата, което предполагаше задължителен положителен отговор на Въпрос № 6.

Анкетата ни бе предоставена с изискване за реакция в изключително кратък срок, буквално броени дни, въпреки че тя касае работата и бизнеса на десетки хиляди счетоводители, както и разходите на българския бизнес. Считаме, че преди да се прави подобно допитване, следва да се проведе широка публична дискусия с прозрачни условия, като след това се даде достатъчно време на участниците, за да формират мнение и направят своя информиран избор.

Поради гореизброеното АССП няма да приеме резултати от посочената анкета за достоверни.

Позицията на АССП, можете да изтеглите от тук.